Yatırımcı Arıyorum

Ar-Ge Merkezi Kurmak

Ar-Ge Merkezi Kurmak İçin Gerekli Koşullar

Ar-Ge Merkezi tesis etmek için öncelikle ilgili kanun hakkında tam bilgi sahibi olmak gerekiyor. Ar-Ge merkezi kurmak amacı ile yola çıkacak yatırımcı adaylarının incelemeleri gereken 5746 Sayılı yasa yatırımcıya çeşitli vergi indirimi avantajları da sunmakta.

 • Minimum 15 kişi olmak üzere personel istihdamı
 • Faaliyet alanının yurtiçi olması
 • Yeterli teknolojik donanıma sahip olması
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin eksiksiz uygulanması
 • Proje yönetim bilgisi
 • Kaynakların etkin kullanılabilmesi kaynak yönetim bilgisi
 • Yeterli kapasite
 • Çalışanların güvenli kontrolü için kamera uygulaması
 • Ar-Ge Merkezinin diğer birimlerden bağımsız ayrı bir yapıya sahip olması

Ar-Ge Merkezlerinin Sahip Olduğu Ayrıcalıklar

 • Stopaj desteği
 • Sigorta prim desteği
 • Tasarım vergi indirimi
 • Damga vergisi istisnası
 • Tasarım faaliyetleri desteği
 • Personel istihdam desteği
 • Gümrük vergisi istisnası

AÇIKLAMA

Doktora yapmış veya Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarından birisinde yüksek lisans yapmış bir çalışan için gelir vergisinde indirim söz konusudur. Çalışanın dışarıda geçirdiği süre de indirim hakkını kapsamaktadır.

İndirim uygulamaları personelin eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir. Doktora ya da Matematik, Kimya, Fizik, Biyoloji alanında yüksek lisans yapmış iş görenler için oran %95 Yüksek Lisans yapmış veya Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik dallarında lisans mezunu olan iş görenler %90 diğer iş görenler için ise %80 oranında indirim uygulanmaktadır.

Kamu personeli, çırak, stajyer konumundaki çalışanlar indirim haklarından yararlanamıyor. Sigorta primleri için uygulanan indirim ise işveren hissesinin yarısı teşvik kapsamında ve dışarıda geçirilen sürenin Ar-Ge çalışmaları ile ilgili olması gerekiyor.

Tasarım faaliyetlerine uygulanacak muafiyetlerde harcamalar matrahtan indirilerek uygulanır. İndirime konu olacak söz konusu gider türleri; malzeme harcamaları, aşınmalar, personel harcamaları, vergi, resim,  harçlar, genel giderler.

Ar-Ge Merkezlerinde yapılan harcamaların herhangi birisinde önceki yıl ile kıyaslandığında %20 artış gösteren gider kalemleri söz konusu miktarın %50’si kadar indirim hakkından yararlanır.

 • Tasarım harcamalarının toplam gelir içindeki oranı
 • Tescil edilmiş patent sayısı
 • Uluslararası onaylanmış proje sayısı
 • Master yapmış iş gören sayısının toplam iş gören içerisindeki oranı
 • Araştırmacı sayısının toplam iş gören içerisindeki oranı
 • Ar-Ge faaliyetleri ile elde edilen yeni çalışmalardan sağlanan gelirin toplam gelire oranı
 • Ar-Ge harcamaları ile ilgili yapılan giderlerde hazırlanan kâğıtlar damga vergisinden istisnadır
 • Aylık prim ödemeleri ve hizmet belgeleri de damga vergisinden istisnadır
 • İstisnaya konu olan belgelerin 5 yıl boyunca muhafaza edilmesi zorunludur
 • Ar-Ge faaliyetleri için ithal edilen malzeme gümrük vergisi uygulamalarından ve bu amaçla düzenlenen evraklardaki damga vergisinden istisnadır.
 • Ar-Ge yatırımcıları başvurularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı e-ticaret uygulaması ile internet ortamında Genel Müdürlüğü’ e gönderebilirler. Başvuru onaylandığında aynı iş günü içerisinde bakanlığa bildirimi yapılır.
 • Temel Bilimlerden mezun araştırmacı iş görenlere verilen ücret 2 yıl boyunca asgari ücret olarak bakanlıkça desteklenir desteklenen iş gören sayısı toplam iş gören mevcudunun %10 kadar bölümü ile sınırlıdır.

Not: Yeni bir Ar-Ge merkezi kurmayı düşünüyorsanız, Türkiye genelinde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri‘ni Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ar-Ge Çalışmalarında Sipariş Modeli

Araştırma-Geliştirme çalışmaları sonucunda elde edilen yeni ürünlerin satışından elde edilen gelir ile ilgili i indirim hakkı kurumların dileğine bağlı olarak müşteriler ile paylaşılabilmektedir. Araştırmalara ilişkin yapılan giderlerin %50 kadar bölümü Ar-Ge Merkezleri tarafından diğer %50’lik bölümü ise mükellefler tarafında araştırma giderleri indirimi olarak değerlendirilir.

AR-GE MERKEZİ KURMA ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN

Akademik araştırmalara başvurulmalı detaylı inceleme çalışmaları alanında uzman personel ekip eşliğinde gerçekleştirilmelidir. Sektör analizleri dikkatli bir biçimde yapılmalı hayata geçirilecek faaliyetin projesi ortaya konulmalıdır. Ar-Ge Çalışmaları

Proje uygulamaya konulurken kullanılacak bilimsel ve teknolojik yöntemler belirlenmeli detaylandırılarak planlaması yapılmalıdır. İş planı oluşturulmalı projenin uygulanma aşamaları yine detaylı biçimde açıklanarak ön hazırlık biçiminde bir dosya haline getirilmelidir.

Olası sonuçları ön görmek riskleri bu bağlamda hesaplamak proje sonucunda ortaya konulacak ürün piyasadaki mevcut ürünler ile karşılaştırılması rekabet koşullarının hesaplanması ön çalışmanın önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır.

Ar-Ge Faaliyetinin Önemi

Yeni bir ürünün ortaya çıkarılması ürünün imalatında maliyetleri düşürücü etkisi olan yeni yöntem ya da tekniklerin bulunması Ar-Ge çalışmaları sırasında kullanılacak makine, kullanılacak yazılım, ham madde, etüt ve laboratuvar çalışmaları için yapılacak giderler teşviklerden faydalanır.

AR-GE GİRİŞİMLERİNDE SON DURUM

Ar-Ge faaliyetleri son 3 yılda %20 büyüme göstermiş. 2015 yılında 10.000-12.000 civarında olan rakam 2019 yılında 15.000’e yaklaşmış. 2023 yılına kadar rakamların çok daha fazla büyümesi hedefleniyor.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz