Yatırımcı Arıyorum

Bilirkişilik Çeşitleri

Bilirkişi Çeşitleri Nelerdir?

SAĞLIKTA BİLİRKİŞİLİK

Sağlık hizmetlerinde oluşan sorunlar nedeni ile yargıya intikal eden anlaşmazlıklarda Hakîm, Tıp alanında yetkili bilirkişi veya bilirkişi heyetinden detaylı bir rapor isteyebilir. Tek bir rapor üzerinden karar verilecek hükmünün bulunmadığı, Hakîmin gerek görmesi durumunda Bir’den fazla bilirkişiden rapor isteyebildiği belirtilmektedir kaynaklarda.

Tıbbi müdahaleler sebebi ile meydana gelen sorunlarda Adli Tıp Kurumu, Üniversiteler, Yüksek Sağlık Şûrası gibi kurumlara başvurulabiliyor ancak yine de bilirkişilere başvurulabileceği belirtiliyor.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ VE BİLİRKİŞİLİK

Ekim 2017 Tarihli kurumun kendi sayfasında yer alan bilgilere göre Türk Tabipler Birliği, Bilirkişilik eğitimi vermek için Adalet Bakanlığı’ndan gerekli izni alarak kurs faaliyetini sürdürmeye başlamış 2018 yılında da eğitim çalışmalarını sürdüren birlik, farklı illerde çok merkezli olarak kurs veriyor kurslar yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında açılıyor.

Bilirkişilik kurslarına Hekimler ve Sağlık alanında faaliyet gösteren meslek mensupları katılabiliyor. Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası 3 Kasım 2016 Tarih 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca Hekimlerin uzmanı oldukları Tıp alanında, Bilirkişilik yapabilmeleri için almak zorunda oldukları bir belge olduğu bilgisi Türk Tabipler Birliği’nin yayınlarında aktarılan bilgiler arasında.

Hekim olarak Bilirkişilik kursu için başvuru yapacak kimselerde, geçici ya da sürekli meslekten men cezası almamış olmak koşulu aranıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİLİRKİŞİLİK

Gayrı menkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanlarının Bilirkişilik yapabilmeleri için 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununda yer alan koşullara uygun özellikleri taşımak, Gayrı menkul alanında Lisans, yüksek Lisans, Doktora eğitimi almış olmak, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Gayrı menkul Değerleme Uzmanı yetki belgesine sahip olmak koşulları aranıyor.

Bu tanımlara Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin de eklendiği belirtiliyor.

Bilirkişi Olarak Çalışmak

İNŞAAT HUKUKU BİLİRKİŞİLİK

Bilirkişilik Kanununda aranan koşullara uygun niteliklere sahip olmak gerekiyor bu nitelikler taşıyan kimseler, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından açıklanan temel ve alt alan şartlarına uygun niteliklere sahipler ise ve %85 oranında eğitime katılmışlarsa İnşaat Hukuku Bilirkişilik sertifikası alabiliyorlar.

Hukuk mezunu olup Bilirkişilik eğitimine katılan kimseler de %85 oranında eğitime devam etmeleri durumunda İnşaat Hukuku Uzmanlık Eğitimi sertifikası alabiliyorlar Başkent Üniversitesinin bu konudaki yayınlarında verilen dersler ve koşullar hakkındaki bilgiler aktarılmaktadır.

ENERJİ SEKTÖRÜ VE BİLİRKİŞİLİK

Ön koşul Bilirkişilik Kanununda yer alan nitelikleri taşıyor olmak ayrıca Bilirkişilik Temel Eğitimine katılmak. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası’nın Bilirkişi eğitimi verebilecek yetkideki kuruluşlar arasında yer aldığı Elektrik Mühendisleri Odası’nın kendi yayınlarında aktarılan bilgiler arasında bulunuyor.

SU ÜRÜNLERİ VE BİLİRKİŞİLİK

Ön koşul Bilirkişilik Kanununda yer alan koşullara uygun nitelikleri taşıyor olmak, Su Ürünleri Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği gibi lisans bölümlerinden mezun bulunmak, yasada gerekli hükmü bulunması nedeni ile eğitimlerinde en liyakat sahibi olan kimselere öncelik verilmesi, alt uzmanlık alanlarında üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinden mezun durumda bulunmak, başvuruda bulunulan alt uzmanlık dalında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. Başvuru yapanın hakkında karar verilirken alt uzmanlık alanındaki mesleki ve akademik çalışmaların bu kararı etkilediği belirtiliyor.

Sektörlere Göre Bilirkişilik

ORMANCILIK VE BİLİRKİŞİLİK

Ön koşul Bilirkişilik Kanununda yer alan nitelikleri taşıyor olmak ardından liyakat gelmektedir, mesleki bakımdan en fazla tecrübe ve eğitime sahip olan kimselere öncelik tanınmaktadır ve bu uygulama kaynağını yasadan almaktadır.

Orman Fakültesi veya ilgili bölümün Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun durumda bulunmak, alt uzmanlık bölümlerinde Yüksek Lisans veya Doktora eğitimi almış olmak. Yine yasa gereği serbest meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu olmak ayrıca ilgili meslek dalında faaliyet gösteren Öğretmen, Tekniker ve Orman Teknisyenlerinin Bilirkişilik yasasına uygun niteliklere sahip olmaları şartı ile Bilirkişi olmaları mümkün bu seçenekler arasında Mesleki yeterlilik belgesine sahip ilgili meslek dallarının mensupları da dahil.

MADENCİLİK VE BİLİRKİŞİLİK

Bilirkişi olmak için bireysel mesleki yeterliliklerden önce Bilirkişilik kanununa uygun niteliklere sahip olmak gerekiyor bu ön koşul sağlandıktan sonra Madencilik fakültesi lisans mezunu durumunda bulunanlar, ilgili fakültelerden lisans seviyesinde mezun durumda bulunmak, alt uzmanlık dalında ise Yüksek Lisans veya Doktora seviyesinde eğitim almış olmak, ilgili alanda faaliyet gösteren Öğretmen, teknisyen ve teknikerler, Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan kimseler Bilirkişi olarak öncelikle değerlendirilmekte, tercih edilmekteler ve liyakat yasal kaynağı nedeni ile önem verilen bir unsurdur.

TARIM FAALİYETLERİ VE BİLİRKİŞİLİK

Bilirkişi olabilmek için öncelikle Bilirkişilik kanununda belirtilen koşullara uygun niteliklere sahip olmak gerekiyor ardından aranan koşul ise ilgili alanda Lisans düzeyinde eğitim almış olmak. Ziraat fakültelerinden Lisans düzeyinde mezun durumda bulunmak, tütün veya tütün endüstrisinde Bilirkişi olabilmek için Teknoloji Mühendisliği veya Tütün Eksperliği Yüksek Okulundan mezun durumda bulunmak, Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı kütüğüne kayıtlı bulunmak, başvurulan alt alanlarda ilgili bölümde Yüksek Lisans veya Doktora eğitimi almış olmak şartları aranır yasada bulunan hüküm gereği liyakate önem verilir ve öncelikle daha fazla deneyimi ve mesleki bilgisi olanlar tercih edilir.

HAYVANCILIK VE BİLİRKİŞİLİK

Bilirkişilik kanunu uyarınca başvuru sahibinin kanunda yer alan şartlara uygun niteliklere sahip olması, ilgili alanın lisans düzeyinde fakültelerinden birinden mezun durumda bulunmak (Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi), alt uzmanlık alanlarında ise yine ilgili fakültelerin bölümlerinden Birinden Yüksek Lisans veya Doktora düzeyinde mezun durumda bulunmak.

Başvurularda yasadaki hüküm gereği liyakate önem verilmekte eğitim, mesleki deneyim bakımından tecrübesi fazla olan adaylara öncelik verilmektedir. Yine ilgili alanda Öğretmen, Tekniker veya Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri değerlendirmeye alınmaktadır.

JEOFİZİK VE BİLİRKİŞİLİK

Ön koşul Bilirkişilik Kanununda belirtilen koşullara uygun nitelikleri taşımak ardından aranan koşul ise ilgili bölümün lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden birinden mezun durumda bulunmak, jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun durumda bulunmak, ilgili bölümün alt uzmanlık dalında Yüksek Lisans veya Doktora eğitimi almış olmak, ilgili alanda faaliyet gösteren Öğretmen, Tekniker veya Mesleki yeterlilik belgesi bulunan kimseler değerlendirilir ve yasa gereği mesleki deneyimi ve bilgisi, başarıları daha fazla olan kimselere öncelik tanınır.

JEOLOJİ VE BİLİRKİŞİLİK

Ön koşul Bilirkişilik yasasında belirtilen koşullara uygun niteliklere sahip durumda bulunmak ardından aranan kriter ise ilgili alanda lisans düzeyinde eğitim almış olup mezun durumda bulunmaktır. Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun kimseler diğer koşulları taşıdıkları takdirde Bilirkişi olmak için başvuru yapabiliyorlar. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili programlardan Netcad, ArcGIS gibi en az birini iyi biliyor olmak koşulu aranıyor. Uzman olarak bildirilen alt alanlarda ise Yüksek Lisans veya Doktora düzeyinde eğitim almış olmak gerekiyor.

İlgili alanda Öğretmen Tekniker veya Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kimseler değerlendiriliyor ancak yasa gereği liyakate önem verilmekte başarı, bilgi ve deneyimi en faza olan adaylara öncelik verilmektedir.

ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA VE ŞEHİRCİLİK

Bilirkişiliğe kabul edilme koşullarında belirtilen niteliklere sahip olmak, Mimarlık veya Şehir Bölge Planlama bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun durumda bulunmak, alt uzmanlık dallarında Yüksek Lisans veya Doktora eğitimi almış olmak, uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren Öğretmen, Tekniker ve Ön Lisans mezunları ayrıca değerlendirmeye alınmakta Mesleki yeterlilik Belgesine sahip olanlar ile liyakat sahibi olan kimselerin başvurularına öncelik verilmektedir.

HARİTA KADASTRO VE BİLİRKİŞİLİK

Bilirkişilik yasasında belirtilen koşullara uygun niteliklere sahip olmak, Harita, Jeodezi, Fotogrametri, Geomatik bölümlerinden birinden Lisans düzeyinde mezun durumda bulunmak, alt uzmanlık alanında Yüksek Lisans veya Doktora seviyesinde eğitim almış olmak gerekiyor. Bilirkişiliğe kabulde liyakat dikkate alınan bir husus ayrıca Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunan kimseler yine öncelik tanınan kişiler arasında bulunuyor.

İlgili alanda faaliyet gösteren Öğretmen, Tekniker ve Ön Lisans mezunları ayrıca değerlendirmeye alınmakta.

MİMARLIK VE BİLİRKİŞİLİK

Yasada belirtilen Bilirkişilik koşullarına uygun nitelikleri taşıyor olmak gerekiyor bir sonraki kriter ise ilgili alanda Lisans düzeyinde eğitim alarak mezun durumda bulunmak. Mimarlık Fakültesinden mezun kimseler yasada belirtilen koşulları da taşıyorlar ise Bilirkişilik baş vurusu yapabiliyorlar.

Uzman olarak belirtilen alt dallarda ise başvuru yapan kimsenin Yüksek Lisans veya Doktora düzeyinde eğitim almış olması gerekmektedir. İlgili alanda faaliyet gösteren Öğretmen, Tekniker ve Ön Lisans mezunları ayrıca değerlendirilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan adaylar ile Liyakate uygun durumda bulunanlara yasal hüküm gereği öncelik tanınır.

ÇEVRE VE BİLİRKİŞİLİK

Bilirkişilik başvurusu yapacak kimselerin Bilirkişilik Yasasında belirtilen koşullara uygun niteliklere sahip olmaları gerekmekte bir diğer kriter ise ilgili alanda Lisans düzeyinde eğitim alınarak mezun durumda bulunulması. Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun kişiler başvuru yapabiliyorlar yasal gereklilikler de sorun yok ise.

Not: sizde bulunduğunuz sektörde bilirkişilik gibi vb. bir alanda ek işler yapmak istiyorsanız, Kobi Vadisi web sitesinde yer alan sektörel iş bloglarını inceleyebilirsiniz.

Bilirkişilikte Mesleki Yeterlilik Belgesi

Alt uzmanlık alanlarında Yüksek Lisans veya Doktora eğitimi zorunlu kriter. İlgili alanda faaliyet gösteren Ön Lisans mezunları, Öğretmen ve Teknikerler ayrıca değerlendiriliyor.

Bir başka husus değerlendirmelerde Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olanlar ile Liyakate uygun olanlara öncelik tanınmakta yasal mevzuat gereği.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz