Yatırımcı Arıyorum

Ekonomik Çevre Nedir?

Ekonomik Çevre Ne Demek?

Her işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için çevresindeki değişimleri takip etmesi gerekir. İşletmelerin yöneticileri dış çevrenin değişimlerini engelleyemezler ancak değişimleri işletmelerine entegre ederek önlem almaları mümkündür. İşletmelerin çevreleri dış genel çevre ve dış sektörel çevre olmak üzere iki şekilde gruplanır.

Ekonomik çevre dış genel çevre içinde yer alır. Dış genel çevre işletmeye uzak olan çevre faktörlerini içerir. Dış genel çevrede meydana gelen değişimler işletmeleri dolaylı şekilde etkiler. Bu grubun içinde siyasal, hukuki, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik ve uluslararası gibi dış etkiler bulunur.

Dış sektörel çevre ise işletmelerin yakınlarında yer alan müşteriler, tedarikçiler, rakipler gibi faktörlerden oluşur. Dış sektörel çevre işletmeleri dolaysız olarak direkt şekilde etkiler.

Ekonomik çevre işletmeler için en önemli olan faktörlerden biridir. Dış ticaret, bütçenin durumu, gayri safi milli hasıla, enflasyon, net gelirler, ülkenin alt yapısı gibi faktörlerin etkili olduğu durumdur. İşletmelerin ekonomik çevrelerinin dikkate alınması çok önemlidir. Bu sayede ekonomide yaşanabilecek bir dalgalanmayı önceden görmeniz ve tedbir almanız mümkün hale gelebilir.

Ekonomik Çevre Yapıları

Ekonomik çevre pek çok kavramı içinde bulundurur. İşletmelerin ekonomik çevredeki değişimlere ayak uydurabilmesi için ekonomik kavramları bilmesi ve yorumlayabilmesi önemlidir.

Ekonomik çevre; milli gelir, gayri safi milli hasıla, gayri safi yurtiçi hasıla, enflasyon, ülkenin büyüme hızı, faizler, yatırımlar, gelir dağılımı, ödemeler dengesi gibi etkenlerden etkilenir ve işletmeyi etkiler.

 • Milli Gelir

Milli gelir bir ülkede üretilen ürün veya hizmetlerin parasal değerini ifade eder. Milli gelir tüketim fonksiyonundan, tasarruf fonksiyonundan ve yatırım fonksiyonundan etkilenir.

 • Gayri Safi Milli Hasıla

Bir ülkede bulunan vatandaşların belirli bir süre içerisinde ürettikleri ürün veya hizmetlerin parasal değerimi ifade eder. Gayri safi milli hasılanın hesaplanabilmesi için o ülkenin vatandaşı olma zorunluluğu vardır.

 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Bir ülkenin belirli bir zaman diliminde üretilen ürün veya hizmetlerin parasal değerini ifade eder. Gayri safi yurtiçi hasılada vatandaş ayrımı bulunmamaktadır.

 • Enflasyon

Enflasyon ürün veya hizmetlerin fiyat artış hızının artmasını ifade eder. Bu nedenle enflasyon fiyatlar genel düzeyiyle ilgili bir kavramdır. Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir artış görülmesi enflasyon olduğuna işaret eder. Enflasyonun artması işletmeler için hem olumlu hem olumsuz bir etki yaratabilir. Enflasyonun düşük seviyede olması işletmeler için ürün veya hizmetlerinin belirli bir seviyede kontrollü olarak fiyatlarının artmasına yardımcı olacaktır. Enflasyonun yüksek seviyede olması ise işletmeler için sürekli artan maliyetler ve ürünlerine olan talep düşüklüğü ile karşılaşmasına neden olabilir. Bu nedenle işletmelerin ekonomik çevrelerinde bulunan faktörler arasında en dikkate alınması gereken veri enflasyondur. İşletme – Ekonomik Çevre İlişkisi

 • Büyüme Hızı

Ekonomik büyüme ve gelişme hem ülke ekonomisi için hemde işletmeler için önemlidir. Ekonomik büyüme ve gelişme rakamları iyi olan bir ekonomide işletmelerin talepleri artacaktır.

 • Faizler

Faizin pek çok kullanım alanı vardır. Politika faizleri ve banka faizleri vardır. Herkesin bildiği banka faizleridir. Banka faizlerinin yüksek olması işletmeler için iyi değildir. İşletmeler nakit ihtiyacı duyduklarında bankadan para çekmek isterlerse yüksek faiz oranlarıyla karşılaşabilirler. Bu nedenle işletmelerin faiz oranlarını takip etmesi önemlidir.

 • Gelir Dağılımı

Gelir dağılımı bir ekonomide olan gelirin o ülke yaşayanlar arasında nasıl dağıldığını ifade eder. Gelir dağılımını işletmelerin izlemesi gerekir. Hedef kitlesinin gelirden ne kadar pay aldığını bilen işletmeler fiyatlandırma politikalarını buna göre yaparak ileride karşısına çıkacak sorunların bu şekilde üstesinden gelebilir.

 • Ödemeler Dengesi

Ödemeler dengesi hem ülke ekonomisi hemde işletmeler için oldukça önemlidir. Ödemeler dengesi, bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ihracat ve ithalat faaliyetleri gibi içeren bir tablodur. Bu tablo sayesinde ülkenin dış borçlarını öğrenebilirsiniz. Ödemeler dengesini işletmelerin incelemesi ihracat veya ithalat yapan işletmeler için oldukça önemlidir. Tabloyu inceleyerek işletmelerin bir sonraki adımlarını hesaplamaları mümkündür.

İşletmelerin Dış Genel Çevresi

İşletmelerin sadece ekonomik çevrelerini incelemesi yeterli değildir. Ekonomik çevre en önemli etkenlerden biridir ama işletmelerin diğer dış genel çevrelerinide incelemesi gerekir. İşletmelerin dış genel çevresini oluşturan faktörleri değiştirme şansı yoktur.

 • Politik ve Yasal Çevre

Politik çevre, işletmelerin faaliyette bulundukları alanlarla ilgili olan yasaları, yönetmelikleri ve kuralları içeren yasal çerçevelerle desteklenmesidir. İşletmeler uygulamada olan yasaları, vergileri ve yönetmelikleri takip ederek konumunu belirler ve ileride değişecek yasalarla önlerine engel çıkmaması için gelecekte atacakları adımları planlamalıdır. Politik ve yasal çevreyi işletmelerin takip etmesi bu nedenle önemlidir.

Yasal çevre işletmelerin tabi tutulduğu yasalarla yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri içerir. Her işletmenin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülükleri incelemeniz oldukça önemlidir.

 • Demografik Çevre

Demografik çevre işletmenin faaliyette bulunduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü yerdeki nüfusun yoğunluğunu, yaş yapısını ve daha pek çok hedef kitle bilgisini içeren faktörleri içerir. İşletmelerin demografik çevrelerini incelemesi hedef kitlelerini anlamalarına yardımcı olacaktır ve onların taleplerinde meydana gelebilecek bir değişimi önceden görebilmelerine yardımcıolacaktır.

 • Sosyokültürel Çevre

Sosyokültürel çevre işletmenin bulunduğu yerde yaşayan insanların yaşam şekillerini etkileyen faktörleri içerir. İnsanların geleneklerini, değer yargılarını içerir.

 • Teknolojik Çevre

Teknolojik çevre işletmelerin faaliyetlerine devam ederken kullandığı makineler ve malzemeler gibi araç ve gereçlerin teknolojik gelişmelerinin takip edilmesini içerir. İşletmelerin faaliyetlerine devam ederken kullandıkları teknolojik gereçlerin değişmesiyle işletmelerin bu değişimleri uygulamaması halinde faaliyetlerinde bir yavaşlama meydana gelebilir ve rakipleri işletmenin önüne geçebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak gerekir.

 • Uluslararası Çevre

Uluslararası çevre, tüm çevre faktörlerini uluslararası düzeyde takip ederek gelişmeleri uygulamaya çalışmak veya etkilerini azaltmak için fırsat oluşturmanıza yardımcı olabilir. İşletmeler bu sayede tehditleri önceden görerek önlem alabilir ve fırsatları yakalayabilir.

İşletmelerin Dış Sektörel Çevresi

Sektörel çevre işletmeleri yakından ilgilendiren ve doğrudan etkileyen faktörlerdir. Dış sektör çevresiniişletmelerin takip etmesi önemlidir.

Dış sektörel çevresi şu faktörlerden oluşur;

 • Tüketiciler
 • Müşteriler
 • Tedarikçiler
 • Rakipler
 • İkame ürünler
 • İşgücü piyasaları

yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz