Yatırımcı Arıyorum

Finans Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Finans Ne Demektir?

Finans, para, yatırım ve diğer finansal araçların, çalışmasını ve sistemini genel olarak tanımlayan bir ifadedir. Finansman genel olarak üç kategoriye ayrılır; Kamusal, kurumsal finansman ve kamu maliyesi.

Diğer kategoriler arasında, finansal kararların arkasındaki bilişsel (duygusal-sosyal-psikolojik) nedenleri belirlemeyi amaçlayan ve yakın zamanda ortaya çıkan sosyal finansman ve davranışsal finans alanı bulunmaktadır.

Finansın Temelleri

Finans, iktisattan ayrı bir teori ve pratiğin adı olarak, 1940’larda ve 1950’lerde Markowitz, Sharpe, Treynor, Tobin, Scholes ve Black’in çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. Tabii ki para, bankacılık, borç verme ve yatırım gibi finans konuları, insanlık tarihinin başlangıcından beri başka zamanlarda ve başka şekillerde de kullanılmıştır.

Günümüzde finans, tipik olarak üç geniş kategoriye ayrılmıştır. Kamu maliyesi vergi sistemlerini, devlet harcamalarını, istikrar politikalarını ve araçlarını, bütçe prosedürlerini, borç sorunlarını içerir.

Kurumsal finansman, bir işletmenin varlıklarını, yükümlülüklerini, gelirlerini ve borçlarını yönetmeyi içerir.

Kişisel finans ise, sigorta, bütçeleme, ipotek planlama, tasarruf ve emeklilik planlaması dâhil olmak üzere bir bireyin veya hane halkının tüm finansal kararlarını ve faaliyetlerini tanımlar.

Kamu Maliyesi

Devlet, kaynakların tahsis edilmesini, gelir dağılımını ve ekonominin istikrarını denetleyerek, pazardaki başarısızlığı önlemeye yardımcı olur. Bu programlar için finansman, çoğunlukla vergilendirme yoluyla güvence altına alınmıştır. Limanlar, hava alanı hizmetleri, işletmelerden alınan ücretler, trafik cezaları gibi yasaların çiğnenmesinden doğan cezalar, ehliyetler ve pasaport harçları, devlet tahvillerinin satışı ve tahvil ihracı gibi çeşitli kaynaklardan finans sağlanmaktadır.

Kurumsal Finansman

İşletmeler, sermaye yatırımlarından kredi düzenlemelerine kadar çeşitli yollarla finansman elde eder. Bir firma bir bankadan kredi alabilir ya da kredi limiti ayarlayabilir. Borcun doğru bir şekilde alınması ve yönetilmesi, bir şirketin büyümesine ve daha karlı hale gelmesine yardımcı olabilir.

Yeni başlayan işletmeler, melek yatırımcılardan veya girişim kapitalistlerinden belli bir yüzde karşılığında sermaye alabilirler. Bir şirket büyür ve halka açılırsa, borsada hisse ihracı yapar. Bu tür halka arzlar, bir firmaya büyük oranda nakit akışı getirir. Kurulan şirketler, para toplamak için, ek hisseler satabilir veya şirket tahvilleri ihraç edebilirler.

İşletmeler, temettü ödemeli hisse senetleri ya da faizli banka mevduat sertifikalarını satın alabilir ayrıca geliri artırmak için başka şirketleri de satın alabilirler. Finansman Nedir?

Kişisel Finansman

Kişisel finansman bir kişinin ya da bir ailenin, finansal durumunu dikkatlice analiz etmeyi, kısa veya uzun vadedeki meydana gelebilecek bütün ihtiyaçlarını tahmin etmeyi, bu ihtiyaçları bireysel finansal kısıtlamalar içinde yerine getirmek amaçlı bir plan yürütmeyi içerir. Kişisel finans, büyük ölçüde kişinin kazancına, yaşam gereksinimlerine ve bireysel amaç ve arzularına bağlıdır.

Kişisel finans konuları arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kredi kartı gibi kişisel finansal ürün satın alınması, hayat, sağlık ve ev sigortası ve kişisel bankacılık ta kişisel finansmanın bir parçası olarak kabul edilir.

Kişisel finansmanın en önemli yönleri şunlardır.

  • Mevcut finansal durumun değerlendirilmesi; beklenen nakit akışı, cari tasarruflar vs.
  • Riske karşı korunmak ve kişisel zararlar için sigorta hizmeti satın almak
  • Tasarruf ve yatırımlar
  • Emeklilik planı
  • Vergileri hesaplama ve doldurma

Uzun yıllar boyunca ev ekonomisi ev kadınlarının görüşü gibi benimsenmiştir. Ancak artık üniversitelerde Ev İdaresi bölümü ile bölümler açılmakta ve Milli Eğitime bağlı kurslar, ev ekonomisi kursları vermektedir.

Sosyal Finans

Sosyal finansman, tipik olarak, hayır kurumları ve bazı kooperatifler dâhil, sosyal girişimlerde yapılan yatırımları ifade eder. Kesin bir bağıştan ziyade, bu yatırımlar, yatırımcının hem finansal bir kazanç hem de sosyal bir kazanç istediği bir öz kaynak veya borç finansmanı biçimini alır.

Modern soysal finans biçimleri, bazı işletmelerin büyümesini sağlamak için az gelişmiş ülkelerdeki küçük işletme sahiplerine ve girişimcilere verilen kredileri de içerir. Borç verenler, kredilerini geri alırken, aynı zamanda bireylerin yaşam standardını yükseltmeye, yerel topluma ve ekonomiye fayda sağlamada yardımcı olur.

Davranışsal Finans

Teorik ve ampirik (deneysel) kanıtların, geleneksel finansal teorilerin, belirli ekonomik olay türlerini öngörme ve açıklamada, odlukçu başarılı olduğunu öne sürdüğü bir zaman vardı. Bununla birlikte zaman geçtikçe, finansal ve ekonomik alanlardaki akademisyenler, gerçek dünyada meydana gelen ancak mevcut teoriler tarafından açıklanamayan anormal davranışlar tespit ettiler.

Bunun üzerine akademisyenler, modern finansal teori tarafından açıklanmayan irrasyonel (akıl dışı) ve mantıksız davranışları açıklamak için bilişsel psikolojiye yönelmeye başladılar. Davranış bilimi, bu çabalardan doğan alandır ve modern finans, idealize edilmiş ekonomik insanın eylemlerini açıklamaya çalışır.

Davranışsal finans, davranışsal iktisadın bir alt alın olup, hisse senedi fiyatlarında ciddi artış ve düşüşler gibi finansal anormalleri açıklamak için psikoloji temelli teoriler önermektedir. Amaç, insanların neden bazı finansal seçimler yaptığını tanımlamak ve anlamaktır.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz