Yatırımcı Arıyorum

Firma Değerini Hesaplamak

Firma değeri hesaplamak, çeşitli nedenlerle yatırım yapmanın en önemli kavramlarından biridir. Potansiyel yeni yatırımları analiz etmek ve gelişmelerin gerçek etkisini anlamak, belirli finansal kavramları anladığınızda daha kolay hale gelir.

Firma değerini hesaplamanın ne olduğunu tanımlamadan evvel, kurumsal değerin tanımı, kurumsal değerin neden önemli olduğu, kurumsal değerin nasıl hesaplandığı ve yatırım metodolijinize nasıl uygulanacağını belirlemeniz gerekir.

Firma Değeri Nasıl Hesaplanır?

Firma değeri, bir şirketin tüm maliyetini teorik olarak temsil eden bir sayı olarak tanımlanabilir. Devralma maliyetinin piyasa kapitilizasyonu daha doğru bir şekilde tahmin edilmesini sağlar. İşletme değerini maksimize etme amacında risk ve zaman faktörleri ele alınmaktadır.

Finansal kararlarda alınabilecek seçeneklerden hangisinin firmanın değerini maksimize edeceği araştırılmalıdır. Hangi seçenek işletmenin değerini artırıyorsa, o seçeneğin seçilmesi uygun olacaktır.

Hesaplama

Bir şirketin piyasa değerini ödenmemiş borcu ve tercih edilen hisse senetlerini toplayarak,  ardından bilânçoda bulunan nakit ve nakit benzerlerini çıkartarak kurumsal değer hesaplanabilir. Başka bir deyişle kurumsal değer, bir şirketin adi hisse senetlerinin, imtiyazlı hisse senetlerinin ve ödenmemiş borcun her bir hissesini satın almanızın size mal olacağı miktara eşittir. Nakit bakiyesini çıkarırsanız, çünkü şirketin tam mülkiyetini elde ettiğinizde nakit sizin olur.

Kurumsal Değerin Bileşenleri

Piyasa kapitilizasyonu, piyasa değeri olarak anılır. Adi hisse senetlerinin sayısın şirketin hisse senedinin hisse başına cari fiyatı ile çarpımını alarak, piyasa değerini hesaplarsınız.

Örneğin, Uludağlılar Şirketler Grubunun 1 milyon bekleyen hisse senedi var. Mevcut hisse senedi fiyatı hisse başına 5.00 TL ise şirketin değeri,  500 X 1.000.000 = 500.000,000 TL değerinde olacaktır.

Firma Değeri Belirlenirken Önemli Faktörler

Bir firma değeri belirlenirken, göz önünde bulundurulması gereken bazı kıymetler bulunmaktadır. Bunlar;

İmtiyazlı hisse

Teknik olarak öz sermaye olmasına rağmen, tercih edilen hisse senedi, münferit ihracın niteliğine bağlı olarak aslında hisse senedi veya borç alarak hareket edebilir. Belirli bir tarih ve fiyattan ödenmesi gereken, tercih edilen bir hisse senedi ihracı, tüm niyet ve amaçlar için borçtur.

Diğer durumlarda, imtiyazlı hissedarlar sabit bir temettü alma hakkına sahip olabilirler ve ayrıca karın bir kısmını da paylaşabilirler.

Adi hisse senedi ile değiştirilebilen tercih edilen hisse senedi, dönüştürülebilir tercihli hisse senedi olarak bilinir. Her şeye rağmen, tercih edilen hisse senedi, firma değerine dâhil edilmesi gereken işletme üzerindeki bir iddiayı temsil eder.

Borç

Bir firmayı aldığınızda, borçlarını da almış olursunuz. Diyelim ki, bir gıda firmasını tedavüldeki tüm hisselerini 10 Milyon TL’ye satın aldıysanız ve işletmenin de 2 milyon TL borcu varsa, aslında 12 Milyon TL harcamış oldunuz ki bu 2 milyon TL’lik borcu da ödemek zorundasınız.

Nakit ve Nakit Eşdeğerleri

Bir firmayı satın aldığınızda bankadaki nakite de sahip olacaksınız. Tam mülkiyeti aldıktan sonra bu parayı alıp, kullandığınız herhangi bir finansman üzerinde bir tür sözleşme kısıtlaması olmadan parayı cebinize koyabilirsiniz.

Bazı yatırımcılar, firma değerine göre çok fazla nakit akışı yaratan firmaları ararlar. Bu kategoriye girme eğiliminde olan işletmelerin, çok az ek yatırım gerektirmesi daha olasıdır. Bu, sahiplerinin işletmenin karını almasına ve şirkete yeniden yatırım yapmasına veya başka yatırımlara koymasına olanak tanır. Şirket Değeri Belirlerken Finansal Olmayan Faktörler

Bir Firmanın Defter Değeri

Adından da anlaşılacağı gibi, firmanın defter değeri, defterlerinde veya mali tablolarda yansıtılan değeridir. Bir firmanın bilânçosuna göre, varlık ve yükümlülükleri arasındaki farktır. Bilânçoda öz sermaye olarak kaydedilir. Bu, borçları varlıklarından netleştirildiğinde işin gerçek değeridir.

Örneğin, Kobi Şirketler Grubunun 50 Milyon TL değerinde toplam varlıkları ve 20 Milyon TL’lik toplam borçları varsa, firmanın defter değeri 30 Milyon TL olacaktır (varlıkların borçlarından borçların değerinin düşülmesi ile hesaplanır). Bu şirketi, Konakoğlu Şirketler Grubu satın almak isterse, Kobi şirketinin gerçek defter değeri olan 50 Milyon TL ayırması gerekecektir.

İşletmenin Piyasa Değerini Öğrenmek

İşletmenini piyasa değeri, işletmenin piyasadaki arz ve talebe bağlı olarak belirlenen değeridir. İşletmenin piyasa değeri, hisse senedi ihraç etmiş işletme ise, hisse senetlerinin fiyatlarıyla ölçülmektedir. Hisse senetlerinin piyasa fiyatları, menkul değerler piyasasında işlem gören senetlerin bu piyasada oluşan değeridir.

Yani hisse senetlerinin piyasa fiyatı, işletmenin performansını ölçen bir göstergedir. Firmanın piyasa değeri, firmanın borsaya yansıtılan değeridir. Firmanın ödenmemiş payının mevcut piyasa fiyatı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Firmanın piyasa değeri ve defter değeri iki farklı kavramdır. Belirli bir zamanda bir şirketin defter değeri ile piyasa değeri arasında oldukça büyük bir fark olma olasılığı vardır.

Bir firmanın değerini hesaplamak için hangi yaklaşımın işlenmesi gerektiği, söz konusu firmaya bağlıdır. Ayrıca, bir şirketin satın almaya karar verirken, defter değerini mi yoksa piyasa değerini mi dikkate alması gerektiği, bir politika ve strateji kararıdır.

Bir Firmanın Değeri

Firma değeri ve işletme değeri kavramları, firmanın ya da işletmenin değerini yansıtan ekonomik bir kavramdır. Bir işletmenin belirli bir tarihte layık olduğu değerdir. Teorik olarak, bir işletmenin, bir başka işletmeyi satın almak/ devralmak için ödemesi gereken bir tutardır.

Bir varlık gibi, bir firmanın değeri de defter değerine veya piyasa değerine göre belirlenebilir. Ancak, genel olarak, bir şirketin piyasa değerini ifade eder. Firma değeri, piyasa değeri için daha kapsamlı bir ikamedir ve birden fazla yaklaşım izlenerek hesaplanabilir. Şirket Değeri Nasıl Hesaplanır?

Firmanın Değerinin Hesaplanması

Bir firmanın değeri, temelde alacaklılarının ve hissedarlarının alacaklarının toplamıdır. Bu nedenle, bir firmanın değerini ölçmenin en basit yollarından biri, borcunun, öz sermayesinin ve azınlık payının piyasa değerini eklemektir. Nakit ve nakit benzerleri daha sonra net değere ulaşmak için düşülür.

PD: Adi hisse senedinin piyasa değeri + Tercih edilen öz sermayenin piyasa değeri + borcun piyasa değeri + Azınlık Faizi + Nakit ve yatırımlar

Piyasa Değeri kavramının, piyasa kapitalizasyonundan daha fazla önem kazanmasının nedenlerinden biri, daha kapsayıcı olmasıdır. Öz sermayenin yanı sıra, borcun değerini ve bir şirketin değerlemesinde önemli bir role sahip olan nakit rezervlerini içerir. Bir alıcının, firmayı devralırken firmanın borcunu ödemesi gerekecektir ve bu firmada bulunan nakit ve nakit benzerlerinden netleştirilebilir.

Bir firmanın değerini hesaplamaya yönelik bir başka sağlam yaklaşım, gelecekteki işletme serbest nakit akışlarının bugünkü değerini belirlemektir. Buradaki fikir, iki benzer firma arasında bir karşılaştırma yapmaktır.

Benzer firmalar derken, büyüklük bakımından ya da aynı endüstri vb. durumlardan bahsediyoruz. Gelecekteki işletme nakit akışlarının bugünkü değeri, diğerinden daha iyi olan firmanın yatırımcılardan daha yüksek değer alma olasılığı daha yüksektir.

İşletme serbest nakit akışı, vergi oranının ayarlanması, amortismanın geri eklenmesiyle ve vergi öncesi kazançlardan sermaye harcaması, işletme sermayesi ve diğer varlıklardaki değişikliklerinin tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanır.

Firma Değeri Hesaplanmasının Önemi

Şirket değerlemesi, risk sermayedarları tarafından uygulamaya konulan yatırım politikalarının kritik bir aşamasıdır. Bu önemlidir, çünkü firmanın değeri hem girişimciye hem de risk sermayedarlarına, girişimcinin ihtiyaç duyduğu para miktarı ve hissedarların risk sermayedarları lehine vazgeçebilecekleri hisse sayısı konusunda pazarlık yapabileceği bir yer verir.

Firma deri analizinin önemi, değerlemenin amacı, geçmiş verisi olmayan ve zayıf ekonomik olmayan, yüksek riskli, ileri teknoloji şirketi olduğunda ortaya çıkar.

Firma değerlendirmesi, öngörülen mali tablo ve bilânçoya dayanmaktadır. Hatalı bir iş planı, yanlış bir öz sermaye değerine yol açar. Öz sermaye değerini hesaplamak için, bir firmanın gerçek ve temel değerini belirlemek için özel teknikler kullanmak gerekir.

Teknikler, potansiyel bir girişim destekli şirketin özkaynak değerini hesaplamak için kullanılır. Karşılaştırma, net bugünkü değer, düzeltilmiş bugünkü değer ve risk sermayesi yöntemi. Bunlar firma değeri hesaplamak için uygulanabilecek özel tekniklerdir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi