Yatırımcı Arıyorum

İnovasyon Neden Bu Kadar Zordur?

İnovasyonda Başarısız Olmanın Nedenleri

Şirketlerin çoğu, inovasyon sürecini zor olarak tanımlamakla birlikte, sadece %6’sı yenilik performanslarından memnun kalmaktadırlar. Deneyimlere göre kabaca değerlendirmek gerekirse,12 girişimden 11’inin ve 20 ürün yeniliğinden 19’unun başarısız olduğu söylenebilir. Bunu zorlaştıran en temel unsur, çok az sayıda yöneticinin sorunu çok geç olmadan çözme cesaretine veya yeteneğine sahip olmasıdır.

Şirketlerin inovasyonda başarısız olmalarının birçok farklı nedeni olmakla birlikte ortak nedenleri bilmek önemlidir. Bu nedenleri tayin etmek ve üzerinde düşünmek, yapılacak inovasyon çalışmasında başarılı olmaya yardımcı olur. Bu yazımızda şirketlerin inovasyon çalışmalarında neden başarısız olduğu, karşılaşılan ortak engeller ve yapılması gerekenler üzerine bilgiler bulunmaktadır.

İnovasyon Engelleri

1-) Şirketlerin farklı türde yenilikleri yönetmeye alışkın olmaması

İnovasyona genel olarak bakıldığında,alışkın olunandan farklı bir süreçtir.Birçok şirket yeni iş ve ürün modelleri aramak yerine, işin farklı bölümlerinde iyileştirmeler yapmaya odaklanmaktadır. Örgütlerin çoğunluğu çoğu zaman, daha az risk ve sonuçlarının daha öngörülebilir olmasından dolayı mevcut işi ölçeklendirmeye yatırım yaparlar. Ve genel olarak bakıldığında, bu yaklaşım mantıklıdır çünkü sürekli olarak daha iyiye gidebilen kuruluşların başarı şansı daha yüksektir.

Bununla birlikte, konvansiyonun ötesine geçen ve yıkıcı inovasyon olarak tanımlanan farklı inovasyon türleri vardır. Örneğin, teknoloji bir şirketin müşterilerine yeni bir değer sunması için yenilikçi çözümlere dönüştürülebilir. Buradaki zorluk, yıkıcı inovasyon söz konusu olduğunda, artımlı değişikliklere kıyasla neredeyse her zaman, daha yüksek risk içerdiğinden dolayı normal iş projeleriyle aynı şekilde yönetilemeyeceğidir.

Kaliteyi korumak, ürün ve süreç geliştirmek genellikle standardizasyonu içerirken, yenilik nadiren standartlaştırılabilir. Ayrıca, mevcut ürünler veya hizmetlerle aynı metrikler ve değer yönlendiricileri kullanılarak yenilikler ölçülemez. İnovasyonun önündeki bu büyük engelin üstesinden gelmek için şirketler yıkıcı inovasyona, normal proje yaklaşımlarına kıyasla farklı yaklaşmalılardır.

2-) Farklı inovasyon türleri arasında bir denge kuramama

Gerçekte, kuruluşların aynı anda ana işi iyileştirmesi ve yeni iş fırsatlarından yararlanması gerekir. Farklı inovasyon türleri arasında bir denge kurmak, işte kalmanın ve uzun vadede büyümenin çok daha sürdürülebilir bir yoludur.Mesele, kısa ve uzun vadeli inovasyon projeleri arasında bir denge kurarak aynı zamanda büyüme için şu üç farklı inovasyon türü üzerinde çalışılmalıdır.

  • Güncel ürünler: Çekirdek işler genişletilmeli ve kâr için optimize edilmelidir.
  • Yeni nesil ürünler: Gelişen işletmeler ve yeni nesil ürünler oluşturulmalı, büyüme için optimize edilmelidir.
  • Gelişen ürünler: Gelecekteki fırsatlar ve büyüme için seçenekler oluşturulmalı ve öğrenme için optimize edilmelidir.

3-) Kritik yeteneklerin eksik olması

Yeni fikir ve girişimler, kuruluş çalışanlarına bağlıdır. Çünkü doğru beceri ve yetenekler olmadan, istenen sonuçları elde etmek çok daha zordur.Yenilik, brüt kar marjlarını optimize etmek değil, daha fazla değer yaratmanın yeni yollarını bulmakla ilgilidir. Bu nedenle, ekibin bunu yapmak için gerekli becerilere sahip yetenekli kişilerden oluşması önemlidir. Bu yeteneklerin tam olarak ne olduğu işe bağlıdır.

İnovasyon söz konusu olduğunda ise yenilik yapabilmek için tasarım düşüncesi ve teknoloji anlayışı gibi bazı ek becerilere ihtiyaç vardır. Ayrıca, müşterilere şimdi ve gelecekte daha iyi hizmet verebilmek için müşterinin amacını, faaliyet gösterilen işi ve pazarı anlamak gerekir.Ancak, bu yetenek ve beceri denkleminin sadece yarısıdır. Diğer yarısı da gereken kaynağı ve fırsatı sağlamadır. Organizasyonlar, yaratıcı düşünme ve problemleri etkili bir şekilde çözme yeteneğine sahip ancak fikirlerini yürütemeyen kişilerle doldurulabilir. Çünkü onlara yeterli kaynak ve özgürlük sağlanmamış olabilir.

Şirketin yapısı çok katı ise veya liderler özgürlük ve kontrol arasında bir denge kuramazlarsa bu engel ortaya çıkabilir. Sonuçta, çalışanların bu fikirleri uygulamak için ihtiyaç duydukları araçlar, bilgiler ve kaynaklar sağlanmazsa, çalışanların ne kadar yetenekli olduğunun bir önemi yoktur.

4-) Kültürel zorluklar bulunması

Kültür genellikle, derinlemesine kökleşmiş ve alışılmış unsurlardan vazgeçmeyi yani değişmeyi gerektirdiği için inovasyonun bir numaralı engeli olarak görülür. Örneğin süreçlerdeki verimsizlikleri saptamak ve ortadan kaldırmak, kurum kültürünü dönüştürmekten çok daha kolaydır. Kültürün neden inovasyona bir engel olabileceğine bakıldığında, bu engel kuruluşun yapısında olabileceği gibidahabirçok neden vardır. Tıpkı organizasyonel yeteneklerde olduğu gibi, doğru kişileri işe almaya ilişkin personel kararları, tüm kuruluşlarda şirket kültürü için kritik öneme sahiptir. İnovasyon ve Yaratıcılık Kültürünü Geliştirmek

Değerleri güçlendirmek için, kimin işe alınacağını ve işten çıkarılacağını, kimin ödüllendirileceğini ve hangi gerekçelerle uygulanacağını dikkatlice düşünmek gerekir. Ancak buradaki mesele, bu tür kararlar alırken inovasyonun nadiren dikkate alınmasıdır. Bir inovasyon kültürü yaratmak liderlik ve insani becerileri, zihniyette değişikliği ve bu yeni değerleri yansıtacak somut eylemler gerektirir. Kültürel olan bazı yaygın engeller şunlardır:

  • Değişimi ve riski minimal düzeyde kabul etme
  • İtirazlarla başa çıkmak için sistematik plan eksikliği
  • Sabırsızlık (Bir gecede kültürel değişim olmaz)
  • Yeterli tekrar fırsatının olmaması

5-) Liderlerin yeterli destek vermemesi

İnovasyonu zorlaştıran asıl mesele, çoğu zaman inovasyonun öncelik olarak ele alınmamasıdır. Eğer bu değişim yöneticinin gündemindeyse önemli hale gelir, ancak üst yönetimin bağlılık ve desteğe sahip olmaması durumunda, kuruluşun tüm düzeyleri üzerinde kesinlikle olumsuz bir etkisi vardır. İnovasyonun önünde durabilecek engelleyicileri kaldırmak için aktif olarak zaman ayrılmadığı sürece, inovasyon kültürünün geliştirilmesi zordur.

İletişim; eğitim, kurallar, beklentiler, konuşulanlar ve yapılanlar gibi davranışları harekete geçirir. Yetersiz iletişim, eğitim eksikliği ve belirsiz beklentiler inovasyonu güçlendirmeyi zorlaştırır. Bir şirkette lider; beklentileri, hedefleri belirler ve çalışanlar bu hedeflere ulaşmanın yollarını sunar. Aynı zamanda, liderlerin kuruluş genelinde hedeflerin birbiriyle uyumlu olduğundan emin olmaları gerekir. İnovasyonsuzluk Ne Demektir?

5-) Örgütsel yapı ve süreçlerin uyumsuzluğu

Her bir inovasyon çalışması, şirketin yapısıyla ilgili olan en az bir zorluğu dile getirmiştir. Şirket yapısıyla, inovasyonu yönetmek için kullanılan somut organizasyon yapısı, süreçler ve araçlar gibi pratik unsurlardır. Yapılar pek çok şekilde inşa edilebilir ve inovasyonu yönetmek için kullanılabilecek çok sayıda süreç ve araç vardır, fakat bunların organize edilmemesi bir takım farklı zorluklar getirebilir. Fikirleri uygulamak için doğru altyapı, kararları almak için doğru süreçler ve doğru iletişim kanalları olmadan, kişilerin ortaya koyduğu fikirlerin çok azı gün ışığı görecektir.

Çoğu zaman mesele, inovasyonun çok iyi yönetilmemesidir. Örneğin, komuta ve kontrol liderlik tarzlarına sahip katı organizasyon yapıları inovasyonu engelleyebilir.Üretim gibi bazı görevler kesinlikle daha fazla sağlamlık ve kontrole ihtiyaç duysa da, yenilik genellikle esneklik ve uyarlanabilirlikten yararlanır.

İnovasyon üzerinde çalışan ekiplerin hızlı hareket edebilmeleri ve çevrelerine uyum sağlayabilmeleri gerekliyken aynı zamanda geleneksel yollarla bağımsız kararlar da alabilmeleri gerekir. Bununla birlikte, ölçeklendirmek için hala bazı yapılara ve doğru süreçlere ihtiyaç vardır. Bu nedenle, doğru dengeyi kurmak zor olabilir.Bunun yanında organizasyonların karşılaştığı bir diğer zorluk, şirket müşterilerini ve çalışanlarını inovasyon sürecine dâhil etmektir.

6-) İnovasyonun çekirdeğe entegre edilememesi

Başarılı bir inovasyon çalışması bir disiplinli gerektirir ve bütünsel bir yaklaşımdır. Bu demek oluyor ki inovasyonda başarılı olmak için tek bir alanda iyi olmak yeterli değildir. İnovasyon için doğru stratejiye, yapılara, yeteneklere ve doğru kültüre ihtiyaç vardır. İnovasyon yönetiminin bu dört ana yönü başarılı ve sürdürülebilir performansın temelini oluşturmaktadır.

Şirketin stratejik hedefleri ile uyumun olmaması ve yeniliğin ayrı bir birim olarak ele alınması bir takım zorluklar getirebilir. Yenilik, büyük organizasyonların çoğunda merkezileştirilir ve bunun birçok olumlu yönü olmasına rağmen, mutlaka herkes için en iyi seçenek değildir. Yeni birimlerin çabaları, şirketin diğer stratejik öncelikleriyle rekabet ederken, bir organizasyon inovasyonu çekirdeğe entegre edemediğinde, stratejik olarak önemli çabaların başarılı olma olasılığı daha düşüktür.

Stratejik uyum, çalışanların yeniliğin ne ile ilgili olduğuna odaklanmasına ve genel iş stratejisini ilerletecek çalışmalar yapmasına izin verdiği için önemlidir. Tüm iş birimleri ve çalışanlar, çalışanın rolü ne olursa olsun ortak bir hedef için çalışmalıdırlar.Stratejinin özünde olmasını sağlamanın iyi bir yolu KPI’ları ve tazminat yapısını genel stratejik inovasyon hedefleri ile hizalamaktır. İnovasyondan tam olarak yararlanabilmek için, tüm sistemin gerçek çalışma yöntemlerine entegre edilmesi gerekir.

İşletmelerde İnovasyon Yönetimi

İşletmelerde değişim yapmak için, tekrarlanabilir bir yaklaşım oluşturmak ve üzerinde istikrarlı olarak çalışmak gerekir. Fakat bu süreç ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin biraz deneme yanılma içerir. Sistematik bir yaklaşımla ve doğru alanlara odaklanarak, sürdürülebilir bir inovasyon kültürü elde etmek için, ölçeklenebilir bir plan oluşturmak faydalı olacaktır.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz