Elazığ'da İş Yapmak

Elazığ’da Hangi İşler Yapılır?

Elazığ şehri Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 9.383 km2’dir ve 11 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Elazığ şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 587.960 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,43 oranı kadınlardan, %49,57 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Elazığ şehrinde bulunan nüfusun %46,74 oranı orta yaş grubundan, %39.04 oranı genç yaş grubundan oluşmaktadır. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-24 arasında bulunan yaş grubudur. Orta yaş grubunun ise yoğunlukta olduğu yaş aralığı 35-39 arasında bulunan yaş grubudur. Girişimcilerin Elazığ şehrinde kuracakları işler için orta yaş ve genç yaş grubunda bulunan kadın personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Elazığ şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Kovancılar ve Karakoçan’dır.

 • Eğitim Bilgileri

Elazığ şehrinde bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra ilkokul ve lisans mezunları gelmektedir. Şehirde her eğitim düzeyine sahip olan nüfus bulunmaktadır. Elazığ şehrinde bulunan nüfusun %67,12 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %16,47 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Elazığ şehrinde kuracakları işler için her eğitim düzeyinden personele ulaşabilmesi mümkündür.

 • İşsizlik ve İstihdam

Elazığ şehrinde işgücüne katılım oranı %53,1 işsizlik oranı %7,8 ve istihdam oranı %48,9 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan işsiz nüfusun çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda işsiz nüfusun yaşlara göre dağılımında yoğunluğun 15-29 yaş arasında bulunan grubun olduğu açıklanmıştır. Bu yaş grubunda bulunan işsizlerin cinsiyeti erkeklerde daha yoğundur. Elazığ şehrinde işsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyini okur yazar olup eğitim almayan grup oluşturmaktadır. Daha sonra ön lisans ve lisans mezunları gelmektedir.

Elazığ şehrinde istihdam edilen nüfusun en fazla çalıştığı sektörler toptan perakende ve ticaret, imalat sektörleridir. Şehirde aynı zamanda en fazla açık işin bulunduğu sektör imalat sektörüdür.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Elazığ şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 441 işletme bulunmaktadır. Şehirde bulunan işletmelerin en çok faaliyet gösterdikleri sektörler ise imalat, inşaat, toptan perakende ve ticaret sektörleridir.

Şehirde rekabet gücünün en fazla olduğu sektörler tarım, madencilik, imalat, enerji ve hizmetler sektörüdür. Tarım alanında en fazla rekabetin olduğu sektörler tarımsal ürünlerin üretimi, hayvansal ürünlerin üretimi, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliğidir. Madencilik alanında en fazla rekabetin olduğu sektörler krom, demir, bakır, mermer istihracı sektörü, mermer ürünlerinin işlenmesi, madenciliğe dayalı makine üretimidir.

İmalat alanında en fazla rekabetin olduğu sektörler tekstil ve konfeksiyon üretimine yönelik ekipmanların üretilmesi, tarım ve hayvancılığa yönelik makinelerin üretilmesi, gıda sanayisine yönelik üretimin yapılmasıdır. Enerji alanında en fazla rekabetin olduğu sektörler güneş enerjisi, gübre ve çöp enerjisi, HES enerjisidir. Hizmetler alanında en fazla rekabetin olduğu sektörler otelcilik, eğitim kurumları, hastane yatırımlarıdır.

Elazığ Şehrinin Ekonomik Yapısı

Elazığ şehrinin ekonomisi tarıma, sanayiye ve ticarete dayalı olarak yapılmaktadır. Şehrin gelirinin %30’unu sanayi, %25’ini tarım ve %10’unu ticaret oluşturmaktadır.

 • Tarım

Elazığ şehrinde tarımın yeri oldukça önemlidir. Şehirde Keban Barajı’nın yapımından sonra tarım alanları azalmıştır. Ancak şehirde bulunan tarım alanlarının verimi oldukça yüksektir. Elazığ şehrinde en fazla tarla ürünleri, meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Tarla ürünleri arasından en fazla üretilen ürünler arpa, yeşil ot, buğday, mısır ve şekerpancarıdır. Şehirde meyve üretimi en fazla olan ürünler üzüm, kayısı, elma, çilek ve armuttur. En fazla sebze üretimi yapılan ürünler domates, biber, kavun, karpuz ve salatalıktır. Elazığ şehrinde tarımsal faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Şehirde ekmek üretimi, hazır yemekler, un üretimi, pastacılık ürünlerinin üretimi alanlarında faaliyet gösteren işletmeler yoğunlukta bulunmaktadır.

Elazığ şehrinde aynı zamanda; arpa, pirinç, tütün, fasulye, nohut, fiğ, sarımsak, soğan ve ceviz üretimi yapılmaktadır.

 • Hayvancılık

Elazığ şehri hayvancılık faaliyetlerine elverişli olan bir şehirdir. Geniş mera ve çayır alanları bulunan şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Şehirde aynı zamanda arıcılık faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Sığır, manda, kıl keçisi ve koyun yetiştiriciliği yapılan şehirde et ve et ürünlerine dayalı sanayi, süt ve süt ürünlerine dayalı sanayi gelişmiştir.

Elazığ şehrinde arıcılık faaliyetleri her geçen yıl daha çok artmaya devam etmektedir. Şehirde bulunan arı kovanlarının sayısının artmasıyla birlikte bal, polen, arı sütü ve ambalajlamaya dayalı sanayi gelişmiştir. Aynı zamanda Elazığ şehrinde tavukçuluk faaliyetleri gelişmiştir. Etçi tavuk ve yumurtacı tavukların varlığı şehirde oldukça fazladır. Şehirde en önemli hayvancılık faaliyetleri alabalık üretimiyle yapılmaktadır. Alabalık üretiminde şehir Türkiye’de 1.sırada yer almaktadır.

 • Sanayi

Elazığ şehrinde başlıca gelir kaynağını sanayi oluşturmaktadır. Şehirde taş ve toprağa bağlı sanayi, metal eşya, makine ve teçhizat sanayisi, kimya, kömür ve kauçuk ürünlerin sanayisi, gıda sanayisi gelişmiştir. İmalat sanayisinin şehirde gelişmiş olmasıyla birlikte rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler arasında yer almaktadır.

Elazığ şehrinde gelişen sanayi kollarıyla birlikte un, deri, çimento, pamuk ipliği, yem, süt, mermer, mobilya, sabun ve tıbbi malzeme fabrikaları başlıca büyük sanayi fabrikalarıdır. Türkiye’de en büyük hidroelektrik santrallerinden biri Elazığ şehrinde yer almaktadır. Hidroelektrik santraliyle birlikte sanayinin gelişimi oldukça hızlanmıştır.

Elazığ’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Elazığ Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Elazığ şehrinde madencilik oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Şehirde pek çok yeraltı kaynağı bulunmaktadır. Elazığ şehrinde bakır, krom, simli kurşun, betonit, altın, çinko, demir, florit, kireçtaşı, manganez ve mermer kaynakları bulunmaktadır. Jeotermal enerji kaynakları arasında Karakoçan’da yer alan bir havza bulunmaktadır.

 • Turizm

Elazığ şehri doğal güzellikleri ve tarihi eserleriyle turizm potansiyelinin en yüksek olduğu şehirlerden biridir. Şehirde öne çıkan turizm alanları Harput Şehri, Hazar Gölü, Keban ve Karakaya Barajı, Golan Kaplıcası ve Hazarbaba kayak merkezidir. Harput Kalesi Elazığ şehrinin en önemli turizm potansiyelinin olduğu yerdir. Buzluk Mağarası olarak bilinen mağarada Elazığ şehrinde yer almaktadır. Turizm potansiyelinin yüksek olduğu şehirde daha çok yerli turistin ziyarette bulunulduğu görülmüştür. Şehirde otelcilik faaliyetlerinde bulunan işletme sayısı oldukça fazladır ve rekabet gücünün yüksek olduğu bir alandır.

 • Ticaret

Elazığ şehrinde başlıca gelir kaynağından biri ticarettir. İç ticaret ve dış ticaret faaliyetleri şehirde oldukça gelişmiştir. Doğu Anadolu bölgesinde en fazla ihracat yapan 2.il Elazığ şehridir. İhracat faaliyetlerinin en fazla olduğu sektörler imalat ve madencilik sektörleridir. Bu sektörlerin alt alanları ise ağaç mamulleri ürünlerinin üretimi, çelik, çimento üretimi, demir üretimi, deri ve deri mamulleri üretimi, hazır giyim sektörü, maden ve metallerin üretimi, su ürünleri, yaş meyve ve sebze üretimi ihracatın en fazla yapıldığı sektörlerdir.

YouTube video player

Elazığ Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Elazığ şehrinde iklim şartları ve toprak özellikleriyle girişimcilerin ceviz, badem ve Antep fıstığı üreterek gelir elde etmesi mümkündür.
 • Elazığ şehrinde meyvecilik üretimi önemli bir yerdedir. Girişimcilerin şehirde şarap üretiminde kullanılan boğazkere ve öküzgözü üzümünü üreterek hammadde olarak şarap fabrikalarına hizmet sunması ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Elazığ şehrinde pamuk üretimi yapılmasıyla birlikte girişimcilerin pamuk ve renkli pamuk üretmesi mümkündür.
 • Şehirde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması girişimciler için arıcılık faaliyetlerinde bulunarak bal üretmesi, bal mumu üretmesi ve ambalajlama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için imkân sağlamaktadır.
 • Elazığ şehrinde alabalık üretimiyle girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde keçi yetiştiriciliği yapılması nedeniyle girişimcilerin tiftik keçisi yetiştirerek tiftik üretmesi, ipek böceği yetiştiriciliği yaparak ipek kozası üretmesi mümkündür.
 • Şehirde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte et üretimi, deri üretimi, yün üretimi, süt ve süt ürünlerinin üretiminin yapılması mümkündür.
 • Şehirde ormancılık faaliyetlerinde bulunarak girişimcilerin mazı yetiştiriciliği yapması, kapari bitkisi yetiştiriciliği yapılması mümkündür.
 • Elazığ şehrinde madencilik faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte mermer işleme tesisi, mermer tozlarının değerlendirilmesine yönelik yatırımlar ve kireç üretimiyle girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde sanayi sektörünün gelişmiş olmasıyla birlikte girişimcilerin tekstil makineleri üretmesi, otomotiv parçaları üretim tesisi, tarıma dayalı makinelerin üretilmesi alanında iş kurması mümkündür.
 • Girişimcilerin Elazığ şehrinde güneş enerjisi üretim tesisi, rüzgâr enerjisi üretim tesisi gibi yenilenebilir enerji üretimine yönelik olarak yatırımlar yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde turizm potansiyelinin gelişmiş olması nedeniyle kayak turizmine yönelik yatırımlar ve sağlık turizmine yönelik yatırımlar yaparak girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Elazığ şehrinde domates üretiminin fazla olması nedeniyle girişimcilerin salça üretimi yapması ve gelir elde etmesi mümkündür. Şehirde meyve ve sebze üretiminin fazla olması nedeniyle girişimcilerin meyve suyu ve sebze suyu üretmesi mümkündür.


Elazığ’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.