Yatırımcı Arıyorum

İş Yaşamında Motivasyonunun Önemi

İş Hayatında Motivasyon

Motivasyon sade tanımı ile bir amacı gerçekleştirmek üzere kişiyi harekete geçiren duygusal güç olarak ifade edilebilir. Amacı gerçekleştirmek konusunda istek duymaktan daha fazlasıdır aslında. Amaca hizmet edecek faaliyetleri yerine getirirken o işe odaklanmak tüm dikkati yapılan işe vererek olası engelleri de aşmak konusunda her çabayı göstererek, isteyerek kişinin tüm niteliklerini ve zamanını o faaliyete adamasıdır.

Motive olmuş personel, yapacağı işe isteyerek tüm zihni ve bilgisi ile odaklanmış aynı zamanda morali yüksek, kendisini yeterli hisseden, öz güveni artmış, enerjisi yükselmiş, yaptığı işten keyif alan, iş tatminini yakalamış iş görendir.

İş Hayatında Motivasyon Nasıl Sağlanır?

İş yaşamında motivasyon nasıl sağlanır? İş yerinde motivasyonun sağlanması neden gereklidir? İş yerinde motivasyonu sağlayacak kişi kimdir?  İş yerinde motivasyonu sağlayacak kişinin bu önemli işlevi yerine getirmesi için hangi bilgi birikimine ve eğitimlere sahip olması gerekir? Çalışanlarının motivasyonu sağlanmış bir iş yerinde çalışma ortamı ve firma başarısı nasıldır? Sorularının cevapları uzun bilimsel çalışmalar ve araştırmalar ile incelenmiş genel kabul görmüş sonuçlara ulaşılmış.

Motive Etmek

Motivasyon ve motive etmek, Psikoloji Biliminin kullandığı terimler. Günümüzde iş yaşamının pek çok alanında Psikoloji biliminin öğretilerinden yararlanıyoruz. İnsanoğlunun davranışlarının ne zaman hangi durumlarda ne tepki verdiğini, değişmez genel ortak ihtiyaçlarının neler olduğunu bilimsel çalışmalar büyük oranda ortaya koymuş.

İnsanın içinde olduğu her eylem psikoloji biliminin insan davranışları ile ilgili ortaya koyduğu bilimsel sonuçlar ile ilgili olacaktır. Çağdaş yönetim anlayışı yöneticinin, psikoloji bilimi hakkında bilgi sahibi olmasını bekler ve iş yaşamı ile ilgili eğitim veren pek çok Üniversitenin yönetim birimleri eğitiminde Psikoloji ders olarak okutulur ya da insan psikolojisinin o alanı ilgilendiren ispatlanmış çalışmaların bilgisi öğrenciye aktarılır.

Bir iş yerinde çalışan iş gören, firmanın en önemli girdisidir. Günümüzde insan kaynağı olarak tanımlanan iş gören ya da diğer tanımı ile personel firmanın başarısını sağlayacak en önemli unsurdur. İş gören yerine getireceği görevi isteyerek, sahip olduğu tüm nitelikleri kullanarak yerine getirdiğinde işi yapması için gereken süreyi de en verimli şekilde kullanacaktır.

İş yerinde motivasyonu sağlayacak kimseler yönetici pozisyonlarda bulunan yetkili kişilerdir. Kararları alan ve uygulamaya konması talebinde bulunan yöneticilerin personelleri ile kuracakları iletişim şekli, yöneticinin personelin birbirleri ile kuracakları iletişimi olumlu şekillendirmesi, iş yerinin fiziki koşulları iş yerinde motivasyonun sağlanmasının ana temellerini oluşturacaktır.

Çalışanlar Arasında Mobbing

Personelin faaliyet gösterdiği odanın sıcaklığı, oturduğu sandalyenin işini rahatça yapmaya elverişli olup olmadığı, çalışma alanında yeterli aydınlatma bulunup bulunmadığı, çalışanlar arasında mobbing yaşanıp yaşanmadığı iş görenin çalışma motivasyonunu etkileyen fiziki ve psikolojik etkenlerdir. Çalışanın performansını düşüren dolayısı ile verimini azaltan tüm olumsuzlukların giderilmesi yöneticinin temel görevlerinden biridir.

İş yerinde faaliyet gösteren kimseler, kendilerini o firma için değerli hissediyorlarsa ki, iş görene kendini değerli hissettirmesi yöneticinin görevidir. Faaliyet gösterilen alandaki çalışma koşulları işin yerine getirilmesine engel bir durum oluşturmuyorsa, iş gören yaptığı işe karşılık adil ve yeterli bir ücret alıyorsa kendisini tamamen işine adayacaktır.

Çalışanın motivasyonunu etkileyen pek çok unsurdan söz ettik. Alınan yeterli ve adil ücret, iş arkadaşları ile olan sağlıklı ve etik iş ilişkisi, Çalışanın kendisini önemli hissettiği yönetici – iş gören – iş yeri ilişkisi, iş yerinin verimli çalışmaya uygun fiziki koşulları gibi unsurlar insan kaynağının motivasyonunu sağlayacak koşullardır. Mobbing Nedir?

Tüm olumlu koşulların sağlandığı motivasyonu yüksek iş gören iş yerine mutlu gelecek, ortamda sinerji yaratacak, süreyi en iyi şekilde kullanacak, üretilen işi en hatasız biçimde gerçekleştirecek, öz güveni ve morali yükselmiş iş gören yaratıcı olması gereken alanlarda daha verimli hale gelecek, kendisini geliştirmeye daha istekli olacak, çalışma ortamındaki ekip ruhu gelişecektir.

İnsan kaynağından en yüksek verimi almak, iş görenin emeğini ve bilgisini en yüksek performans ile iş yerinin veriminin artırılmasına entegre etmek ancak çalışanların motivasyonunu sağlamak ile mümkün olacaktır .Çalışanın işini sevmesi, iş yerine bağlı olması için gerekli şartları oluşturan iş veren ve yönetici ekibinin iş ve insan kaynağı yönetiminde çağdaş uluslararası platformda kabul görmüş uygulamaları hayata geçirmeleri iş görenin performansını, verimini artırarak firma içinde gerçekleşen eğitim faaliyetleri, yenileşme çalışmaları üst düzey verimle gerçekleşecek  firmanın başarısı yükseltecektir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz