Yatırımcı Arıyorum

İşletme ve Ekonomik Çevre İlişkisi

Ekonomik Çevre Nedir?

Toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin eldeki sınırlı kaynaklar ile üretildiği, tüketildiği, mal ve hizmetlerin bölüşüldüğü ortam işletmelerin var oldukları ve varlıklarını sürdürdükleri ekonomik çevrelerini oluşturur.

Ekonomi bilimi sınırlı kaynaklar ile toplumun sınırsız ihtiyaçlarının nasıl çözülebileceğinin yollarını ararken, iktisat yaşamının bir üyesi olan işletmeler bu sürecin hangi sektöründe ve hangi koşullarda çözüme katkı sağlayarak kazanç elde edebileceklerinin çözümünü ararlar.

Ekonomik Çevre Faktörleri Nelerdir?

Ekonomik olaylar insanlar tarafından ve insanlar için gerçekleştirildiğinden oldukça karmaşık bir oluşumdur. Bireylerin ihtiyaçlarının sınırsız olması, ihtiyaç tatmin düzeyinin gelişmişlik düzeyi ile birlikte maksimum seviyelere ulaşması işletmelerin faaliyet alanlarını ve faaliyet biçimlerini de etkileyerek sürekli yenilenen, sürekli gelişen dinamik bir yapı olmalarını zorunlu hale getirir.

İşletmelerin sürekliliği geleceğe yönelik planlarını hazırlamaları, mevcut piyasa koşullarını tüm unsurları ile analiz edebilmeleri, işletmenin bulunduğu zaman dilimi le gelecekte bulunacağı zaman dilimindeki durumunun ne olacağının hesaplanmasına bağlıdır. İşletmelerin söz konusu çalışmaları başarı ile gerçekleştirmeleri stratejik yönetim anlayışını benimsemeleri ile mümkün olacaktır.

İşletmelerin başarı grafiğini yükselten ve büyüten yöneticiler bilimsel yöntemleri bilen ve uygulayan yöneticilerdir. Her profesyonel yönetici bilir ki kriz dönemlerinde iktisadi hayat duraksamaya girecek, gelir seviyesi düşecek, işletmeler ya küçülme yoluna gidecekler ya da kapasitelerini düşüreceklerdir.

İşletme yöneticileri, toplumsal yaşamı, ulusal ve uluslararası gelişmeleri, siyasal gelişmeleri, ülkenin ekonomik yaşamındaki gelişmeleri  iyi takip etmeli oluşacak krizi ön görebilmeli, firmanın kriz dönemi politikalarını kurmayları ile birlikte oluşturabilmelidir.

Her işletme ekonomik yaşamın devingen yapısı nedeni ile konjonktürel evrelere maruz kalacak, kriz, refah, duraksama gibi evrelerden geçecektir. İşletme yönetimi her dönem için politikalarını oluşturabilmeli, mevcut şartlara göre revize edebilmelidir.

İşletmelerin iktisadi bir yapı, ekonomi dünyasının bir aktörü olarak davranışları, ülkenin para ve maliye politikaları ile yakından ilgilidir. Ülkedeki para arzının değiştirilmesi toplam talep miktarını ve fiyatlar genel düzeyini düşürecektir. Vergi ve kamu harcamaları piyasadaki konjonktürel dalgalanmalara göre şekillendirildiğinden işletmelerin bulundukları ülkelerin para ve maliye politikalarını yakından izlemeleri mevcut durum koşullarına uygun stratejilerini uygulamaya koyacak şekilde hazırlanmaları gerekmektedir.

İşletmede Enflasyon Durumları

İşletmelerin içinde bulundukları ekonomik çevrenin bir başka unsuru Enflasyondur. İşletme yönetimi toplumun gelir dağılımını izlemeli, toplumdaki bireylerin tasarruf ve yatırım davranışlarını araştırarak işletme politikalarını bu doğrultuda yönlendirmeli, stratejilerini oluştururken, Milli gelir unsurunu da gözden kaçırmamalıdırlar.

İşletmeler maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini yükseltmek arzusundadırlar, üretimde temel olan sermaye, insan kaynağı, doğal kaynaklar, girişimci faktörünün maliyetlerini düşürmek, faiz ve ücretlerin düşük olduğu alanlarda yatırım gerçekleştirmek isterler. Ekonomik faaliyetler belirli koşullarda uluslararası platforma taşınır. İşletmelerin dikkat etmeleri ve hesaplamalarında dikkate almaları gereken unsurlardan biri de Dış Ödemeler Bilançosudur. Özellikle dışa bağımlı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde döviz fiyatları aniden artabilir, ciddi zararlar ile karşı karşıya kalınabilir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için: Enflasyon Nedir sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ekonomik Çevre Unsurları

Toplumu oluşturan bireylerin davranışları yaşadıkları ülkelerin değerlerine göre kültürel farklılıklar göstermekte, bireyin ekonomik davranışları üzerinde mevcut değerler etkili olmaktadır. Bir Avrupa ülkesinde asi işlemelerle süslenmiş çılgın tasarımlara sahip deri montlar yüksek satış grafiği oluşturarak geniş kitlelerce tercih edilirken, Türkiye ya da benzer kültürel yapıya sahip İslâm ülkelerinde kısıtlı müşteri kitlesine ulaşabilir.

İçinde bulunulan sosyokültürel çevre bireyin ekonomik davranışlarının önemli belirleyicilerinden birisidir. Uluslararası etkileşim tabii ki farklı kültürleri yakınlaştırmakta bir değer alışverişini gerçekleştirmektedir. Toplumlarda beklenenden çok daha hızlı değişimler ile karşılaşılabilmektedir. İşletmeler üretim-satış-pazar politikalarını oluştururken, kültürel etkileşim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek durumundadırlar.

Toplumda ki değişimleri eş zamanlı olarak izleyemeyen işletme yönetimleri, karşılaşacakları tehditlere uygun çözümleri hazırlayamayacak, karşılaşacakları fırsatları kazanca dönüştüremeyeceklerdir. İşletmeler içinde yaşadıkları, üretim-satış-pazarlama faaliyetlerini yürüttükleri toplumu yakından tanımak sorumluluğundadırlar. Ülkenin kadın-erkek nüfus oranı, yaş ve etnik dağılımı, gelir ve eğitim durumları, bölgelere göre hangi tip nüfus yoğunluğunun oluştuğunu işletmeler ekonomik stratejilerini oluştururken bilmek durumundadırlar.

İnovasyon

Teknolojinin hızla gelişmesi, üretim ve yönetim süreçlerini de her geçen gün değiştirmekte, işletmeleri gerek yönetim faaliyetlerinde gerek ise üretim faaliyetlerinde inovasyon çalışmalarını hızlandırmaya mecbur bırakmaktadır. Her yeni gelişme fırsat sayılabildiği gibi belirli olumsuzlukları ve tehditleri de beraberinde getirdiğinden teknolojik çevre takip edilirken, yeni teknolojik uygulamalar hayata geçirildiği gibi olası tehditler için önlem planları da yapılmalıdır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz