Yatırımcı Arıyorum

Kobi Faaliyetleri

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Faaliyet Alanları

Küçük ve Orta Ölçekli firmalar ve faaliyetleri ülkenin kalkınmasını etkileyen en önemli unsurları oluşturuyor. Ekonomistlerin özellikle vurgu yaparak üstünde durdukları ana sorun cari açıklar ve cari açıkların meydana gelmesinden sorumlu tutulan etken olarak ise orta gelir gösteriliyor.

Cari açıkların oluşmasına neden olan orta gelir durumundan kurtulabilmek yerli sermayeye dayanan, risk alabilen, girişimci, uluslararası platformda varlık gösterebilecek KOBİ işletmeler ile mümkün olacağından tüm olanaklar bu yönde seferber ediliyor. Kobi Nedir?

KOBİ işletmelerin kalkınmalarının sağlanabilmesi ve bu faaliyetlerin etkin biçimde devamlılığının mümkün olması ülkedeki iktisadi politikaların da dengede tutulmasına bağlı olduğundan teşvik ve destekler dışında daha kalıcı ve gelişmeyi kalkınmayı daha fazla destekleyecek çözümler uygulanmaya başladı. KOBİ işletmelerin rekabet güçlerini artırmaya, AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri olanakların artırılmasına yönelik küresel düzeyde iktisadi arenada varlık gösterebilmelerini sağlayacak çözümler üretildi.

Ülke ekonomisinin büyümesi konusunda öncü faaliyet alanı KOBİ işletmeler olarak belirlenerek diğer tüm stratejiler bu yönde oluşturulmuş. Elbette tek bir plan veya tek bir stratejiden söz etmiyoruz onlarca yöntem ve stratejik yol uzmanların uzun çalışmalarından sonra etkin hale gelmiş.

KOBİ İşletmeler İçin Hedeflenen Kriterler

 • Markalaşmaları
 • Kurumsallaşmaları
 • Verimlilik düzeylerinin yükseltilmesi
 • İş ortaklığı anlayışının geliştirilmesi
 • Çözüm ortaklığı anlayışının geliştirilmesi
 • Ortaklık kültürünün oluşturulması
 • Ulusal kriterlere uyum yeteneğinin sağlanması
 • Uluslararası kriterlere uyum yeteneklerinin sağlanması
 • KOBİ işletme sahiplerinin niteliklerinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi
 • KOBİ işletmesi çalışanlarının niteliklerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesi
 • İmalat sanayi işletmelerinin öncelikle desteklenmesi ve geliştirilmesi
 • İhracat gerçekleştirecek KOBİ işletmelere pazarlara ulaşmalarında gerekli desteklerin sağlanması
 • İhracatta ürün çeşitliliğinin sağlanması
 • İhracatta sürekliliğin sağlanması
 • Orta teknolojiye sahip ürünlerde yerli sermayenin desteklenmesi
 • Yüksek teknolojiye sahip ürünlerde yerli sermayenin desteklenmesi
 • Patent ve ticarileşmeye önem verilmesi
 • KOBİ-Üniversite iş birliği çalışmalarının artırılması
 • KOBİ işletmelerin Banka kredilerinden yararlanabilmesi için kolaylıklar sağlanması
 • KOBİ işletmeler için alternatif finans olanaklarının temin edilmesi

KOBİ işletmelerin gelişmelerini sağlayacak öncelikli alan olarak küçük ve orta ölçekli firmaların rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmiş ayrıca İnovatif girişimler ile büyüme olasılığı yüksek girişimlerin öncelikle desteklenmesi anlayışı benimsenmiş.

Devletimizin tüm kuruluşları KOBİ ekosistemi üzerinde etkin çalışmalar yürütmekte, uygulamaya konulan strateji ve eylem planlarının en verimli ve etkin biçimde hayata geçirilmesini temin edecek işlemleri uygulamaya koymaktadır.

Avrupa Komisyonunun 2010 yılını kapsayan Lizbon Stratejisi yerini Avrupa 2020 isimli yeni strateji planına bıraktı.

 • Akıllı büyüme
 • Sürdürülebilir büyüme
 • Kapsayıcı büyüme

Bilgiye dayalı, İnovatif, yeşil ekonomi anlayışı ile işleyen iktisadi yaklaşım, kaynakların etkin kullanımı, KOBİ işletmelerin rekabet edebilir güçte olmaları, küresel boyutta yüksek istihdam ekonomisinin uygulanması 2020 Avrupa stratejisinin detaylarını oluşturuyor. 2007-2013 yılları arasında uygulanan rekabet edebilirlik yerini Girişimcilik ve inovasyona bırakarak revize edilmiş.

 • Kobilerin Pazar erişimi kolaylaştırılacak
 • KOBİ işletmelerin çevresel koşulları iyileştirilecek
 • Finans kaynaklarına ulaşımın sağlanması
 • Girişimciliğin teşvik edilmesi, KOBİ işletmeler için yapılan çalışmaların ana hatlarını oluşturuyor.

KOBİ işletmelerin ülke ekonomisindeki paylarının ölçülmesinde küresel düzeyde geçerli olan kriterler KOBİ işletmelerin istihdam oranları, KOBİ işletme sayısının tüm işletmeler içindeki oranı, KOBİ işletmelerin kattığı ek değer oranları olarak belirtilmekte.

KOBİ İşletmelerin Ülke Ekonomisini Güçlendiren Yanları

 • Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler esnek üretim yapısına sahiptir
 • Karar alma ve faaliyetlerini hayata geçirme süreleri süratlidir.
 • Pazar’da ki değişik koşullara daha çabuk uyum sağlarlar
 • İnovasyona çabuk uyum gösterirler
 • Büyüme potansiyeline sahiptirler
 • Risk almaya isteklidirler
 • Yönetici-iş gören ilişkileri daha yakın seyretmektedir
 • Büyük yatırımlara giden yolda küçük yatırım hamleleri ile piyasanın koşullarının ölçülmesini sağlar
 • Müşteri yoğun iletişim sergilediklerinden yerel pazarlar konusunda deneyim sahibidirler.
 • Üretimlerini süratli gerçekleştirebilme yeteneklerinin bulunması
 • Teknik bilgi donanımlarının bulunması

KOBİ İşletmelerin Desteklenen Yanları

 • Finansal kaynak
 • Nitelikli, profesyonel yönetici ihtiyacı
 • Nitelikli iş gören ihtiyacı
 • Markalaşma yetersizliği
 • Çalışma potansiyelinde yetersizlik
 • Teknolojik yatırımlar için yetersiz sermaye
 • Proje yapmakta yetersizlik
 • Yetersiz e-devlet faaliyeti
 • Mesleki eğitimde yetersizlik
 • Yatırım rehberlik faaliyetlerinde yetersizlik
 • Kamu ihalelerine katılım yetersizliği
 • İmalat sanayinin milli gelir içindeki oranının yetersizliği
 • Haksız rekabet ile savaşmakta yetersizlik
 • İş birliği anlayışının eksikliği
 • Dev kuruluşlar ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin arasında yaşanan rekabette güçler dengesizliği
 • Kadın iş gören sayısında yetersizlik
 • Alacaklarının tahsilatında güçlük yaşamaları

bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz