Yatırımcı Arıyorum

Kobi Gelişim Projesi: KOBİGEL

KOBİGEL Projesi

KOBİGEL projesi ulusal sanayi ve ulusal ekonomi hedefleri doğrultusunda öncelikli olan alanlara göre KOBİ’lerin sunduğu projeleri destekler. KOSGEB tarafından sunulan projede yüksek teknolojili ve katma değerli sektörler yer alır.

KOBİGEL PROJESİNİN AMACI NEDİR?

KOBİGEL projesiyle birlikte KOBİ’lerin kapasitelerinin ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Aynı zamanda geleneksek sektörlerde yer alan KOBİ’lerin daha yenilikçi olan iş modelleriyle çalışmaya teşvik edilmesi amaçlanmıştır. KOBİGEL projesinde KOBİ’lerin yarışma esasına göre sundukları projelerdeğerlendirilerek sıralama yapılır. Bu sayede KOBİ’ler nitelikli proje hazırlamaya teşvik edilir.

KOBİGEL projesiyle birlikte küçük ve orta ölçekli işletmelerin iktisadi faaliyetlerini arttırmaları, ekonomi içinde aldıkları rollerin büyümesi, etkinliklerini artırabilmeleri ve rekabet edebilme güçlerini arttırabilmeleri amaçlanır.

Proje Teşvik Çağrısı Nedir?

Proje teşvik çağrısı proje temalarını, başvuru şartlarını ve çağrı takvimini içerir. Bu çağrılar KOSGEB kurumunun resmi web sitesinde yayınlanır. KOBİ’ler proje teşvik çağrısında açıklanan proje tema ve konularına uygun olarak proje üretirler. Bu nedenle KOBİGEL projesinde yer almak isteyen KOBİ’lerin proje teşvik çağrılarını düzenli olarak takip etmesi ve başvuru şartlarını incelemesi gerekir. Açıklanan projelere göre başvuru şartları değişebilir ve projelerin konuları ve temalarıda değişmektedir. Çağrı takviminde belirlenen başvuru tarihleri aralığında KOBİ’lerin projeye başvurmaları gerekmektedir.

Proje teşvik çağrısında projeye başvuru yapabilecek KOBİ’lerin sektör, bölge ve işletme ölçekleri gibi kriterleri her çağrıda belirtilir. Proje ile ilgili kısıtlamalarda aynı şekilde her çağrı özelinde belirtilir. Proje teşvik çağrıları sonucunda KOBİ’lerin oluşturdukları projeler arasından gideri karşılanacak olan projenin seçimini Proje Değerlendirme ve Karar Kurulları yapar. Desteğin %70’i geri ödemeli %30’u ise geri ödemesiz şekilde verilmektedir.

KOSGEB’in Sağladığı Destek Unsurları Nelerdir?

Destek unsurları proje teşvik çağrılarında belirtilen tema ve konulara göre değişim gösterebilir.

 • KOSGEB’in sağladığı destek unsurlarına göre proje süresi en az 8 ay, en fazla 36 ay olur.
 • Belirlenen destek üst limitleri geri ödemesiz şekilde en fazla 300000 TL, geri ödemeli şekilde en fazla 700000 TL şeklindedir.
 • Projelerin personel desteği oranı belirlenen limitler dahilinde geri çdemesiz olarak %100’dür.

Desteklenmeyen Proje Giderleri Nelerdir?

Proje teşvik çağrılarında projelerin temalarına göre desteklenecek olan giderler belirtilir. Desteklenecek olan giderlerin kararı Kurul tarafından verilir. Ancak desteklenmeyen proje giderleri şu şekildedir:

 • İşletmelerin gayrimenkul alımı
 • Bina inşaatı
 • Tefrişat
 • İşletmelerin veya yöneticilerin taşıt aracı alımı
 • Proje kapsamında çalışmayan personellerin giderleri
 • Vergiler
 • Stopaj
 • Harçlar
 • Sosyal güvenlik primleri

Projelere Başvuru Yapma Koşulları Nelerdir?

KOBİ’lerin proje teşvik çağrısıyla duyurulan projelere başvuruda bulunabilmesi için belirli koşullar gerekir. Bu koşullar şu şekildedir;

 • Projeye başvuruda bulunmak isteyen işletmelerin KOSGEB veri tabanında yer alması gerekir.
 • Programa başvuruda bulunmak isteyen işletmelerin başvurularını KBS üzerinden proje başvurusu şeklinde yapması gerekir.
 • Proje teklif çağrısında bulunan başvuru formu be istenilen ek belgelerin olması halinde doldurularak gönderilemesi gerekir.
 • Aynı anda iki proje için KOBİ’lerin başvuruda bulunmaması gerekir.

Desteklenen Proje Giderleri Nelerdir?

Projelerin kapsamına göre desteklenecek giderler değişse bile genellikle desteklenen giderler şu şekildedir;

 • Personel giderleri

Projeyle ilişkili olarak çalışan personellerin giderleri karşılanmaktadır.

 • Makine ve teçhizat giderleri

Proje kapsamında makine ve teçhizat giderlerinin belirli oranları karşılanmaktadır.

 • Yazılım giderleri

Proje kapsamında kullanılan yazılımların veya bulut teknolojilerinin lisans ödemelerinin karşılanması yapılır.

 • Hizmet alım giderleri

Hizmet alım giderleri proje kapsamına göre karşılanmaktadır.

KOBİGEL Programının Proje Süreci Nasıldır?

KOBİGEL programına başvuran KOBİ’lerin projelerini değerlendirilmesi için belirli bir süreç geçer. Bu süreç şu şekildedir;

 • Proje Başvurusu

Proje teşvik çağrılarına göre yapılan çağrılarda KOBİ’lerin istedikleri projeye başvurabilmeleri için ilk karşılaşacakları proje başvuru sürecidir. Bu süreci kaçırmak istemeyen KOBİ’lerin çağrı takvimini dikkatli şekilde takip etmesi gerekir. Gerekli olan formların ve ek dosyaların istenmesi halinde ek dosyaların gönderilemsiyle proje başvurusu yapılır.

 • Ön Değerlendirme

KOBİ’lerin projelerinin ikinci aşaması ön değerlendirme aşamasıdır. Başvuruda bulunan KOBİ’lerin projeleri incelenerek olumlu olanların diğer aşamaya geçmesi, olumsuz olanların elenmesi şeklindedir.

 • Kurul Değerlendirilmesi

Ön değerlendirmeyi geçen projelerin bir sonraki aşaması Kurul tarafından yapılan değerlendirilmesidir. Kurul değerlendirilmeleri sonucunda desteklenecek projeler belirlenerek açıklama yapılır ve yarışma esasına göre projeler sıralanır.

 • Projenin Başlatılması için Taahhütname Verme

Kurul değerlendirmesini geçen projelerin gerçekleştirilebilmesi için projelerin başlatılması için taahhütname verilir. Böylece KOBİ’ler projelerini hayata geçirebilmek için ilk adımı atmış olurlar.

 • İzleme ve Ödeme İşlemleri

Hayata geçirilen projeyle birlikte KOBİ’lerin izleme süreçleri başlar. Başvuruda bulunulan projenin ilerleyişi, aksaklıkları ve gelişmeleri izlenerek KOBİ’ye gerekli olan ödeme işlemleri yapılır.

 • Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kapanış

KOBİ’lerin proje süreçlerinde son aşama sonuçların değerlendirilmesidir. Hayata geçen ve gerekli ödemelerin yapılmış olduğu projenin sonuçları kurul tarafından değerlendirilir.

Son Proje Teşvik Çağrısı: İmalat Sanayi Sektörü

Proje teşvik çağrısına göre imalat sanayi sektöründe yer alan KOBİ’ler için sunulmuştur. Bu projenin genel amacı iamalat sanayisinde yer alan KOBİ’lerin dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır. Sektörde yer alan KOBİ’ler için uygun olan 8 proje başlığı belirtilmiştir. Sunulan proje başlıkları şu şekildedir;

 • Büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi ve imalat sanayisinde kullanılması
 • Nesnelerin internetinin imalat sanayisinde kullanılması
 • Endüstriyel robot teknolojilerinin imalat sanayisinde kullanılması
 • Akıllı sensör teknolojilerinin imalat sanayisinde kullanılması
 • Yapay zekaya dayalı olan siber fiziksel akıllı fabrika sistem ve bileşenlerinin imalat sanayisinde kullanılması
 • Siber güvenliğin imalat sanayisinde kullanılması
 • Akıllı ve esnek otomasyon sistemlerinin imalat sanayisinde kullanılması
 • Artırılmış gerçeklik veya sanal gerçekliğin imalat sanayisinde kullanılması

KOBİ’lerin bu konular dahilinde sunacakları projeler değerlendirilmeye alınır.

İmalat Sanayisinde Yer Alan KOBİ’lerin Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?

 • Personel Giderleri

KOBİ’lerin sundukları projeyle ilgili çalışan personeller desteklenir. Proje kapsamında yer alan en fazla 2 mevcut personel ve kalanı yeni personel olmak üzere 4 personel desteği sağlanabilir. En fazla 90000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanabilir.

 • Makine ve Teçhizat Giderleri

KOBİ’lere sunulacak destekler arasında makine ve teçhizat giderleride yer almaktadır. Destek alabilmek için satın alınacak makine be teçhizatların yeni olması gerekir. En fazla 850000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz destek sağlanabilir.

 • Yazılım Giderleri

KOBİ’lerin projeleri kapsamında alabilecekleri destekler arasında yazılım giderleride yer alır. Projeleri kapsamında kullandıkları yazılımların lisanları veya bulut kullanım giderleri için destekler sunulmaktadır. Aynı zamanda yazılımı kullanabilmek için eğitim alındıysa eğitim giderleri içinde destek sunulmaktadır. En fazla 100000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz destek sunulur.

 • Hizmet Alım Giderleri

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin sundukları projeler kapsamında alabilecekleri destekler arasında hizmet alım giderleride yer almaktadır. Bu tür giderlerin içinde eğitim giderleri, danışmanlık giderleri, proje hazırlama danışmanlığı giderleri, belgelendirme giderleri, test ve analiz giderleri yer almaktadır. Hizmet alım giderleri kapsamında KOBİ’lere en fazla 200000 TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sunulmaktadır.

Kobigel Projesine Başvuru Koşulları Nelerdir?

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin projeye başvuruda bulunabilmesi için gerekli olan koşullar vardır. Bu koşullar şu şekildedir;

 • Projeye imalat sanayisinde yer alan KOBİ’ler başvurabilirler.
 • KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmalılar.
 • Başvuruda bulunacak firmaların 2019 yılına ait bilançosunu defter esasına göre tutmalıdır.
 • Başvuruda bulunacak firmaların 2019 bilançosunda yer alan net satışlarının en az 500000 TL olması gerekir.
 • Firmaların teklif ettiği projesinin toplam bütçesinin net satışlarından fazla olmaması gerekir.


kobi vadisi

Yorumunuz