Yatırımcı Arıyorum

KOBİGEL Destek Programı

Kobigel Nedir?

Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesine yönelik destekleme programı için yapılacak giderler kurul tarafından belirlenerek uygulamaya konulmakta. Gayrimenkul, taşıt, inşaat, tefrişat alım ve kiralanması gibi proje ile alakalı olmayan giderler ki bu harcamalara personel giderleri ve diğer harcamalar da dahil resmî harçlar ve sigorta primleri destek kapsamı içinde bulunmuyor.

Personel giderleri ile ilgili destekleme net ücret üzerinden uygulanmaktadır. Gider türleri ve gider grubunu oluşturan maliyetler proje teklif çağrısı yapılırken verilen üst limit sınırı dahilinde kurul tarafında belirlenmektedir.

Proje destek çağrısında proje konusunun niteliğine göre değişiklikler olsa da proje süresi minimum 6 ay, maksimum 36 aylık süreye sahiptir. Destek üst limiti geri ödemesiz 300 Bin Lira, geri ödemeli 700 Bin Liradır. Bölgelere göre farklılık gösterdiğinden 1. ve 2. Bölgelerde maksimum %60 diğer bölgelerde %80 destek oranı uygulanmaktadır.

Kobigel Projesinin Amacı Nedir?

KOBİGEL programının uygulanmasındaki temel amaç Türkiye’nin ulusal ve uluslararası amaçlarına ulaşması yolunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin, iktisadi faaliyetlerinin artırılması, genel ekonomik yapı içinde sahip oldukları ekonomik payların ve etkinliklerinin yükseltilmesi, rekabet edebilirlik güçlerinin artırılması için çalışılmakta gerekli destek sağlanmaktadır.

Proje teklif çağrıları KOSGEB kurumunun resmî web sitesinde ilan edilerek duyurulur. Programdan yararlanmak isteyen proje sahipleri KOSGEB veri tabanında kayıt oluştururlar. Projelerine destek talebi bulunan işletmeler KOSGEB birimine proje başvurusunda bulunurlar. Kaydı ve başvurusu alınan projeler her yönü ile değerlendirmeye alınır kurul tarafından verilecek karar son karardır.

Kurul kararı ile sonuçlandırılan değerlendirmenin neticesi işletmeye bildirilir ayrıca KOSGEB Resmî web sitesinde ilan edilir. Projeleri onaylanan başvuru sahibi işletmeler ise KOSGEB birimine taahhütte bulunur taahhütün kayda geçtiği tarih aynı zamanda projenin başlangıç tarihidir.

Kosgeb Destekleri

KOSGEB tarafından istenen teminatlar için %100 oranında destek söz konusudur. Geri ödemeli destek ödemelerinde işletmeden destek tutarı kadar teminat alındıktan sonra destek gerçekleşir. Proje kapsamında satın alınması gereken makine ve araçların yerli mali belgesi bulunması ve beyanı durumunda %15 oranında ek destek sağlanır.

Destek kapsamında kalkınma planları, Hükümet programları, stratejik planların ortak hedefleri doğrultusunda limit oranlarında farklar oluşabilmekte ayrıca farklılaşmayı bölgesel, sektörel ve ölçek kriterleri ile özel hedef kitlelerin durumu etkileyebilmektedir. Farklılaşma üst limiti geçmeyecek biçimde düzenlenir.

İşletme satın aldığı mal ve hizmetlerin belgelerini değerlendirme tasdik raporunu KOSGEB birimine sunarak değerlendirme sonucunu bekler uygun görüldüğü takdirde işletmenin hesabına veya işletme sahibi talep ettiyse giderin yapıldığı işletme hesabına ödeme gerçekleşir. KOSGEB biriminde gider destek tutarına katma değer vergisi dahil değildir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi için: Kobi Gelişim Projesi: KOBİGEL

İşletme Projeleri

İşletmenin birden fazla projesi bulunması durumunda sadece bir proje değerlendirmeye alınacaktır ancak Bir projenin desteklenmesi ve sonuçlandırılmasından sonra yeni bir proje değerlendirme başvurusu yapılabilmektedir. Her yeni proje ile birlikte üst limit uygulaması da yeniden başlar. Projenin sonuçlanmasından sonra geri ödemesiz desteklerde herhangi bir talep söz konusu olmaz iken, geri ödemeli destekler taahhüt edildiği gibi sürecini izler. Proje devam ederken, işletme başka birine devredilirse, işletme ortaklık kurarsa, ya da değişikliğe giderse KOSGEB kurumu işletmeye verdiği desteği yeniden değerlendirip sonlandırma yetkisine sahiptir.

KOSGEB desteği ile işletme için satın alınan makine, araç, donanım mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olduğundan proje başlangıç tarihinden itibaren 3 yıl boyunca kiralanamaz ve devredilemez. Kapanan işletmeler mevzuat dışı bırakılmış.

İşletme kapanırsa ya da kurul tarafından kapatılırsa sağlanan destek durdurulur. Geri ödemesiz desteklerin iadesinin istenmemesi hususunda bazı özel şartlar söz konusudur. Geri ödemesiz destek almış bir işletme ancak doğal afet, hırsızlık ve yangın, kaynak yetersizliği, ölüm ya da kurulun değerlendirmesinde benzer durumlara eş olaylar görüldüğü sürece geri ödeme yükümlülüğü bulunmaz işletmenin kusurlu olduğunun anlaşıldığı durumda desteğin yasal faizi ile birlikte KOSGEB kurumuna geri ödenmesi talep edilir.

Yurt dışından edinilen mal ve hizmetlerde harcama bedeli karşılığının döviz olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır, faturanın düzenlenme tarihine göre Türk Lirası cinsinden ödeme gerçekleşir.

İşletmeler mal ve hizmet alımlarını akrabalık ilişkisi bulunan kişilerden gerçekleştiremez, akrabalık bağı bulunan kişilerden ya da onların ortağı olduğu işletmelerden alım yapan kimselerin projelerine verilen destek derhal iptal olur.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz