Yatırımcı Arıyorum

KOBİ’lerin Güçlü ve Zayıf Yönleri

KOBİ’ler, ekonomik sistemin vazgeçilmez öğeleridir ve yapısal bir takım özellikleri nedeni ile mevcut pozisyonlarını sürdürebilmektedir. Bu özellikleri güçlü yönleridir ve kendilerine rekabet avantajı sağlamaktadır. Aksi takdirde piyasadaki rekabet koşullarının şiddetiyle kısa sürede silinip giderler.

Kobi’lerin Güçlü Yönleri

Küçük Sermaye ile Yatırım Yapabilme

Küçük bir işletme kurmak, büyük ölçekli işletmelere göre daha az maliyetlidir. KOBİ’lere ilave istihdam sağlamak, üretimi gerçekleştirmek ya da yeni bir buluşu hayata geçirmek için gereken sermaye tutarı da büyük işletmelere göre daha azdır.

Piyasa Şartlarına Uyum Sağlama Yetenekleri

KOBİ’ler finansman ya da başka nedenlerle gerçekleştiremedikleri teknik buluş ve düşünceleri büyük işletmelerle paylaşabilir. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük isletmelere oranla fiziki ya da parasal açıdan daha az sermayeye sahip olduklarından dolayı yapıları itibariyle çok daha kolay değişebilirler.

Bu özellikleri sayesinde, değişen şartlara çok daha kolay uyum sağlamaktadırlar. Bu da güçlü kalmalarını sağlar.

Müşteri ve İşletme Personeliyle İlişkileri Yakın Tutma

KOBİ’ler, küçük işletme olması dolayısı ile personeli ile daha sıcak ve samimi bir ilişki içerisindedir. Bu da işletmede çalışan personelin, işletmeyi daha çok sahiplenmesi ve bu anlayışla daha da yakınlaşması anlamına gelir. Bu avantaj, personelin kendi işi dışındaki ek işleri de yapmasını sağlar.

Müşteriler ile olan yakın ilgi de müşterinin daimi olarak daha doğrusu sadık müşteri olarak, işletmenin bir parçası olmasına sebebiyet verir. Her işletmede müşteri memnuniyeti çok önemlidir ve KOBİ’ler bunun daha çok bilincindedir. Bu yüzden küçük ve orta ölçekli işletmelerin müşteriye yakınlığı artı avantajlar getirir.

Kobilerde İstihdam Yapısı ve Yönetim

Küçük işletmelerin, büyük işletmelere oranla istihdam yapıları da farklıdır. İstihdamdan kaynaklanan sorunları karşısında küçük işletmeler, büyük işletmelere oranla daha güçlü ve dayanıklıdır. Küçük işletmelerde departmanlar ayrılmamış ve işletmecilik fonksiyonları kesin sınırlamalarla belirlenmemiştir. Birkaç bölümde faaliyetler genç ve düşük kalifiyeli personel tarafından ortak yürütülür.

Büyük işletmelerde ise tüm işler uzman kişilerce yürütüldüğünden dolayı ve büyük işletmelerin finanslarını da güçlü olmasından dolayı, personel maaşları yüksektir. Kalifiye iş gücü açısından bakıldığında büyük işletmeler avantajlıdır ancak ayrı kalifiye düzeyindeki personel bile KOBİ’lerde düşük maaşla çalışmaktadır.

Yönetim sisteminin basit olması nedeniyle KOBİ’lerde kararlar daha hızlı ve etkili alındığından, bu durum işletmenin yönetiminin daha da kolay olmasını sağlar.

KOBİ’lerin Büyük İşletmeler Karşısındaki Güçlü Yanları

Tüketici Tercihlerine Daha Esnek Bir Yaklaşım

KOBİ’ler için müşteriler ve tüketiciler daha fazla önem arz ettiğinden, tüketici ve müşteriye daha yakın olmak için daha yoğun, müşteri odaklı çalışırlar. Bu sayede, tercihleri hızcıca algılayıp, üretim sürecinde gerekli değişiklikleri aynı hızla karşılayabilirler.

KOBİ’lerin çevresel değişiklikle olan esneklik dereceleri ve tepkileri büyük işletmelere oranla daha yüksektir.

Yeniliklere Daha Yatkın Olunması

KOBİ’lerin bir avantajı da bu işletmelerde çalışanların, tepe yönetime her zaman yakın olmalarıdır. Tepe yönetime yakın olmaları, onların tepe yönetimin sorunlarını daha kolay anlamalarını ve hemen pazarlanabilen teknik yeniliklerde bulunmalarını sağlar.

Teknik Yeniliklerde Daha Fazla Verimlilik

KOBİ’ler, aynı finans harcaması ile büyük işletmelere oranla daha fazla teknik yeniliklerde bulunabilirler. Büyük işletmelerin tamamlayıcısı ve yardımcısı olabilen KOBİ’ler, teknik alandaki uygulama ve düşünceleri ilk kez ortaya koyarak, bunların daha çok geliştirilerek işlenmesi için büyük işletmelere sunabilirler.

Çalışanlarla ve Müşterilerle Daha Yakın İlişki

Büyük işletmelere oranla, küçük veya orta ölçekli işletmelerin yönetici ya da sahipleri, işyerinde işveren ve iş gören ayrımı yapmaz ve çalışanları ile yakın ilişki içindedir. Yani çift yönle iletişim mevcuttur.

Kobi’lerin Zayıf Yönleri

KOBİ’lerin güçlü yönlerinin yanı sıra, işletmelerin kendi bünyelerinden kaynaklanan yapısal nitelikte zayıf yönleri de bulunmaktadır.

Ölçek ekonomilerine sahip değildirler ve yatırım alanlarının seçiminde çok az ya da yetersiz analiz yapılmaktadır. İşletme sahipleri, yüksek kar fırsatları hakkında bir araştırma yapmadan, girişin kolay olduğu alanları tercih ederler.

Söz konusu alanlarda karlılık düşük olduğundan ve elde edilen bu karlar başka alanlara yatırım yapmak açısından da yetersiz olduğundan, küçük işletmeler büyüyemezler. Bunun yanında yetersiz sermaye yapısı KOBİ’lerin diğer zayıf yönüdür. Düşük sermaye, girişimcilerin özellikle kiraların düşük olduğu yerlerde işletme açmaya yönlendirir. Bu nedenle küçük işletmelerin büyüme fırsatı bulmada güçlük çektiği görülür.

KOBİ’lerin bir zayıf yönü da yönetimdeki yetersizliktir. Bu işletmelerde iki tür yönetim yeteneği bulunur.

  • İşletme kurmak için gereken yönetim yeteneği
  • İşletmeyi yönetebilmek için gerekli yönetim yeteneği

KOBİ’lerin zayıf yönlerine bakacak olursak;

Kalifiye Eleman Sağlayamamak

Piyasaya ilk girildiği zamanlarda işletmenin yapısı basit olduğundan, girişimci işletme fonksiyonlarını yerine getirmekte pek bir zorluk yaşamaz. Yapı itibariyle zamanla yerine oturan işletmenin iş yükü artar, örgüt yapısı karmaşıklaşır ve işletmenin fonksiyonlarını yerine getirecek kalifiye elemanlara ihtiyaç duyulur.

Büyük işletmelerde çalışmak güven ve prestij sağlar. Bu yüzden kalifiye elemanlar büyük işletmeleri daha çok tercih ederler. Küçük işletmelerde yönetim kademelerinde hızlı yükselme imkânı sınırlıdır ve bu durum kalifiye elemanların büyük işletmeleri tercih etmesine neden olur.

Gerekli Fonları Sağlayamama

KOBİ’ler, yeterli çalışma sermayeleri olmadığından dolayı sürekli sermaye sıkıntısı çeker ve ara sıra üretime ara vermek zorunda kalırlar. KOBİ’lere sağlanan banka kredilerinde ise, faizlerin yüksek olması ve vadenin de kısa olması, kredi miktarının iki katı ipotek istenmesi, veriler kredinin de projeye değil, ipoteğe göre verilmesi KOBİ’leri zora sokar. İpotek olarak gösterilebilecek gayrimenkulü olan girişimciler, genellikle gayrimenkullerini satarak sermaye olarak kullanmaktadır.

Kobilered Vergi Sistemi ve Mevzuat

Ülkemizde bir KOBİ işletmesi kurmak isteyen bir girişimci, 60 ayrı kamu kuruluşuna başvurarak, istenilen belgeleri düzenlemek mecburiyetindedir. Bir KOBİ’nin kurulabilmesi için başlangıçtan itibaren işletmenin açılışına kadar geçen sürede mevzuat gereği yapılması gereken işlem sayısı yeni girişimciden istenen belge sayısı 141’dir.

Aynı bürokrasi vergi sistemi için de geçerlidir. Ülkedeki küçük işletmelerin aynı oranda vergi ödemeleri ya da ödenen vergiler arasındaki farkın çok az olması gibi nakdi olumsuzluklar daha çok önem arz eder. Öte yandan kazanç üzerinden alınan vergilerde vergi istisnası ve muafiyetleri bulunmaktadır. İstisna, faaliyet konusunun vergi dışı tutulması, muafiyet ise kişilerin vergi dışı tutulmasıdır.

Örgütlenme Yetersizliği

KOBİ’lerin bir birlikleri yoktur ancak güçlü bir işçi sendikası yapılanması vardır. Sendikalar, üyelerinin çokluğu nedeniyle isteklerini kabul ettirmektedir. KOBİ’ler, ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturmasına rağmen, kendileri için avantajlı düzenlemelere sahip değildir.

Alıcı-Satıcı İlişkileri

Büyük işletmeler, faktör piyasasından satın aldıkları üretim faktörlerini KOBİ’ler yerine kendilerine, kendilerine bağımlı işletmeler ikame ederek küçük işletmeleri atıl hale getirmektedir. Bu durum KOBİ’lerin rekabet gücünü olumsuz etkiler.

Büyük İşletmelerden Kobi’lere Yönelme

İşletmeler, piyasada görmüş oldukları fırsatları doğrudan kendileri değil, kendi kurmuş oldukları küçük işletmeler aracılığıyla değerlendirerek toplam riskleri azaltmaya çalışır. Bu örgütlenme ile çalışanları motive ederek verimliliği artırmak ve tüketici tercihlerinin kısa sürede yakalanması amaçlanmaktadır.

Bol miktarda ve çeşitte, gerektiğinde de düşük maliyetle mal üretmek için;

  • Çok büyük sermaye birikimine,
  • Çok büyük fiziki yatırımlara
  • Çok uzun bir zamana
  • Çok büyük bir istihdama,

KOBİ’lerin yeniliği düşük maliyetle gerçekleştirmesi için de:

  • Teknik elemanların nitelikleri
  • Maliyetlere karşı tutum
  • Haberleştirme ve düzenleştirme gibi 3 ana nedeni bulunmaktadır.

yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz