Yatırımcı Arıyorum

Kontrol Nedir?

Kontrol Ne Demek?

Kontrol kısaca bir işin usulüne ve doğruluğuna uygunluğu olarak tanımlanmaktadır. Gerçekleşen faaliyetlerin hazırlanan ve kabul edilen fiili plana, verilen talimatlara ve oluşturulan ilkelerle uyuşup uyuşmadığının denetlenmesidir. Kontrol fonksiyonu, planlanan hedeflere ulaşmak için kurumsal kaynakların etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasına da yardımcı olur. Kontrol, fiili performansın planlanan performanstan sapmasını ölçer, bu sapmaların sebeplerini belirler ve düzeltici faaliyetlerin benimsenmesine yardımcı olur.

Bir yönetim süreci olarak kontrol etmek, işletmenin tüm işleyişinde formüle edilen planlara uygun olunması yanında diğer tüm yönetim süreçlerini anlamlı bir şekilde etkilemesi ile ilişkilendirilir. Ve bir fonksiyon olarak kontrol etmek yaygındır ve süreklidir. Kontrol işlevinin başlaması, tüm işletme genelinde düşük seviyelerden en üst seviyeye kadar bir plan tamamlandığı an gerçekleşmektedir. Planlı kontrol etmek ise, işin doğası gereği hedefe yönelik ne istediğinin anlaşılmasını içeren bir fonksiyondur.Kontrol koordinasyonun kolaylaştırılmasını içerir ve ayrıca planlamada yardımcı olur.

Kontrolün Önemi

Kontrol etmenin ve kontrollü olmanın birçok faydaları bulunmaktadır. Bu faydalardan işletmelere yönelik olanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Hedefe Yönelik Güçlendirir

Bir iş; yapılan planlama sayesinde hedef odaklı bir varlık haline gelir. İşletmenin bu hedefe yönelik tutumu, kontrol süreci ile korunur ve güçlendirilir. Daha önce de belirtildiği gibi kontrol, planlanan gündeme uygunluk sağlayan planlama sürecinin bir uzantısıdır. Bu süreç, planların bireysel eylemlerden daha üstün olduğu ve takip edilmesi gerektiği konusunda net bir tablo sunar. Bu, çalışanların neye daha fazla öncelik vermesi gerektiğini net bir şekilde anlamalarını sağlar ve hedef odaklı olmasında etkilidir.

Hedeflere Ulaşmayı Kolaylaştırır

Bir işletmenin hedefinin olması; o işletmenin işletme yapısına sahip olmasına, hedeflerine kolayca ulaşmasına ve bazı avantajlar elde etmesine katkıda bulunur. Çalışanlar şirket hedeflerini anladıklarında hedef odaklı çaba sarf ederler ve bu hedefe ulaşmaları çok önemli bir faktör haline gelir. Böylece süreç, önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için çabaların kanalize edilmesini sağlar. Yönetim İşlevinde Yapılan Kontrolün Adımları

Kaynakların Optimum Kullanımını Sağlar

Kontrol etme süreci, yapılanları inceleyen ve yapılanlarla karşılaştıran ciddi bir inceleme sürecidir. Böyle bir süreçte, çeşitli kaynakların kullanımının miktarı veya niteliği de sıkı bir şekilde incelenir. Yapılacak olan işte, hangi kaynağın hangi personelin ya da makinenin nasıl kullanılacağı gibi soruları yanıtlar. Bu soruları yanıtlamanın faydası, bu kaynakları kullanan kişilerin kullanımında daha dikkatli olmalarını sağlarken bu kaynakların optimum şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Motivasyonu Kolaylaştırır

Kontrol sistemi, yapılması gerekenlerle yapılanların karşılaştırılmasıdır. Bu durum, iyi bir motivasyonda kilit bir rol oynamaktadır. Bu süreç sayesinde çalışanlar neyin takdir edileceğini, ödüllendirileceğini ve bazen de neyin cezalandırılacağını açıkça anlamaktadırlar. Bu nedenle çalışanlar ödülleri kazanmak, daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olan cezalardan korunmak için iyi derecede motive olurlar.

Kontrollü Olmanın Faydaları

Disiplini Sağlar

İyi bir kontrol mekanizması, işletme de motivasyonu sağladığı gibi disiplinin korunmasını da sağlamaktadır. Neyin yapılması gerektiği, yanlış olanın ne olduğu, neyin takdir edildiğine dair net bir anlayış oluşturulduğunda, çalışanlar yapılması gerekenleri yapmakta ilgili disiplinli olurlar ve yanlış olanları yapmayarak, istikrarlı ve disiplinli bir iş gücü yaratırlar.Bu disipline aykırı hareket etmekte ısrar eden personellerin yerine gereken ve istenen disiplinle çalışabilecek yenileri ile değişiklikler yapılmasına zemin hazırlarlar.

Zaman ve Maliyet Kaybını Önler

Kontrol mekanizması sayesinde bir işletmenin faaliyet alana göre ürün ya da emeğin en kısa zamanda en az maliyetle üretilmesi hedeflenir. Bu süreçte motivasyonu yükseltilen ve disiplin sağlanan işletmede yanlış üretimlerden dolayı tekrar ek bir maliyet ve zaman harcanması gerekmez. Bu anlamda işletmelerde iyi bir kontrol mekanizmasının oluşturulması hedeflenen karın ve büyümenin sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle üretim işletmelerinde ürünün belirlenen kriterlerde üretilip üretilmediğinin tespiti ve olası bir yanlışta üretim başlangıç aşamasından gereken tedbirlerin alınması, bir işletme için mihenk taşıdır. Doğru işlemeyen bir kontrol mekanizması bir işletmenin sonunu hazırlayabilecek kadar önemli bir unsurdur.

Kontrol mekanizması işletmelerde günlük yönetimin çok önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bu süreç iş başarısının ve istikrarının sağlanmasına yardımcı olan ve diğer işlevlerden ayrılamayan bir süreçtir. Bunun nedeni, planlama ve diğer tüm fonksiyonların etkinliği kontrol süreci boyunca ölçülüp anlaşılmasıdır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz