Yatırımcı Arıyorum

Motivasyon Yönetilir mi?

Motivasyonu Yönetmek

Kişiyi harekete geçiren güç biçiminde tanımlanan psikoloji biliminde kullanılan terim iş ve eğitim yaşamında içeriği itibarı ile destek bilgi niteliğinde kullanılırken günümüzde gelişen ve değişen ve yeniden biçimlenen iş ve eğitim hayatlarımızda başlı başına bir uzmanlık alanına dönüşmüş, yönetilebilecek bir süreç olarak nesnelerin interneti çağını yaşayan kuşağın hayatında yerini almış.

İhtiyaçlar hiyerarşisi şeklinde insan davranışlarını tanımlayan Maslow’a göre, her davranış bir gereksinimden doğmaktadır dolayısı ile bir insan bir davranışta bulunuyor ise onu bu harekete iten bir neden vardır.

Maslow diyor ki; İhtiyaç var ise davranış vardır.

Bu tespiti iş yaşamına taşıdığımızda yöneticinin bu bilgiyi kullanabilmesi beklenmektedir. Daha açık bir söylem ile yönetici iş görenin davranışının sebebini anlayabilmelidir, bu konuda çaba sarf etmeli ve bu tespiti yapabilecek bilgiye de sahip olması gerekmektedir. İş gören hangi ihtiyacını gidermek için davranışta bulunmaktadır tatmin etmek istediği duygu nedir? Yöneticinin cevabını bulması beklenen sorudur.

BÜTÜNDEN PARÇALARA İNMEK

Detaylandırmak bütünü parçalayıp ortaya çıkan her bir parça üzerinde geniş bilgi sahibi olmak, iş yaşamını profesyonelliğe taşıyan Batı ülkelerinin kalkınma hamlesini  başlatan yönetim ve iş görme alanında gerçekleştirilen en büyük devrim.

Motivasyon, kişiyi davranışta bulunmaya iten güç sadece psikolojik kaynaklı bir terim olmaktan çıkarılarak kaynak bilgi kimliğinden ayırt edilerek detaylandırılmış iş yaşamında gerçekleştirilen pek çok Akademik araştırma ile iş gören davranışları-yöneticinin algı ve değerlendirmesi yaklaşımları ele alınarak iş yaşamında verimliliğin yükseltilmesine, insan kaynağının ihtiyaçlarının tatmin edilmesi sureti ile en fazla verimin elde edilmesine yardım edecek motivasyonun yönetilebilmesi bilgisine ulaşılmaya çalışılmış.

Var olma ihtiyacı, Gelişme ihtiyacı, Ait olma ihtiyacı yöneticilerin üzerinde durmaları gereken alanlar olarak görülmüş. Kişiyi harekete geçirerek bir davranışta bulunmaya iten sebepler bu itici güçlerden birine veya hepsine dayanarak gerçekleşecektir. Yönetimde bilime kulak verilecek ise o zaman iş görenden hep aynı tepkiyi almak isteyen iş veren ya da yönetici psikoloji biliminde şartlandırma olarak tabir edilen ödüllendirme yöntemini denemelidir. Şirket İçinde Daha Az Kural ile Yönetim

İş görenden bulunduğu çalışma ortamı içinde hangi davranışların beklendiği, iş görenin hangi durumda beklenen tepkileri verdiği gözlemlerinden yola çıkılarak davranışta sürekliliğin sağlanması yoluna gidilebileceği tespiti yapılmaktadır.

Motivasyonu Ne Sağlar?

  • Ekonomik etkenler
  • Sosyal etkenler
  • Yönetsel etkenler

İş görenleri çalışma modeline göre elde edecekleri daha fazla gelir mutlu edecektir, İş görenin çalıştığı iş ortamında iş arkadaşları ile iyi ilişkiler içinde olması, yönetici ve çalışma arkadaşlarından değer görmesi, iş alanında belirli bir karar verme olanağına özgürlüğüne sahip olması mutlu olmasını sağlayacak önemli etkenlerdir.

Motivasyon Neden Önemlidir?

Öncelikle motivasyonu önemli yapan unsurdan söz etmekte fayda var motivasyonu önemli kılan en önemli özelliği kişiye özel olması durumudur. İhtiyaçlar hiyerarşisini insan ihtiyaçları açısından genel olarak tanımlamış olsa da harekete geçme biçimi ve hızı, verilecek tepki kişiye özeldir, her ihtiyaç için ortaya konulacak davranış biçimi kişiden kişiye farklılık gösterecektir.

İş yaşamında motivasyonun önemi konusuna gelince insan kaynağı işletmenin en önemli girdisidir bilinci işletmecilik yaşamında fark edildiği dönemden itibaren iş görenin iş yerindeki ihtiyaçlarının ve iş tatminin sağlanması önem kazanmış buradan hareketle iş görenden maksimum verim alınması işletmelerin en büyük hedefi haline gelmiştir.

Psikoloji biliminden yararlanan yöneticilik ve işletmecilik faaliyetleri geçmiş dönemlerde maliyet unsuru olarak görülen insan gücünün iş yeri ve sosyal yaşamındaki ihtiyaçları dikkate alınmadığından işletmeler hem zaman hem maddi kayıplar ile karşı karşıya kalmışlardı. Ücretlerin düşük iş gücünün bol olması bu sorunu giderememiş farklı yöntemler ile yeni çözümler bulmak zorunlu hale gelmişti. İşte o uyanış noktası insan gücünün bir maliyet değil kaynak olduğunun ayırdına varılması yeni uygulamaları gündeme getirmişti. Personelin   sürekli eğitime tabi olması, ihtiyaçlarının karşılanması, değer görmesi, ihtiyacı olan ücreti alması gibi hakları göz önünde bulundurulurken insancıllık ilkesi gibi pek çok ilke geliştirilerek yeni disiplinler doğmuş işletmelerde niteliği ve mutluluğu artırılan insan gücü ile yüksek verim ve kazanç elde edilmesi sağlanmıştı. Motivasyonunuzu Nasıl Güçlendirirsiniz?

İnsan gücünün maksimum verim elde edilecek biçimde iş yerinde değerlendirilmesi ise profesyonel yöneticilik faaliyetinin en önemli fonksiyonun oluşturmakta dolayısı ile bu noktada iş görenlerin yetenek ve ihtiyaçlarına göre iyi analiz edilmeleri yaptıkları işte başarılı olmaları için doğru motive edilmeleri gerekmektedir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz