Yatırımcı Arıyorum

Noterlerin Yükümlülükleri Nelerdir?

Noterlerin Sorumlulukları, Hakları, Görevleri Nelerdir?

Noterlerin, mesleklerini yerine getirirken sahip oldukları hak, yükümlülük ve görevleri vardır. Noterler, çalışma saatlerine uymalı, zorunlu defterleri tutmalı, noterlik aidatını ödemeli ve noterin yasaklı olduğu işleri yapmamalıdır.

Noterler, 65 yaşını tamamladıklarında, yaş tahdidine tabi tutulur ve yaş hesabında T.C. Emekli Sandığı Kanunun hükümleri kıyasen uygulanır.

Noter Kimdir?

Noter, kişilerin yasal haklarını güvenceye almak ve yasal yollarla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuki belgeleri düzenleyen ve onaylayan kişiye verilen isimdir. Noter olmak için hukuk fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Başka bir yerde kursu ya da eğitimi verilmemektedir. Noterlik stajında başarılı olanlar Noterlik belgesini alarak görevlerine başlarlar.

Noterler, Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu her yerde, bu mahkemelerin yargı çevresindeki işlerini görmekle yetkili olarak, Adalet Bakanlığına bağlı görev yapmaktadır. Bir bölgede ihtiyaç halinde birden çok noter faaliyet gösterebilir.

Noter Ne İş Yapar?

  • Bireylerin avukatlara verdikleri vekâletleri düzenler
  • Alım-satım sözleşmesi yapar
  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar
  • İhtarname, ihbarname ve protesto gönderir
  • Kanunen tescili gereken işlerin tescilini yapar
  • Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen evrakların üstündeki mühür, imza yada bir işaret ve tarihi onaylar
  • Yapılması kanunla başka bir merci, makam ve şahısa verilmemiş olan hukuki işlemin düzenlemesini yapar
  • Kanunda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş tüm hukuki işlemleri noterlik kanun hükümlerine göre yapar

Noterlerin Hak ve Yükümlükleri

Noterlerin Çalışma Saatleri

Noterlerde günlük çalışma saatleri, o yerdeki resmi dairelerin mesai saati ile başlar. Noterlerin günlük çalışma ve tatil zamanları, Noter Odaları’nın yaptığı yıllık genel kurul toplantılarında, bir yıl süre ile uygulanmak üzere tespit edilir ve Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’ne bildirilir.

Günlük çalışma saatleri dışında gelen işler kabul edilmez, sadece vasiyetname tanzim ve tasdiki ya da geciktiğinde zarar vereceği düşülen noterlik işlemleri yapılabilir. Tatil gün ve saatlerinde yapılan bu işlerin neden yapıldığı evrakta gösterilmeli ve tatilden sonraki ilk iş gününde deftere kaydedilmesi gerekmektedir.

Noterlik Aidatı Ödeme Zorunluluğu

Noterlerin, Türkiye Noterler Birliği’ne ödemek zorunda olduğu noterlik aidatı vardır. Bu aidatlar yasal süresi içinde Noterler Birliği’nin göstermiş olduğu hesaplara yatırılmalıdır. Çek veya başka şekilde ödeme yapıldığında süre geçirilmiş ise, aidat zamanında yatırılmamış sayılır ve doğan faiz ve diğer sorumluluklar noterin sorumluluğundadır.

Noterlerin Yasaklı Olduğu İşler

Noterlerin, noterlik görevi ile birleşmeyen ve yapmaktan yasaklı olduğu işler de vardır. Borsa oynamak, aracı kullanmak, noterlik ücretinde indirim yapmak, reklâm ve rekabet niteliğinde eylemde bulunmak yasaklanmıştır. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 28/1‘e göre ticaret yapmaları yasaklanmıştır. Kefil olmak ve her ne şekilde olursa olsun, noterlik ücreti konusunda kendi aralarında sözlü veya yazılı anlaşma da yapamazlar. Devlet Memurlarının Yapamayacağı ve Yapabileceği İşler

Noterlerde Tutulması Zorunlu Olan Defterler

Noterlerin tutmakla yükümlü oldukları bazı defterler vardır.

Yevmiye Defteri

Yevmiye defteri iki sayfalı bir defterdir. Sol yana yevmiye numarası, işin niteliği, ilgililerin isimleri, damga vergisi, harç, kontrato resmi ve değerli kâğıtlar yer ayır. Sağ tarafta ise gelirler adı altında; noter ücreti, düzenleme yazı, çevirme, tescil, karşılaştırma, emanetlerin saklanması, defter onaylama, yol ödeneği, aracılık ücreti, memur vasıtası ile tebliği ve sair ücretleri ile ücretler yekûnu ve genel yekûn sütunlarını kapsamaktadır.

Yevmiye defterine, gelen iş kâğıtları geliş sırasına göre numaralandırılır ve deftere işlenir. Her iş günü bitiminde o gün yapılan işin kalem kalem yekûnları alınır.

Emanet Defteri

Noterlere verilen her türlü emanetlerin kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. Karşılıklı iki sayfa tutulan defterde sol tarafta emanet tutanağının tarih ve numarası, emanet verenin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi, adresi ve adına yatırılanın adı, soyadı, biliniyorsa baba adı yazılır. Ayrıca açık adresi de yazılır. Lehine emanet yatırılan kimseye tutanağın bir örneğinin tebliğ edildiği tarih, emanetin miktar ve cinsi ve varsa özel vasıfları yazılır.

Sağ tarafa ise, emanetin ilgiliye verilmesi işlemi yazılır. Emanetin verildiğini gösteren tutanağın tarih ve numarası, para ise çekin tarihi ve numarası yazılır ve ilgilinin imzası alınır.

Tescil Defterleri

Tescilleri gereken işlemlerin yazıldığı defterlerdir. Bu deftere tescili gerekli işlemlerin sıra numarası, işlemin tarih ve numarası, ilgililerin adı ve soyadı, işlemin niteliği yazılarak tescil edilir. Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışların tescili defterleri de dâhildir.

Muvazene Defteri

Noterlerin aylık gelir ve giderinin kayıt edildiği, karşılıklı iki sayfa olarak kullanılan; sol tarafında aylık gelirlerin, sağ tarafında aylık giderlerin yazıldığı defterlerdir.

Teftiş Defteri

Adalet Bakanlığı müfettişlerinin yaptıkları teftiş sonrasında yapacakları tenkit ve tavsiyelerin işlendiği defterdir.

Muhabere ve Zimmet Defterleri

Muhabere defteri, noterlik dairesine gönderilen ve noterlerden gönderilen yazıların kayıt edildikleri defterdir. Bir yaprağına gelen, diğerine giden yazılar kayıt edilir. Zimmet defteri ise noterlik dairesinden gelen evrakın personel aracılığı ile diğer tarafa verilmesi durumunu tespit eden defterdir

Personel Sicil ve İzin Defteri

Dairede çalışan personelin bilgilerinin tutulduğu defterdir. Kâtip, aday ve hizmetli için karşılıklı iki sayfa ayrılır. Sol tarafa ilgilinin resmi yapıştırılır. Yine ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, baba ve ana adı, ücreti, ücret değişiklikleri, öğrenim durumu, sicil numarası gibi bilgiler yer alır. Ayrıca işten ayrılma nedeni, aldığı disiplin cezaları kayıt altına alınmaktadır.

Demirbaş Eşya Defteri

Meslek faaliyeti gereği noterin zati eşyası ile noter tarafından daire hizmetine tahsis edilmiş taşınır veya taşınmaz eşya ve malzemelerin kayıt altına alındığı defterdir. Bu defterlerin ayrı bir bölümüne başlık, kaşe ve mühür gibi malzemeler de kayıt edilmelidir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi
Abone Ol
Bildirim Alın
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments