Yatırımcı Arıyorum

Resmi Gazete Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Resmi Gazete’nin Kısa Tarihçesi

Osmanlı Devletinin çıkardığı Takvim-i Vekayi dünyanın en eski Resmi Gazetelerindendir. II. Mahmut döneminde 11 Kasım 1831 yılında Takvim-i Vekayi olarak haftada bir gün yayınlanan Gazetenin “Resmi” olan bir bölümü bugünkü Resmi Gazetenin öz’ünü oluşturmaktadır. 1878 yılında yayımı durmuş, 1891 yılında yeniden yayıma başlamış bir süre sonra tekrar kapanmıştır. Meşrutiyetin ardından 15 Eylül 1908 de tekrar faaliyete geçirilmiştir.

Son nüshası 2 Kasım 1922 tarihini taşımaktadır.

TBMM’nin 23 Nisan 1920 tarihinde Cumhuriyetin kuruluşundan sonra dahi İstanbul Hükümetince bir yandan Takvim-i Vekayi’nin neşrine devam edilirken 7 Ekim 1920’da TBMM Hükümetinin Resmi Gazetesi olarak CERİDE-İ RESMİYE haftada bir yayınlanmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 10 Eylül 1339 (1923) tarihini taşıyan 22 nci sayıdan itibaren Resmi Ceride adı altında yeniden yayıma başlanmıştır. Ancak yayında gene aksamalar olmuştur. Bakanlar Kurulunun Mayıs 1341 tarih ve 1970 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe konulan “Resmi Ceridenin Sureti Muntazamada Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrası” hakkındaki Talimatnamenin kabulüyle muntazaman yayına geçmiştir.

Resmi Gazetenin İçeriği

22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmi Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik ile “Kanunlar, tefsirler, Büyük Millet Meclisi kararları, nizamnameler, kararnameler, talimatnameler, Şürayı Devlet kararları, Vekaletlerin tebligat ve tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelename ve ilanlar”ın; 23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun ile “Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler, inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar, kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takibatı kanuniye icrası veya tecili gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları; Nizamnameler, Tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri; Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler; Şürayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan Başvekaletçe tasdik kılınanlar; Ref’i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar; Kanun ve nizamnameler de Resmi Gazete ile neşri mecburi olarak irae edilen mevat”ın; 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunla da “Milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olmamak ve gizlilik derecesi taşımamak kaydıyla Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin işbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen; kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan veya kamuyu ilgilendiren yönetmelikler”in; Resmi Gazete’de yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

Bunların dışında çeşitli özel mevzuatta, bazı özel materyalin Resmi Gazete’de yayımlanacağına dair hükümler de yer almaktadır.Resmi Gazete Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar bölümlerinden oluşmakta, fakat bu bölümler ilgili bölümün kapsamına giren materyalin yayımlanmadığı günler Resmi Gazete’de bulunmamaktadır.

Resmi gazete asıl olan devletimizin yapısını içeriği milletimizin temsilcilerinden milletvekillerimizin bulunduğu meclisimizin çıkartmış olduğu kanunları, yönetmelikleri yargı ilanlarını planlanan ve milletimizin yaşamını kolaylaştıracak işlerin (Baraj, Yol, iş ve işçi alımı) çeşitli ihale ilanlarını ve daha nicelerinin ilanlarını bankacılık düzenlemeleri gibi daha aklımıza gelmeyen Ünitel yapıyı birebir etkileyecek hemen her husus hakkındaki bilgi belge karar yönetmelik kanun gibi hususları daimi bir şekilde yayınlayan devletimizin isminden de belli olduğu gibi resmi bir gazetesidir. Bu gazete bilmeyenler için özellikle altını çizmek gerekli A sanatçı B sanatçı ile C mekanda baş başa görüntülendi gibi yahut D Futbol takımının E futbol takımından bomba transfer haberi gibi içerikleri bulabileceğiniz bir yayın kuruluşu değildir. Yukarıda alıntılarda gazetenin amacı tarihçesi ve içeriği hakkında bilgileri geçmiştik.

Resmi gazetenin faydaları nelerdir diye soracak olursak resmi gazeteyi yakinen takip etmek eğer bir hakim bir profesör değilseniz çokta yakından takip etmeniz gerekmez. ama olur ya çok büyük bir yatırımcısınızdır yatırım yapmayı düşündüğünüz sektör hakkında belirli düzenlemeler olmuştur ve bunlarda Kanun Hükmünde Karar (KHK) kapsamında meclisten geçmiş ve yürürlüğü yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olur.

Bir çalışan olun yahut işveren hiç fark etmiyor resmi gazete tüm vatandaşları ilgilendiren daha doğrusu anayasamızda bulunan insan ve insana dair tüm hak hukuk üzerine değişiklikleri son eklenenleri bildirmekle yükümlü devlet menşei olan bir yayın kuruluşu olduğundan günü birlik neredeyse bu yayın tarihi belirttiğimiz üzere bir asırdır bu görevi yerine getirmektedir. Resmi gazeteyi takip etmez isek ne olur gibi bir soru soranlar vardır aranızda hiçbir şey olmaz aslında evet hiçbir şey şu sebeple hiçbir şey Atalarımız derler ya erken kalkan yol alır diye bu atasözü de bize en güçlü dayanak olmaktadır.

Paranız var yada bu örneğimizi parası olmayan değerli okurlarımızı kullanarak verelim paranız olmadığı gibi borçlarınız var ve bu borçlar arasında vergi borçlarınız da var ne oldu şimdi vergi borcunuzun yapılandırıldığını o gün resmi gazetede okudunuz ve daha birçok medya kuruluşundan önce haberdar oldunuz bu mevzu hakkında sizin için şöyle bir avantajı olmuş oldu bu durumun vergi dairesine gittiğinizde önünüzde bu haberi duyup gelen binlerce kişi olmayacak en basitinden.

Resmi Gazetenin Önemi

Umarız bu yazımızı okuduktan sonra resmi gazetenin aslında ne denli hayatımıza yön veren ve ne kadar köklü bir yazım kuruluşu olduğu hakkında yeteri kadar bilgiyi sizlerle paylaşmışızdır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz