Anonim Şirketlerde Sıkça Sorulan Sorular

Anonim Şirketlerinde Merak Edilen Sorular

Şirketlerin kuruluşu ve işleyişi TTK kanunlarında belirlenen genel kurallar ve prosedürler ışığında yürütülmektedir. Bu konularla ilgili genel bilgiler şirket kurulumu yapan, ya da faaliyet gösteren her kişi ya da firma tarafından bilinmektedir. Fakat bazı konular sadece o konu söz konusu olunca bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Anonim Şirket olarak faaliyet sürdüren şirketlerin tecrübe ettikleri sorunlardan ya da yeni düzenlemelerin ortaya çıkardığı bilgiler doğrultusunda,

Anonim Şirketlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları aşağıdaki gibidir:

Anonim Şirkette En Çok Merak Edilenler

1-) Anonim Şirketlerde genel kurul toplantısına Bakanlık temsilcisi hangi durumlarda çağrılmalıdır?

 • Şirket sermayesinin artırılması ve azaltılmasında
 • Kayıtlı sermaye sistemine geçiş yapılması veya çıkılmasında
 • Kayıtlı sermaye üst limitinin artırılması ya da faaliyet alanının değiştirilmesine dair şirket ana sözleşme değişikliğinde
 • Şirket birleşmesi, bölünmesi ya da tür değişikliği gibi konuların kararlaştırılacağı genel kurul toplantılarında
 • Anonim şirketlerde elektronik ortamda katılım sistemiyle yapılacak genel kurul toplantılarında
 • Yurtdışında yapılan tüm genel kurul toplantılarında
 • Yurtdışında yapılan imtiyazlı hisse sahipleri özel kurul toplantılarında

2-) Anonim Şirketlerde kuruluş süresi ne kadardır?

Anonim Şirket kuruluşunda özel bir durum söz konusu değilse kuruluş süreci 4-5 iş günü sürmektedir. Kuruluş işlemlerinin bir uzmanın danışmanlığıyla yapılması bu sürecin sorunsuz geçirilmesinden etkili bir faktördür.

3-) Anonim Şirketlerde unvan nasıl seçilmelidir?

Anonim Şirketlerde unvan seçimi yapılırken bu unvanın şirketin faaliyet konusuna uygun olması ve daha önce başka şirket tarafından alınmaması önemlidir. Bu yüzden unvan seçimi yapmadan önce bu unvanın ya da benzerinin başka şirket tarafından kullanılıp kullanılmadığının sorgulanması gerekmektedir.

4-) Anonim Şirketlere ortaklık yaş sınırı kaçtır?

Anonim Şirketlere ortak olma yaşı 18’dir. 18 yaş altı için kanuni temsilciden muvafakat yazısı alınması kaydıyla ortak olunabilir.

5-) Devlet memurları Anonim Şirketlere ortak olabilirler mi?

657 sayılı devlet memurları kanun tüzüğüne tabi olanlar, Anonim şirkete ortak olabilirler. Fakat müdür olarak atanamazlar.

6-) Anonim Şirketlerin ödemekte yükümlü olduğu vergiler hangileridir?

Anonim Şirketlerin kuruluşundan sonra ödemekle yükümlü olduğu vergiler şu şekildedir:

 • Aylık KDV
 • Çalışan varsa SGK primi
 • BAĞ-KUR ödemesi
 • Üç aylık Stopaj
 • Üç aylık Kurumlar vergisi
 • Yıllık Kurumlar vergisi
 • Yılda bir kez defter tasdikleri
 • Yılda bir kez meslek odası aidatları

7- ) Anonim Şirket sermayesi minimum ne kadar olmalıdır?

Anonim Şirketlerde sermaye miktarı en az 50.000 TL olmalıdır. Bu sermaye miktarının ¼  şirket kuruluş aşamasında bankada bloke yaptırılarak hazır tutulmalıdır ve kalan kısmı da 24 ay içerinde tamamlanmalıdır.

8- ) Anonim Şirketler kuruluş işlemleri danışmanlık almadan gerçekleştirilebilir mi?

Anonim Şirket kuruluşu sürecinde avukat ya da mali müşavirden danışmanlık hizmeti alma mecburiyeti yoktur. Ancak uzman bir kişiden alınacak danışmanlık, bu işlemlerin daha hızlı, pratik yapılmasını sağlarken fuzuli zaman ve maddi kaybı önlemektedir.

9- ) Anonim Şirketlerde şirket ortağı olmayan biri müdür olarak atanabilir mi?

Anonim Şirketlerde ortaklar harici bir kişi müdür olarak atanabilir ve SGK priminin ödenmesi gerekir. Fakat en az bir ortağın ayrıca müdür olması şartı mevcuttur.

10-) Başka bir şirkette çalışan SGK’lı biri kendine Anonim Şirket kurabilir mi?

Başka bir işyerinde çalışan biri kendine ait bir Anonim Şirket kurabilmesine engel bir yasa yoktur. Bu durumda bu kişinin SGK’sının devam ettiği sürece ayrıca BAĞ-KUR ödemesi gerekmez.

11-) Anonim Şirket ortağı ikinci bir Anonim Şirkete ortak olabilir mi?

Anonim Şirket ortağı olan birinin ikinci bir Anonim Şirkete ortak olmasında kanunen engel teşkil edecek bir durum yoktur.

12-) Limited Şirket ortağı biri Anonim Şirkete ortak olabilir mi?

Limited Şirket ortağı bir kişi aynı zamanda Anonim Şirket ortağı olabilir. Engel teşkil edecek bir kanun yoktur.

13-) Anonim Şirket kuruluş maliyeti ne kadardır?

Anonim Şirket kuruluş masrafları şirketin ortak sayısı, müdür sayısı, sermaye miktarı, kira miktarı ve kurulacak şehre göre farklılıklar göstermektedir. Bir ortak, bir müdür ve minimum sermaye ile İstanbul’da bir şirket kuruluşu yaklaşık olarak 2600-2800 TL arasındadır. Bu konuyla ilgili Anonim Şirket Kuruluşu Maliyet Örneği çalışmasını inceleyebilirsiniz.

14-) Aynı adreste birden fazla Anonim Şirket kurulabilir mi?

Aynı adreste birden fazla şirket kurulabileceğine dair kanunen engel teşkil edecek bir durum yoktur.

15-) Anonim Şirketler birden fazla iş alanında faaliyette bulunabilirler mi?

Tek bir Anonim Şirket birden fazla iş alanında faaliyet gösterebilir.

16-) Anonim Şirket kuruluş evrakları nelerdir?

Anonim Şirket kuruluşunda gerekli olan evraklar şunlardır:

 • Ortaklara ait nüfus cüzdanlarının noter tasdikli sureti (3 adet)
 • Ortaklara ait ikametgah belgesi (3 adet)
 • Ortakların vesikalık fotoğrafı (2 adet)
 • Kira kontratı
 • Kuruluş yapacak olan kişiye verilecek vekâletname
 • Yabancı ortaklarda pasaport tercümesinin noter tasdiki, vergi numarası, kimlik numarası ve varsa oturma izni
 • Yetkili ait imza sirküleri (2 adet)

17-) Emekli biri Anonim Şirket açabilir mi?

Emekli bir kişi Anonim Şirket açabilir. Şirket kuruluşu tamamlandıktan donra BAĞ-KUR yerine sosyal güvenlik destekleme primi ödemesi yaparlar.

18-) Anonim Şirketlerde yazar kasa kullanma zorunluluğu var mıdır?

Perakende satış yapan tüccarlar yazar kasa kullanmak zorundadır.

19-) Bir kişi ikametgâhı haricinde farklı bir şehirde Anonim Şirket açabilir mi?

Bir kişinin ikametgâhı harici bir yerde Anonim Şirket açabileceğine dair engelleyici bir kanun yoktur.

20-) Anonim Şirket kuruluşunda muhasebeci ile sözleşme yapmak zorunlu mudur?

Anonim Şirket kuruluşunda muhasebeci ile anlaşmak zorunlu değildir. Fakat böyle karmaşık ve zor bir süreci daha sağlıklı ve hızlı atlatmakta etkili bir faktördür. Anonim kuruluş şirketi kurulduktan sonra işleyişinde devlete verilmesi zorunlu beyanname ve bildirimlerin hazırlanmasında muhasebeci ile anlaşmak şarttır.

21-) Anonim Şirketler home ofis olarak kurulabilir mi?

Yapılan işin faaliyet alanına uygun olmak kaydıyla Home ofis şeklinde Anonim Şirket kurmak mümkündür.

22-) Anonim Şirket yönetim kurul üyeleri ez az kaç kişi olmalıdır? Görev süreleri ne kadardır?

Anonim Şirketlerde yönetim kurulu bir veya birden fazla kişiden oluşabilir.  Bu yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

23-) Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir mi?

Anonim şirketlerde görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri, şayet şirket ana sözleşmesinde aksi bir madde bulunmuyorsa tekrar seçilebilirler.

24-) Anonim Şirketlerde yönetim kurulu üyeliğine ortaklar dışından birisi seçilebilir mi?

Anonim şirketlerde yönetim kuruluna ana sözleşme veya genel kurul tarafından bir veya birden fazla kişi seçilmesi gerekmektedir. Şirket ortakları haricinde bir kişi de bu yönetim kuruluna seçilebilir. 

25-) Anonim Şirketlerde kuruluşu ve esas sözleşme değişikliğinde Bakanlık iznine tabi olanlar hangileridir?

Kuruluş ve esas sözleşme değişikliğinde Bakanlık iznine tabi olan Anonim Şirketler şunlardır:

 • Bankalar
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Faktöring şirketleri
 • Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri
 • Varlık yönetim şirketleri
 • Sigorta şirketleri
 • Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler
 • Döviz büfesi işleten şirketler
 • Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler
 • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri
 • Ürün ihtisas borsası şirketleri
 • Bağımsız denetim şirketleri
 • Gözetim şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
 • Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler
 • Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler

26-) Anonim Şirketlerde genel kurulun her yıl yapılması zorunlu mudur?

Anonim Şirketlerde her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir kez genel kurul toplanmak zorundadır. Olağandışı durumlarda şirket genel kurul toplantısı istenebilir. Anonim Şirketlerde Yönetim Organları

27-) Anonim Şirketlerde Tek pay sahipliğinde tescil zorunlu mudur?

Anonim Şirketlerde pay sahibi sayısının bire düşmesi durumunda bu işlemin yapıldığı yedi gün içerisinde yönetim kuruluna yazılı olarak bilgi verilmelidir. Yönetim kurulu bu bildirimi aldığı yedinci gün sonuna kadar şirketin tek paylı olduğuna dair ticari sicile tescil yaptırarak ilan ettirmelidir.

28-) Anonim Şirketlerde kurulan şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Anonim Şirketlerde şirket kuruluşu tescil işlemleri yapıldığı gün defter tasdiklerinin de yapılması zorunludur.

29-) Anonim Şirketlerde elektronik genel kurul sistemiyle yapılıyorsa oy kullanma süresi nedir?

Anonim Şirket elektronik genel kurul toplantısı oylama süresi daha önceleri beş dakikayken karşılaşılan problemlerden dolayı bu süre her bir gündem maddesi için iki dakika olarak düzenlenmiştir.

30-) Anonim şirketlerde genel kurul olağan toplantısına daveti kim yapar?

Anonim Şirketlerde genel kurul toplantısına davet etme, yetki ve görevi yönetim kuruluna aittir. Fakat yönetim kurulunun sürekli olarak toplanamaması ya da toplantıya imkan olmaması durumunda hisse sahiplerinden bir ya da birkaçı mahkemeye müracaat ederek izin almak şartıyla genel kurulu toplantıya davet edebilir.İş Kurma Rehberi

Yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan iş kurma rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz.


bayilik veren firmalar
iş planları
İş Yeri Açmak