Yatırımcı Arıyorum

Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik büyüme, reel üretimin arttığı durumlarda meydana gelir. Reel, çıktı sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ile ölçülür, böylece fiyat artışlarının ulusal çıktı değeri üzerindeki etkisi kaldırılır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, özellikle gelecek nesiller için önemli ekonomik sorunlar yaratmadan sürdürülecek bir büyüme oranı anlamına gelir.

Günümüzde hızlı ekonomik büyüme ile gelecekteki büyüme arasında açıkça bir denge vardır. Günümüzde hızlı büyüme, kaynakları tüketebilir ve petrol ve balık stoklarının tükenmesi ve küresel ısınma da dâhil olmak üzere gelecek nesiller için çevre sorunları yaratabilir.

Büyüme dönemleri genellikle tüketici harcamalarındaki artış gibi toplam talepteki artışlarla tetiklenir, ancak sürdürülebilir büyüme üretimde bir artış içermelidir. Çıktı artmazsa, herhangi bir ekstra talep fiyat seviyesini yükseltir.

Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Çeşitleri

Borca Dayalı Büyüme

Sürdürülebilirlik açısından, uzun vadeli üretkenlikten ziyade kısa vadeli kamu borcuna dayalı büyümenin sürdürülemez olduğu söylenebilir. Dolayısıyla devletler borçlanmalardan endişe duymaktadır.

PPF’ler ve Ekonomik Büyüme

Bir ekonominin gelecekte büyümeye devam etmesi için büyüme kapasitesini artırması gerekir. Ekonominin üretken potansiyelindeki bir artış, ekonominin PPF (Üretim İmkânları Eğrisi)’sindeki dışa doğru bir kayma ile gösterilebilir.

Yaşam Standartları

Kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, bir ekonominin vatandaşların yaşam standartlarının ve ekonomik refahının anahtar göstergesi olarak kabil edilir. Ancak dar GSYİH tedbirlerini tercih etmek için giderek daha geniş ekonomik refah önlemleri kullanılmaktadır. Ekonomik Büyüme Nedir?

Sürdürülebilir Ekonomik Büyümenin Ölçülmesi

GSYİH, Türkiye’de dâhil olmak üzere çoğu ekonomide kullanılan resmi çıktı ölçüsüdür. Brüt ölçümler, mevcut sermaye mallarının yerine geçmek üzere satın alınmış, sermaye malları da dâhil olmak üzere tüm mal ve hizmetlerin çıktısını kaydeder. Sermayenin yerine sermaye tüketimi veya amortisman denir. Brüt çıktıya alternatif, amortismanın brüt ölçümden düşüldüğünü gösteren net çıktıdır. Yerli ürün, ihracat için üretilenler de dâhil olmak üzere, üretilen tüm ülkenin mal ve hizmetlerinin değeridir.

İngiltere ekonomisinden örnek verirsek, İngiltere ekonomisine giren ve bu ekonomiden çıkan emlak geliri dâhil değildir. Mülk geliri, kar ve temettüler gibi çeşitli yurtdışı yatırımlardan elde edilen geliri ifade eder. Büyüme, reel GSYİH’da ve genel eğilim açısından yıllık yüzde artış olarak ölçülebilir. Büyüme oranı trendi bir ekonomi için büyüme, uzun vadeli enflasyonist olmayan ortalama oranıdır. İngiltere’de yılda yüzde 2,5–3 civarındadır.

İstikrarlı Büyüme Neden Ekonomik Bir Hedeftir?

Büyüme, eğilim oranının önemli bir ölçüde üstüne veya altına yükselirse, ekonomi aşırı büyüme veya düşük büyüme yaşıyor. Eğer oran ard arda en az 2 çeyrek boyunca negatif olursa, ekonomik durgunluk halindedir.

Ticaret (büyüme) Döngüsü

Gerçek milli gelirdeki değişimler, döngüsel olma eğilimindedir. Ancak bu döngünün kararsız olmaktan ziyade istikrarlı olması arzu edilir. İstikrarsız büyümeye halk arasında “patlama” denir.

Bir ekonominin büyümesi, doğası gereği döngüsel olmasına rağmen, temeldeki “eğilim” yıllık büyüme istatistiklerinden elde edilebilir. Eğimlimler, hareketli ortalamalar adı verilen bir teknik kullanılarak hesaplanabilir.

Aşırı büyüme şunlara yol açabilir?

 • Mal ve hizmet enflasyonu
 • Konut fiyat enflasyonu
 • Ücret enflasyonu
 • İşçi kıtlığı
 • Aşırı kredi
 • Ticaret zorlukları

Düşük veya Negatif Büyüme şunlara yol açabilir?

 • Mal deflâsyonu
 • Konut fiyat deflâsyonu
 • Emek fazlası
 • İşsizlik
 • Aşırı borç yükü
 • Kamu kesimi borcu
 • Dönüm noktalarını tahmin etme

Milli gelir düzeyindeki değişiklikler veya dönüm noktaları, ekonomik göstergeler kullanılarak tahmin edilebilir ve doğrulanabilir. Öncü göstergeler, tipik olarak faiz oranları, ticari güven ve yeni konut işletmelerinde meydana gelen değişiklikleri izler. Bunlardaki değişiklikler, GSYİH’nın 12 ila 18 ay içinde değişebileceğini göstermektedir.

Tüketici kredisi ve yeni araç kayıtlarındaki değişiklikleri izlemek için kısa bir öncü gösterge kullanılabilir. Gecikme göstergesi, işsizlik ve gerçek yatırımdaki değişiklikleri izler ve dönüm noktasının meydana geldiğini doğrular. Tüm göstergeler, politika yapıcıların bir politikayı ne zaman ve ne ölçüde uygulayacaklarına karar vermelerine yardımcı olur.

Sürdürülebilir Ekonomik Büyümenin Avantajları

Sürdürülebilir ekonomik büyüme, ekonomik refahı artıran bir dizi maddi fayda ile ilişkilidir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

Kişi Başına Daha Yüksek GSYİH

Gerçek milli gelirdeki artış, ücretlerin ve kârların artacağı anlamına gelir. İstikrarlı bir nüfus olduğu varsayılarak kişi başına GSYİH artacaktır.

Diğer Kamu ve Liyakat Malları

Büyüyen bir ekonomi, kamu sektörünün daha fazla vergi geliri alabileceği ve daha fazla yol, hastane ve okul gibi kamu ve liyakat mallarına daha fazla kaynak tahsis edilebileceği anlamına gelmektedir.

Olumlu Dışsallıklar

Kamu ve liyakat malları önemli ölçüde dış fayda sağlar. Daha fazla hastane ve okul, iş gücünün etkinliği açısından diğer ekonomik faydalar sağlayan ve uzun vadeli toplam arzda artış sağlayan daha sağlıklı ve daha iyi eğitimli bir nüfus anlamına gelmektedir.

Daha Fazla İstihdam

Büyümenin açıkça emek talebini teşvik etmesi muhtemeldir ve muhtemelen de daha fazla insan istihdam edilecek ve daha iz işsizlik olacaktır.

Ekonomik Büyümenin Dezavantajları

Ekonomik büyüme, aynı zamanda ekonomik refahı azaltan bazı maliyetler de getirir.

Olumsuz Dışsallıklar

Üretim ve tüketim arttıkça, kirlilik ve tıkanıklık gibi olumsuz dışsallıkların ortaya çıkması muhtemeldir. Fosil yakıtlar gibi yenilenemeyen kaynakların tükenme olasılığı da yüksektir.

Enflasyon ve Ödemeler Dengesi Zorlukları

Çok hızlı bir büyüme oranı, iki önemli ekonomik soruna da yol açabilir. İthalat, giderek artan bir hane halkı sektörünü karşılamak için enflasyonist baskı arttıkça baskı ve ödemeler dengesi açığı oluşur. 

Gelir Dağılımındaki Değişiklikler

Kişi başına ortalama GSYİH zamanla artabilir. Ancak gelir dağılımı genişleyebilir. Örneğin; kişi başına ortalama gelirdeki bir artış yanıltıcı olabilir çünkü ortalama yükselebilir. Nüfusun belli bir kesimi kişisel gelirini artırabilir. Aslında ortalama yükselebilir ancak medyan (bir dizi sayının orta noktası) düşebilir.

Çalışılan Saat Farkı

İnsanlar daha uzun saatler çalışıyor olabilirler. Bu durumda, büyümenin bir kısmı verimlilik artışı yerine daha fazla çalışma olabilir.

Ücretsiz İş Kaydedilmez

İnsanlar ücretsiz iş yapabilirler ve bu resmi olarak kaydedilmeyebilir.

Fiyat Değişiklikleri

Fiyatların zaman içinde sabit kalması pek olası değildir, bu nedenle GSYİH rakamları sabit fiyatlara dönüştürülmeli ve baz yıldan itibaren ölçülmelidir. Bu işleme “ indeksleme “ denir ve enflasyonun çarpıtıcı etkilerinden kaçınmak için gereklidir.

Ürünlerin Kalitesindeki Değişiklikler

Zamanla ürünlerin kalitesi artma eğilimindedir. Bu nedenle 2020 yılında kişi başına düşen belirli bir miktar, 2010 yılında olduğundan daha yüksek kalitede bir ürün satın alabilir. Bu PC’ler, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi ileri teknoloji ürünü tüketici ürünleri için kesinlikle doğrudur.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Kalitesi

Ekonomik refahın sadece ekonomik büyüme ile ilgili olmadığını kabul ederek, 1995 yılında Birleşik Krallık Hükümeti, sürdürülebilir kalkınma için bir politika geliştirdi ve bunu 2005 yılında daha da geliştirdi.

Sürdürülebilir kalkınma, 20 ana gösterge ve toplam toplam 68 gösterge kullanarak 4 ana kategoride ele alınmaktadır.

Kategoriler;

 1. Sürdürülebilir tüketim ve üretim
 2. İklim değişikliği ve enerji
 3. Doğal kaynakların korunması ve çevrenin iyileştirilmesi
 4. Sürdürülebilir topluluklar ve daha adil bir dünya yaratmak

Ekonomik Gelişme

Bu, çoğu insanın politik ideolojiye neyin ekonomik olduğu ve neyin ekonomik olmadığı ve işletmeleri nasıl etkileyeceği ve uzatma, işler ve istihdam edilebilirlik konusunda hemfikir olmadığı en sorunlu olandır. Aynı zamanda işletmeler ve diğer kuruluşlar için, normal yasal gerekliliklerinin ötesinde sürdürülebilirlik yönergelerine uymaları için teşvikler sağlamakla ilgilidir.

Ayrıca, ortalama bir insanın nerede ve ne zaman yapabileceği konusunda teşvik edildiğinde, kişi nadiren çok şey başarabilir. Ancak grup olarak alındığında, bazı bölgelerdeki etkiler birikimlidir. Arz ve talep piyasası doğası gereği tüketicidir ve modern yaşam her gün daha çok fazla kaynak gerektirir.

Çevre uğruna, tükettiğimiz şeyleri kontrol altına almak en önemli konudur. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, özellikle gelişmelerde olan ülkelerde yaşam kalitesinden ödün vermeden, insanlara istediklerini vermek ve doğru şeyi yapmanın mali yükünü ve bürokrasisini azaltmakla ilgilidir.kobi vadisi

Yorumunuz