Yatırımcı Arıyorum

Sürdürülebilirlik Raporu Nedir?

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik konusunda dünyada yaygın olarak kullanılan bir standart belirleyici olmakta. Küresel Raporlama Enstitüsü İngilizce kısa söylemi GRI olarak ifade edilmekte. Çevresel ve sosyal yönetim standartları, kurumsal-sosyal sorumluluk standartlarına göre değerlendirilmekte.

GRI, dernekler, KOBİ işletmeler, kamu kuruluşları ve kurumsal şirketler gibi organizasyonların sürdürülebilirlik raporlarında rehber özellik göstermektedir.

Sürdürülebilirliğin Faaliyet Amacı

Gelecek nesilleri bekleyen zorlukların bulunduğu bilimsel araştırmalar ile ortaya konulmuş beklenen ve önlenemeyeceği belirtilen en büyük sorun 2050 yılında küresel ısınmanın gerçekleşeceği konusu. Gelecek nesillerin yaşamsal gereksinimlerine zarar vermeden ve yok etmeden bugünün toplumlarının yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi gerekliliği Sürdürülebilirlik faaliyetinin ana amacı.

Sürdürülebilirlik Raporunun Kurumlara Katkısı

GRI, bu konuda bir araştırma gerçekleştirerek sonuçlarını yayınlamış. Kuruma faydası iç süreçleri geliştirdiği yönünde ayrıca performans artışı da sağladığı belirtilmiş araştırma sonuçlarında. Şirketlerin bilgileri paydaşları ve kamuoyu ile paylaşmaları güvenilirlikleri üzerinde olumlu etki yaratarak sürdürülebilirlik raporunu güçlü bir iletişim aracı konumuna taşımış. Şirketlere rekabet avantajı sağladığı da belirtilmiş.

Sürdürülebilirlik Nedir?

  • Bir uygulama veya projenin doğaya ekosisteme zarar vermemesi
  • Enerji kaynaklarını tüketmemesi, kendi kendisini yenileme özelliğine sahip olması

Sanayi ürünleri, kent projeleri, toplu konut projeleri, mimari yapılar, ulaşım projeleri gibi faaliyetlerde sürdürülebilirlik kriterlerini aramak gereklidir.

İMSAD NEDİR?

Türkiye inşaat malzemesi sanayinin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak çevre sağlığı, enerji verimliliği, iklim koşulları hakkında üretilecek politikalar ile yararlı farkındalık yaratan uygulamaları hayata geçiren ve bu faaliyeti GRI4 rehberine göre yürüten sürdürülebilirlik komitesinin adıdır.

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU HAKKINDA

Sürdürülebilirlik sosyal ve çevresel unsurlarla beraber ekonomik faaliyetler üzerinde değerlendirilen bir niteliktir. 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, bugünün toplumlarının gereksinimlerinin gelecekteki toplumların ihtiyaçlarının feda edilmeden giderilmesi olarak açıklamaktadır sürdürülebilirlik faaliyetinin tanımını.

Sürdürülebilir kalkınma eylemi ekonomik, coğrafi, sosyal, kültürel alanda ayrı ayrı çalışmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. Ortak bir amaç etrafında birleşmek gerek ulusal gerek küresel boyutta iş birliği içinde hareket etmek küresel sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir.

CDP Nedir?

İngilizce açılımı Carbon Disclosure Project, Türkçe söylemi ile Karbon Saydamlık Projesi. Proje 2000 yılında tasarlanmış amacı iklim değişiklikleri tehdidine karşı önlem almak bu yönde yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bilgileri gerekli kurumlar ile paylaşarak tehditleri ortadan kaldırmak.

Kuruluşlardan toplanan veriler CDP tarafından ölçülerek analizleri yapılmakta raporlar halinde ülke menfaatleri için çalışan tüm ilgili kurumlar ile paylaşılmakta. CDP projesini özel yapan ise iklim değişikliği risklerinin hesaplanarak raporlanmasının bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştiriliyor olması şirketler tarafından yönetilmesi.

Sürdürülebilirlikte Herkes İçin Sosyal Sorumluluk

Herkes için sosyal sorumluluk anlayışı ile iş süreçlerinin ve iş politikalarının da sürdürülebilirlik faaliyetine entegre edilmesi hedeflenmiş. Kurumsal yönetim yaklaşımının benimsenmesi, işletmenin çevresi de hedef alınarak şirketten çevresine doğru sürdürülebilirlik faaliyetinin yaygınlaştırılarak benimsetilmesi amaçlanmış.

Sürdürülebilirlik faaliyetinin iş dünyasındaki en büyük etkisi azalan kaynaklar ile yüksek maliyetli üretimin gerçekleşmesinin önüne geçilmesi hususundadır.

  • Şirketlerin iyileştirilmeleri
  • Enerji maliyetlerinin düşürülmesi
  • Enerjide verimliliğin yükseltilmesi
  • Toplumda cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması
  • Toplumda kalkınmanın sağlanması için eğitimde fırsat eşitliği
  • Eğitim uygulaması

GIDA SANAYİNDEKİ SORUNLAR, Yeteri miktar ve kalitede ham madde olmayışı, eğitimli iş gören olmayışı, enerji giderlerinin yüksekliği, lojistik faaliyetlerin pahalı oluşu olarak açıklanıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLAR, iş kazaları olarak açıklanıyor genellikle en tehlikeli inşaat faaliyetlerinin gerçekleştiği alanlarda meydana gelmiş kaza türü çoğunlukla yüksekten düşme ve ölümle sonuçlanmış. İnşaat sektöründeki sürdürülebilirlik dolayısı ile sosyal sorumluluk anlayışının hayata geçirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin titiz biçimde uygulanmasına bağlı.

DİĞER SANAYİ KOLLARINDAKİ SORUNLAR, kimya, plastik ve petrol sanayi gibi diğer sanayi kollarında da iş kazaları ve meslek hastalıkları sürdürülebilirlik konusunda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek bu sorunları bertaraf etmeyi gerektiriyor. İş sağlığı ve Güvenliği uygulamaları tüm sanayi kollarında işletme faaliyetlerinde titizlikle ele alınması ve uygulanması gereken faaliyetler bütününü oluşturuyor.

Tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin öncelikle eğitim alması ardından gerekli önlemlerin alınması uygulamaları yasal hükümlere bağlanmış olsa da eğitimi verecek kurum ya da kişilerin söz konusu alanda yetersiz olmaları durumunda beklenen sonuç gerçekleşmemektedir. Sürdürülebilirlik faaliyeti sektörlerin işlevine göre farklılıklar gösterdiğinden sektöre ait her kurumun bu sorumluluğu bünyesinde duyması ve uygulaması beklenmektedir.kobi vadisi

Yorumunuz