Yatırımcı Arıyorum

Türkiye’de İnovasyona Yönelik Destekler

Türkiye’de İnovasyona Destek Veren Topluluklar

Türkiye sınırları içerisinde inovasyonun genel olarak gelişimi ile ilgili birçok çalışmalar yapılırken, öncelik verilen kalkınma planlarındaki AR-GE ve de yenilik kapsamındaki politikalar değerlendiriliyor. Gelişen teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin özel sektör harmanlanması sonucunda katma değere dönüştürülmesi sonucunda inovasyona yönelik bir ekosistem yaratılmaya çalışılıyor. Kitlelerce oluşturulan inovatif fikirlerin ticarileştirilmesi ile birlikte teknolojimizin yoğun ürün üretimi Türkiye’nin diğer ülkeler ile olan rekabet gücünün artmasına olanak sağlıyor.

Ülkemizin kalkınma planlarında AR-GE faaliyetleri gerçekleştiren firmalar ile ilgili önemli bir küçük ölçekli ve de büyük ölçekli desteğe ihtiyaç duyan yapılar oluşturuluyor. Yedinci Kalkınma Planından itibaren risk sermayesi destek sunularak gerçekleştirilen çalışmalara önem derecesi büyük boyutlarda vurgu yapılmak isteniyor. Devletimiz genel olarak Teknoloji Geliştirme Vakfı, TÜBİTAK ve de KOSGEB aracılığı ile girişimlerine büyük bir oranda desteklerini sağlıyor. Devlet tarafından kurulması uygun bulunan araştırma alt yapılarının bilgi üretimleri konusunda teknolojinin geliştirilmesine odaklı rol oynaması giderek büyüyor.

Sınırlarımız içerisinde bulunan değişik kesimlerin paydaşları toplanarak, toplumun karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı fikirler üretilmeye devam ediliyor. Meydana gelebilecek her türlü fırsatlar değerlendirilerek araştırma alt yapıları, ülke iç bünyesinde bulunan bilim topluluklarının şekillenişi ve de iş birliklerinin oluşturulması hakkında özel sektör ile paylaşılmasına büyük önem veriliyor.

İnovasyona Destek Sağlayan KOSGEB Topluluğu

Ülke sınırlarımız içerisinde oluşturulan ve de KOBİ’ler açısından oldukça büyük değerlere sahip bir kurum olan KOSGEB, Türkiye’deki kuruluşların birbirleri ile rekabetinin arttırılması ve de altyapılarının geliştirmesine olanak sağlaması açısından birçok destek programı oluşturuyor. Yapılan destek programlarının en önemli amaçlarından bir tanesi ise AR-GE bilincinin ve kapasitesinin arttırılarak, iş dünyası iç bünyesindeki var olmuş inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik ihtiyaçların giderilmesine olanak sağladığı belirtiliyor. KOSGEB Ar-Ge Destek Programı

Özellikle dikkat edilmesi uygun görülen Ulusal İnovasyon Sistemi’ndeki desteklerin AR-GE sonuçlarının ticarileştirilmesi odaklı çalışmaları ile yeni uygulanması planlanan entegreler es geçildiğinde ciddi bir boşluk içerisinde olacağı gözlemleniyor. KOSGEB destek programları sayesinde AR-GE projeleri ile ilişkili olarak kiralar, makineler, teçhizatlar, donanımlar, hammaddeler, hizmet alımları, danışmanlıklar ve benzeri seçeneklerin yaklaşık olarak %75 gibi oranda desteklerini devam ettirdiği belirtiliyor. Ek olarak bu projelerin vermiş olduğu destekler sonucunda limitlerin aşılması durumunda geri ödemeli finansman destekleri de verildiği nitelendiriliyor.

İnovasyona Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanlığı San-Tez Programı Desteği

Sınırlarımız içerisindeki üniversite-sanayi iş birliklerinin sağlanması için çalışmalar yapılarak Bilim, Sanayi ve de Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan Sanayi Tezleri Programı, 2007 senesindeki yayınlan bir yönetmelik ile uygulamaya koyulduğu belirtiliyor. Meydana gelen inovasyona destek amaçlı kurulan bu programın üniversitelerde hazırlanmış olan yüksek lisans ya da doktora tezlerini iç bünyesinde barındıran AR-GE programları, ülke sınırlarımız içerisindeki faaliyet gösteriyor olan sanayi kuruluşlarınca uygulanması uygun bulunan kıstaslar içerisinde uygulandığı belirtiliyor.

Oluşan inovasyona yönelik yapılan bu tarz çalışmaların temel amaçlarından bir tanesi sanayi kuruluşlarının üniversite içerisindeki çalışmaların faydalı olabilmesi için ve üniversite-sanayi-kamu iş birliklerinin daha da sağlamlaşması amaçlanıyor. Bu amaçlar doğrultusunda inovasyon sistemleri için kritik olduğu düşünülen Üçlü Sarmal Yapı’nın (Triple Helix) tamamlanması uygun görülüyor. Bakanlığımız bu tür projeler için senede iki kere mart ay ve ağustos ayında çeşitli çağrılar yapmak ile birlikte desteklenen projelerin makine-donanım, sarf malzemeler, hizmet alımları, seyahatler ve de personel giderlerinin genel olarak %50 ve değişim gösteren durumlara oranla %70’lik kısmının desteklendiği belirtiliyor.

İnovasyon İçin Ar-Ge Çalışmaları

Bakanlığımızın bugünlere kadar yapılan Bilim, Sanayi, AR-Ge ve benzeri oluşturulan birçok programlara 1180 başvuru olduğunu belirliyor. Yaklaşık olarak yapılan başvuruların 401’lik kısmının değerlendirilmeye uygun bulunduğu, 350 adet proje için ise sözleşmeler imzalandığı belirtiyor. İmzalanan projeler için ise ödemelerin başlatıldığı belirtiliyor. Ar-Ge Çalışmaları

Ülke sınırlarımız içerisindeki bu tarz projeler ve kalkınma kavramı, değişim gösteren unsurları göz önüne alarak topyekûn bir kavram oluşturmasına yönelik son senelerce yerini bölgesel kalkınma gibi stratejilere bıraktığı belirtiliyor. Bu tarz çalışmaların AR-GE, inovasyon ve sanayi rekabetçiliğinden soyutlanamayacağı belirtiliyor. Türkiye’de inovasyon sorununu çözmek açısından bölgesel kalkınmayı sağlamak amacı ile genel olarak birçok kalkınma ajansı oluşturularak çeşitli çalışmalar ve gözlemler yaparak sorunu çözmek için yöntem ayışları içine girdikleri belirtiliyor.kobi vadisi

Yorumunuz