Yatırımcı Arıyorum

Yatırım Teşvik Sistemi ve Etkenleri

Yatırım Teşviki Almak

Genel olarak kalkınma planlarının ve de yıllık programlarda öngörülen hedefler sonrasında tasarrufların katma değerleri yüksek olan yatırımlara yönlendirilmesi ile oluşur. Ülkemiz sınırları içerisinde yatırım sistemlerini hem ulusal olarak hem de uluslararası yatırımcılar sayesinde artırımını sağlamak amacı ile 2016 tarihinden itibaren Devletimiz tarafından açıklanmış bildiri sayesinde teşvik paketleri konusunda oldukça yüksek bir artış elde edildiği bildirgesi yayımlandığı biliniyor.

Getirilen bu teşvik sistemi üzerinde son dönem içerisinde oldukça farklı yatırımlar ve de yatırımcılar açısından ciddi ve önemli destek paketi imkânları sağlanıyor. Teşvik paketlerinin oldukça fazla büyümesi ile birlikle bu mevzuatın oldukça gelişmesi ile birlikte yatırımcıların kendilerine en uygun teşvik paketlerinden yararlanmaları zaman geçtikçe zorlaştığı görülüyor. Bu nedenle teşvik paketlerinin zorlaştığı bu dönem zarfı içerisinde yapılan yatırımların çakıştığı düşünülüyor. Dolayısı ile bu durum yatırımla ilgili fizibilitelerin yapılma süreçleri içerisinde uzman ekiplerden yardım alma durumları gerçekleşiyor.

Ülkemiz teşvik sistemi, üretim ve de istihdamın artması, uluslararası rekabetlerin güçlendirilmesi, araştırmaların içeriklerinin bölgesel ve geniş çaplı yatırımlar ile uluslararası yatırımların büyük bir oranda arttırılması bölge olarak gelişmişlik farklılıklarının büyütülmesi, kümelenme ve çevresel olarak korunmaya yönelik çalışmaların tümünü desteklemeyi hedefliyor. Bu amaçlara bağlı olarak bu sistem genel, bölgesel, büyük ve küçük ölçekli, stratejik yatırımların tümünü desteklediği öngörülüyor.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Bu sistem yatırımların karakteristik değerlerini içerisinde bulundurduğu, tespit edilmiş olan şartların bu değer adı altında gerçekleştirilmiş olmasını destekler nitelikte olduğu unsurları da içerisinde barındırarak istifade imkânları sağladığı, Karar’ın amaçladığı doğrular sayesinde gerçekleştirilebilecek yatırımların çoğu için düzenlenmiş olan bir belge türü olarak belirlendiği biliniyor.

Konu hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın

Teşvik Belgesi Başvuruları

Bu belgeyi almak isteyen kişiler için uygun görülmüş olan yer Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı olan belirlendiğini görülüyor. Fakat genel teşvik uygulamalarını içerisinde barındıran, sabit yatırım tutarlarının 10.000.000 TL’yi aşmayan ve de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (2012/1 sayılı tebliğ) adı altında belirtilmiş olan uygulamalar kapsamındaki yatırım ve yatırımcılar için yatırımın yapılacağı yerler içerisindeki yerel birimlere gidilmesi gerektiği vurgulanıyor. Kişinin bu durumları gerçekleştirdiği takdirde başvurusu dikkate alınarak işlemlere devam edildiği görülüyor.

Ülkemiz sınırları içerisindeki kalkınma ajanslarının belirlenmiş olan yatırım konularının ve de miktarları açısından Genel Teşvik adı altında değerlendirilecek ve de tutarlarının 10.000.000 TL’yi aşmaması üzerine çeşitli yatırım konuları üzerinde belge düzenleme yetkisine sahip olduğu biliniyor. Bu çerçeveden bakacak olursak, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini içerisinde barındırdığı, TR21 Trakya bölgesine ilişkin sabit yatırım tutarlarının 1.000.000 TL ile 10.000.000 TL arasında olduğu takdirde Trakya Kalkınma Ajansı’na başvurmaları öngörülüyor.

Yatırım Teşviki Başvurusunda Gerekli Belgeler

Kişilerin yatırım miktarlarını ve de amaçları doğrultusunda değerlendirilmelerini istedikleri kriterleri doğrultusunda teşvik belgesi almak için izlemesi gereken bazı durumlar meydana geliyor.

Bu durumları izleyerek belge için gerekli olan bazı faaliyetler şunlardır;

  • Yatırımcıyı temsil eden, ilzama yetkili olan kişi ve de kişilerce imzalanmış olan müracaat dilekçesini yanında getirmesi gerekiyor.
  • Yatırımcıyı temsil eden, ilzama yetkili olan kişilere ait noter tasdikli imzaların sirkülerini yanında bulundurması gerekiyor.
  • Kamu kurumlarının ve de şahıs şirketleri ile gerçek kişilerin imza beyannamelerini yanında bulundurması gerekiyor.
  • Uygun görülmüş Tebliğ üzerindeki açıklamalara dikkat ederek düzenlediği, her sayfasında yatırımcıları temsil ettiği, şahıs ve de şirketleri ile gerçek kişilere odaklı imza beyannamelerini yanında bulundurması gerekiyor.
  • Kaşelenmiş bilgi formu ve taahhütname ile makilerin ve de teçhizat listelerini kişinin yanında bulundurması gerekiyor.
  • Bakanlığa yapılması uygun görülen bu sistem üzerindeki müracaatlarda, 400 TL tutarındaki paranın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait belirlenmiş Tebliğ içerisindeki hesaba yatırdığına dair belgeyi ya da makbuzu yanında bulundurması gerekiyor.
  • Kişinin firmasının ortaklık yapısı, sermaye miktarları ve de faaliyet konularının unsurları gerçek durumları gösterdiğinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nin gerçek fotokopisi noter içerisinden ya da sicil merciinden tasdiklenmiş bir örneğinin alınarak yanında getirmesi gerekiyor.
  • Kişilerin teşvik belgesi almak için başvurmalarından önce yapmaları gereken yatırımlarının karakteristiklerine bağlı olarak ilgili mevzuatın belirtilmiş olduğu bilgi ve de belgeleri yanında bulundurması gerektiği gibi unsurların bu belgeyi almak isteyen kişilerin uygulaması gereken durumların içerisindedir.

Not: yazı içinde belirtilen bazı bilgiler günümüz şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz