Yatırımcı Arıyorum

Yönetim İlkeleri Nelerdir?

Kurumsal Yönetim İlkeleri Nedir?

Herkesin bildiği gibi yönetim, bir disiplindir ve bu disiplin çok yönlü, geniş kapsamlı, karmaşık ve çok önemlidir. Tüm çalışma alanları, bir şekilde belirli bir ilke tarafından yönetilir ve buna bağlıdır. Yönetimde farklı değildir ve kendine özgü ilkelere sahiptir. Bu ilkeler, karmaşık süreç ve yönetim disiplininin açık ve pratik yapılmasında önemli bir rol oynar ve verimliliğini sağlamaya yardımcı olur. Bu nedenle yönetim İlkeleri’ne verilen önem büyüktür ve bu ilkeleri, önemini, özelliklerini ve amaçlarını tam olarak anlayabilmek çok önemlidir.

Bir yönetim ilkesi, bir grup veya kuruluş içindeki karar verme ve davranışları düzenleyen geniş ve genel bir kılavuzdur. Bu ilkeler, asla durağan olmayan ve dolayısıyla bilimi ya da diğer disiplinleri yöneten ilkeler kadar katı olmayan insan davranışı, düşünce ve eylemlerle yoğun bir şekilde ilgilenirler. Bu ilkeler, yönetim tekniklerini uygularken kullanılan kurallardır.

Teknikler, yönetim sürecinde bulunan yöntem ve prosedürlerdir ve ilkeler bu teknikleri kontrol etmektedir. İşle ilgili durumlarda ve ortamlarda yıllarca süren araştırmalarla formüle edilmiş genel önerilerdir ve belirli nitelik koşulları mevcut olduğunda uygulanabilirler. Bu ilkeler gözlem ve deneylerin yanı sıra birçok yöneticinin kişisel deneyimleriyle geliştirilmiştir. Bu rehber ilkeler sebep-sonuç ilişkisini gösterir, oluşturur ve işlevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olur.

Yönetim İlkelerinin Özellikleri

Yönetimin kendine özgü ilkeleri olmakla birlikte bu ilkelerin kendine has özellikleri vardır. Bu özellikleri başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir:

Uygulamanın Evrenselliği

Yönetim ilkeleri evrensel olarak uygulanabilir. Bu ilkeler, büyüklüklerine veya ölçeklerine bakılmaksızın, dünyadaki hükümetlerden, işletmelere ve kâr amacı gütmeyen birimlere kadar her türlü kuruluşa uygulanmaktadırlar. Yalnızca uygulamalarının niteliği ve uygulama yöntemi değişirken kavram kalır. Bunu anlamanın bir örneği, bir kuruluştaki yerel yönetimin kapsamıdır. Bazı işletme türleri, karar vermenin yoğunlaştırılması gerekliliği ile yüksek derecede bir merkezileştirme gerektirebilir ve bazı işler daha az merkezileştirme ölçeği gerektirebilir, bu değişken ölçek uygulaması, ademi merkeziyet ilkesinin uygulanmasını ortadan kaldırmaz.

Genelleme yapılamaz

Yönetim ilkeleri genel için geçersiz olabilir, çünkü genel kılavuz ilkeleri veya önerileri olup belirli konulara özgü değildirler. Yani, bu kurallar farklı iş durumları için hazır değildir ve durumu anladıktan sonra titizlik ve mantık yürütülerek kullanılmalıdırlar. Örneğin, bir firmada departman öncesi belirlenen ilkeler gibi, işletme sorunlarının kolayca çözülmesine yardımcı olabilirler. Şimdi alıntılanan ilke, bölüm başkanına firmanın ikincil olduğunu hatırlatarak bölümler arası bir çatışmayı çözebilir.

Gözlem ve deney sonucu çıkarılırlar

Yönetim ilkeleri bir anda formüle edilmemiştir ve bir iş yerinde kalifiye yöneticiler tarafından uzun yıllar boyunca yapılan sürekli gözlem ve deneylerin bir sonucudur. İş bölümü ilkesi, uzmanlık ve hesap verebilirlik yoluyla sağladığı verimliliği görerek formüle edilmişlerdir. Benzer bir şekilde, tüm ilkeler bir süre içinde geliştirilirler.

Esneklik

Yönetim ilkeleri katı veya somut değildirler ve uygulaması durumdan duruma farklılık gösterir. Örneğin, işin bölünmesi ilkesi, yapılacak iş bölünemez olduğunda ve somut bir bütünü oluşturduğu zaman geçerli olmayabilir. Bu ilkeler yöneticilerin uygulanabilirlik koşullarına bağlı olarak verdikten sonra uygulanır.

Doğadaki davranış

Yönetim ilkelerinin çoğu insan davranışları etrafında döner ve bu davranışı etkilemeyi amaçlar. Bu ilkeler, kurumsal amaçlara ulaşmada insanlar ve maddi kaynaklar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaya çalışırlar.

Sebep ve sonuç ilişkisi kurar

Bu, yönetim ilkelerinin önemli bir özelliğidir. Bu ilkeler, bir olay veya eylem gibi bir şeye neden olan sebep ile o olayın veya eylemin başka bir sebep üzerindeki etkisi arasında bir ilişki kurmayı amaçlarlar. Örneğin, iş bölümü, verimliliğin etkisini yaratan uzmanlaşmaya neden olur ve dolayısıyla böyle bir anlayış, iş bölümü yapılırsa iş verimliliğine uygulandığında elde edilebileceği anlamına gelir.

Belirli Koşullara Bağlıdır

Yönetim ilkeleri, uygulanması için geçerli olan veya mevcut olan geçerli bir duruma bağlıdır. Dolayısıyla bu ilkelerin uygulanması değişen koşullara göre değişir ve şartlar değiştiğinde mevcut olanın yerine yeni bir ilke uygulanabilir.

Yönetim İlkelerinin Önemi

Yönetim disiplinini, karmaşık olmaktan çıkartan ve verimli olmasını sağlayan yönetim ilkelerinin, neden önemli olduğu konusunda bilgi sahibi olmak, daha bilinçli bir süreç yönetilmesinde etkili olmaktadır.

İşte yönetim ilkelerinin neden önemli olduğuna dair bilgiler:

İç Görü Sağlar

Yönetim ilkeleri etkili karar vermeyi kolaylaştırmak için içgörü sağlanmasında kilit bir rol oynar. Bu ilkeler, bilgi ve çeşitli durumlarla başa çıkma yeteneklerini ekler ve aynı zamanda tekrarlanan tefekkür sorunların ele alınmasında yardımcı olur. Bu nedenle yönetim verimliliğini arttırmada rol oynamaktadır.

Kaynakların Optimal Kullanımına Olanak Tanır

Kaynaklar bir işletmenin can damarıdır. Optimum kullanımı, bir işletmenin başarısı için olmazsa olmaz bir unsurdur. Yönetim ilkeleri, bu kaynakların nasıl kullanılacağı ve nasıl kullanılmayacağı konusunda geniş çerçeveler çizerek optimum kullanımın sağlanmasına yardımcı olur. Bu, uygun durumlarda uygulandığında verimli kaynak kararları verebilir. Bu ilkeler kıt kaynakların israfını önlemek için kaynakların toplanması veya organizasyonu için de geçerlidir.

Etkili İdare

Bir işin idaresi, yönetimin bir parçasıdır. Yönetimin prensipleri, işlerin yönetilmesinde, birbirlerinin arasındaki insan kaynaklarının düzenlenmesine yardımcı olarak ve ayrıca ilişkilerin normlarını belirleyerek kilit bir rol oynar. Bu normlar izlendiğinde faydalı sonuçlara yol açar. Örneğin, bir ilke olarak ademi merkeziyetçilik, şirket genelinde birçok birime uygunluk ve verimlilik sağlamak için yeterli güç sağlayarak yönetime yardımcı olur.

Bilimsel Kararlar Almayı Sağlar

Bu ilkeleri izleyerek verilen kararlar bilimsel kararlardır. Mantık, akıl ve gerçekler ışığında yapıldığı için mantıklı ve rasyoneldir. Akılcı kararlar her zaman bir işletme içinde verimliliği sağlar ve başarısına yardımcı olur.

Değişikliklere Uyum Sağlar

Daha önce belirtildiği gibi yönetim ilkeleri, farklı durumlarda farklı şekilde uygulanacak genel kurallardır. Farklı durumlar için farklı yönetim ilkeleri tasarlanmıştır. Dolayısıyla bir durum değiştiğinde, yeni duruma uygun farklı bir yönetim, böylece değişikliklere uyum sağlamasına izin verir.

Sosyal Sorumluluğu Yerine Getirmeyi Sağlar

Yönetim ilkeleri, işletmenin topluma verdiği sorumluluğun yerine getirilmesinde hayati bir rol oynar. Sosyal varlıklar olan işletmeler, toplumdan elde ettikleri faydalar için sosyal sorumluluklara sahiptir. En uygun kaynakları sağlama gibi yönetim ilkeleri, işletmenin topluma zarar getirmemesini ve topluma fayda sağlamasını sağlar.

Yönetim Çalışmalarının Temelleri

Yönetim ilkeleri, yönetim eğitiminin temelinde yer alır. Yönetim öğrencilerine verilen tüm bilgiler yönetim ilkelerinden türetilmiştir. Yönetim ilkelerine dayanmakla verilen bu anlayış yönetimsel yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Yönetim İlkelerinin Amaçları

Yönetim ilkelerinin uygulamasında belirli amaçlar güdülmektedir ve bu amaçlardan bazıları şu şekildedir:

Koordinasyon

Koordinasyon, yönetimin temel bir işlevidir. Firmanın bireysel unsurları tarafından yapılan çalışmaların, firmanın ortak hedefine ulaşmak için bir araya getirilmesini sağlar. Çoğu yönetim ilkesi bu fonksiyonu sağlamayı ve koordinasyonu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Verimliliği Sağlar

Tüm yönetim ilkeleri, işletmenin genel verimliliğini sağlamayı amaçlar. Yönetim ilkeleri, verimliliğin artırılması için görevlerin nasıl tamamlanacağına dair kılavuzlar sunar.

Plan ve Kontrollere Uygunluğun Sağlar

Merkezileşme ve ademi merkeziyetçilik gibi yönetim ilkeleri, firma için gerekli planların, farklı önem düzeylerinde farklı seviyelerde formüle edilmesini sağlar. Daha sonra yetki ve sorumluluk, disiplin vb. Prensipleri kontrol ederek plana uygunluğun sağlanmasını kolaylaştırır.

Bu amaçların dışında, yönetim ilkelerinin önemini vurgulanan daha çok fazla unsur vardır. Yönetim ilkeleri bu anlamda önem kazanmaktadır, çünkü bu tür faydaları sağlamayı amaçlamaktadır. Örneğin, yönetim ilkeleri, kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamada önemlidir, çünkü bu en uygun kullanımı her zaman temel bir amaç olarak görür.

İş Yönetimi

Sonuç itibari ile yönetim hayatın her aşamasında yürütülen bir disiplindir ve belirli ilkeler dahilinde yürütülmesi, bu süreci başarılı kılan faktörlerin başında gelir. Hedeflenenin başarı ve verimlilik olduğu göz önüne alındığında belirli ilkelere tabi olmanın ne kadar mantıklı olduğu açıkça gözlemlenebilir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz