Yatırımcı Arıyorum

Yönetim Nedir?

Yönetim Ne Demek?

Yönetim organize yaşamın gerekliliğidir ve başarılı olarak uygulandığında organizasyonların belkemiğidir. Yaşamın yönetilmesi, yaşama amaçlarına ulaşmak için gerekenlerin yapılması, organizasyonun yönetilmesi ve başka kişiler aracılığıyla işlerin yapılması anlamına gelir. Yönetimin bir sanat mı yoksa bilim mi olduğu tartışılan bir konu olmaya devam etmektedir, fakat çoğu yönetim düşünürü, resmi akademik yönetim altyapısının bir türünün başarılı yönetime yardımcı olduğu konusunda hemfikirdir. Pratik olarak incelendiğinde ise neredeyse tüm CEO’lar üniversite mezunudur. Bu nedenle, tüm akademik kurumlara işletme derecesi programlarının dâhil edilmesinin nedeni işte budur.

Yönetim; planlama, örgütleme, yönetme ve kontrol etme işlevleri ile ilgili ilkeler dizisidir. Ve bu ilkelerin, kurumsal hedeflere ulaşmak için fiziksel, finansal, insani ve bilgi kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılarak uygulanmasıdır. Yönetim İlkeleri Nelerdir?

Yönetimin Tanımı

Birçok yönetim düşünürü, yönetimi kendine göre tanımlamıştır. Bu tanımlamalardan bazılarına beraberce bir göz atalım:

Van Fleet ve Peterson yönetimi “Bir veya daha fazla hedef peşinde kaynakların verimli ve etkin kullanımına yönelik bir dizi faaliyet” olarak tanımlamaktadır.

Megginson, Mosley ve Pietri, yönetimi “Planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol etme işlevlerini yerine getirerek örgütsel hedeflere ulaşmak için insan, finansal ve fiziksel kaynaklarla çalışmak “olarak tanımlamaktadır.

Kreitner’ın yönetim tanımı ise; “Yönetim, kıt kaynakların değişen bir ortamda verimli bir şekilde kullanılması yoluyla organizasyonel hedeflere etkili bir şekilde ulaşmanın problem çözme sürecidir.”

FW Taylor’a göre,”Yönetim ne yapacağını, ne zaman yapılacağını ve bunun en iyi ve en ucuz şekilde yapıldığını görme sanatıdır“

Harold Koontz’a göre, “Yönetim, resmi olarak örgütlenmiş gruplardaki insanlarla işlerin halledilmesi sanatıdır. İnsanların ve bireylerin gerçekleştirebileceği, grup hedeflerine ulaşılması için işbirliği yapabileceği bir ortam yaratma sanatıdır.”

Bir liderin, yönetici rolünü oynamasına ve başkalarının etkilediği komuta etkisine sahip olmasına yardımcı olan belirli nitelikleri ve özellikleri vardır. Liderlik, yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır ve yönetimsel operasyonlarda hayati bir rol oynarken, yönetim teknik ve sosyal süreçlerin ayrılmaz bir bileşenidir. Yönetimin pratiği insan uygarlığı kadar eskidir ancak, bununla birlikte yönetimin farklı bir bilgi birimi olarak sistematik ve bilimsel bir şekilde incelenmesi yeni bir kökene sahiptir.Yönetim öyle ya da böyle, bir şekilde yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve istenen hedeflere ulaşmak için insan çabasının olduğu her yerde esastır. Kişiler hayatını veya işini yönetse de, yönetimin temel bileşenleri daima geçerlidir.

Örneğin, basit bir ev hanımının yönetimsel rolüne ve ev yönetiminde yönetim bileşenlerini nasıl kullandığına beraberce bir bakalım. İlk olarak, evini ve ihtiyaçlarını değerlendirirken bu ihtiyaç tahminleri bir hafta, bir ay veya daha uzun bir süre boyunca olabilir. Kaynaklarını ve bu kaynaklar üzerindeki kısıtlamaları stoklar ve bu kaynaklardan maksimum faydayı elde etmek için kaynaklarını planlar ve organize eder. Hane halkının bütçesini, harcamalarını ve diğer faaliyetleri izler ve kontrol eder. Mesela daha büyük bir evde, işi diğer üyelere böler ve faaliyetlerini koordine eder. Bu işlerin yapılmasını teşvik ve motive ederken,herkes ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Bu ev hanımı, yönetim süreciyle hayatı her zaman iyileştirme arayışındadır ve hedefe ulaşmak için eldeki kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar.

En küçük birimden en büyüm yönetim birimine kadar her yönetimin bileşenleri vardır. Bu bileşenler genellikle yönetimin temel işlevleridir.

Yönetim aşağıdaki kategorilerde ayrıntılı olarak tanımlanabilir:

 • Süreç olarak yönetim
 • Etkinlik olarak yönetim
 • Bir disiplin olarak yönetim
 • Grup olarak yönetim
 • Bilim olarak yönetim
 • Bir sanat olarak yönetim
 • Meslek olarak yönetim

Yönetim kavramı insanlığın kendisi kadar eskidir. Aile kavramı yaşamın organize edilmesini ve gıda kaynakları gibi bu tür kaynakların kullanımını en üst düzeye çıkaracak şekilde paylaştırılmasını gerektirmektedir. Mesela aileyi vahşi hayvanların saldırılarından korumak için gerekli adımları atmak, beslenmek için balık avlamak, avlanmaya kiminle gitmek gerektiğini planlamak, bu grupları şefler halinde organize etmek gibi durumlar yönetim ve organizasyona girer.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlar üzerinde yapılan bir araştırmada, yıllar boyunca örgütsel yapıların ve örgütsel evrimin iyi örnekleri gözlemlenmiştir. İncelendiği zaman bir kabilede, bir köy açık pazarı ile modern bir şehirdeki büyük bir mağaza aynı ihtiyaçları karşılar, bu da insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri bir araya getirir. Kabile örgütü doğada basit olsa da, modern örgüt birçok teknolojik yenilikle çok daha karmaşık ve donanımlı hale gelir. Bununla birlikte, temel yönetim biçimi ve organizasyon yapısı, örgütlü insan faaliyetinin başlangıcından beri var olduğu görülmektedir.

Yönetimin Tarihi

M.Ö. 5000 yılına kadar kaydedilen tarihlerde bile bazı güncel yönetim tekniklerinin uygulandığı tespit edilmiştir. Eski Sümerler hükümet operasyonlarına yardım etmek için kullandıkları yazılı kayıtlarda M.Ö. 3000 gibi erken bir tarihte inşa edilen Mısır piramitlerinin yapımında, 1.00.000’den fazla işçinin organize çabaları tespit edilmiştir. Modern yönetimin tüm işlevlerinin, yani planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etmenin, bu anıtların yapımında önemli bir rol oynadığını varsaymak doğal ve doğru olacaktır. Benzer şekilde, Hindistan’ın erken tarihinde organize yaşam izleri görülmektedir.

Yönetim, bir sistem olarak, sadece örgütlü bir toplumun vazgeçilmez bir öğesi değil, aynı zamanda yaşamları yönetmekle yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Hayatı yönetmek bir organizasyonu yönetmekle çok da farklı değildir ve bu yönetim sanatı çok eskiden beri insan yaşamında yer almaktadır. İyi yönetilen bir yaşamın daha iyi organize edilmiş olması, hedefe yönelik ve başarılı olması gibi, bir örgütün ‘iyi’ yönetimi örgütün başarısı ile başarısızlığı arasındaki farkı yaratır.Yönetim zamanımızın büyük bir ihtiyacının belirlenmesine hizmet eder. Bu ihtiyaç: İnsan ve maddi kaynakların etkin kullanımı yoluyla, tüm insanlar için yaşam standartlarını iyileştirmektir.

Benzer şekilde, tanınmış bir yönetim otoritesi olan Peter F. Drucker, yönetimin sosyal yaşam için önemini vurgulamıştır. Yaklaşık 25 yıl önce, “Etkili yönetimin gelişmiş ulusların ana kaynağı haline geldiğini ve gelişmekte olan ülkeler için en çok ihtiyaç duyulan kaynak olduğunu” vurgulamıştır.Bir yöneticinin işi, herhangi bir kuruluşun başarısı için son derece önemlidir. Organizasyon ne kadar karmaşıksa yöneticinin organizasyondaki rolü o kadar önemli hale gelir ve başarılı bir yönetici işlerin gerçekleşmesini sağlar.

Yönetimin Özellikleri

 • Evrenseldir: Tüm kuruluşlar, ister kâr amaçlı olsun ister olmasın, faaliyetlerini yönetmek için yönetime ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla doğada evrenseldir.
 • Hedefe yöneliktir: Her kuruluş önceden belirlenmiş bir hedefle oluşturulur ve yönetim bu hedeflere zamanında ve sorunsuz bir şekilde ulaşmaya yardımcı olur.
 • Sürekli süreç: Yönetim kuruluştan itibaren devam eden bir süreçtir. Organizasyonun üretim, insan kaynağı, finans veya pazarlamagibi her alanında olması gerekir.
 • Çok boyutludur: Yönetim yalnızca insanların yönetimi ile sınırlı değildir, aynı zamanda işi, süreçleri ve işlemleri de yönetir, bu da onu çok disiplinli bir faaliyet haline getirir. Faaliyet Tabanlı Yönetim (FTM) Nedir?
 • Grup etkinliğidir: Bir kuruluş farklı ihtiyaçları, beklentileri ve inançları olan çeşitli üyelerden oluşur. Her kişi kuruluşa farklı bir nedenle katılır, ancak kuruluşun bir parçası olduktan sonra aynı hedefe ulaşmak için çalışılır. Denetim, ekip çalışması ve koordinasyon gerektirir ve bu şekilde yönetim devreye girer.
 • Dinamik işlevidir: Bir kuruluş, sosyal, politik, yasal, teknolojik ve ekonomik gibi çeşitli faktörlere sahip bir iş ortamında bulunur. Bu faktörlerin herhangi birindeki küçük bir değişiklik, kuruluşun büyümesini ve performansını etkileyecektir. Dolayısıyla bu değişikliklerin üstesinden gelmek için yönetim stratejileri formüle eder ve uygular.
 • Somut olmayan bir güçtür: Yönetim ne görülebilir ne de dokunulur, ancak kuruluşun işleyiş biçiminde varlığı hissedilebilir.

İşletme Yönetimi

İşletmelerde kuruluşun tüm fonksiyonları, faaliyetleri ve süreçleri birbirine bağlıdır. Hedefe ulaşmak için tüm bu faaliyet, fonksiyon ve süreçlerin başarılı bir şekilde bir araya getirilmesi yönetimin görevidir. Ve bu da ancak başarılı bir lider ile gerçekleşir. Liderlik ve Temel Yönetim Becerileri


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz