Sakarya

İsim Sanayi Türü İletişim

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi

OSB
1993
0264 276 67 50

Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi

OSB
1998
0264 654 58 33

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi

OSB
1999
0264 681 47 10

Sakarya Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB

OSB
2015
0264 871 29 29

Sakarya Ferizli Organize Sanayi Bölgesi

OSB
2009
0264 781 30 10

Sakarya Karasu Organize Sanayi Bölgesi

OSB
2007
0264 718 83 23

Sakarya Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi

EB
2015
0264 888 30 00

Sakarya Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

OSB
2010
0264 871 41 41

Sakarya Teknokent

TGB
2010
0264 346 02 02