Yatırımcı Arıyorum

İş Sağlığı ve Güvenliği İşverenin Yükümlülükleri

İş Sağlığı ve Güvenlik Önlemlerinde İşletmenin Yükümlülüğü

İşverenlerin, işçilerin sağlığı ve güvenliğini en üst düzeye çıkartması için, gerekli tüm tedbirleri alması için, yapması gereken yükümlülükleri bulunmaktadır.

İşverenin Personele Bildirmesi Gereken Güvenlik Önlemleri

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm eğitimleri verdirmek zorunda olan işveren, işçinin hayatı tehlikeli bölgelere girişini de engellemelidir ki, buralara giriş izni sadece teknik bilgi ve donanıma sahip kişilere verilmelidir.

İşveren, tehlikeli bir durum olduğunda işçisini o bölgeden güvenli ve düzenli bir şekilde tahliye etmelidir.

Her iş yerinin bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulunmalıdır ve periyodik olarak işçilere işleriyle ilgili eğitimleri aldırmalıdır.

İşverenin, acil durumlarda koruma, tahliye, önleme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi konularda eğitim almış, yeterli sayıda personeli görevlendirmesi ve bunlarla ilgili araç ve gereçleri sağlayarak tatbikat ve eğitim yaptırması yükümlülüğü vardır. Ayrıca ekipler her türlü duruma karşı hazırlıklı bulunmalıdır.

Çalışanların kendileri ve diğer çalışan kişilerin iş yerindeki güvenliği için, öngörülemeyen ciddi bir tehlike ya da durumla karşılaşmaları halinde, amirlerine derhal haber vermeleri gerekir. Haber verilmemesi halinde, işveren istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgi ve mevcut teknik donanımlar dâhilinde, tehlikeli duruma müdahale edilmesine olanak sağlar. Bu gibi durumlarda, çalışanlar ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça, yapılan müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

Ancak, acil durumlarda işverene haber verilmemesi ve müdahale edilmemesi durumunda da, hakları korunarak dikkatsiz davranışları ve ihmallerinden ötürü davranışlarından sorumlu tutulabilirler.

İşveren, iş yerinde meydana gelen tüm iş kazalarının ve işçinin tutulduğu meslek hastalığının kayıtlarını tutmak zorundadır. Ayrıca gerekli incelemeleri yaparak, ilgili raporu da düzenlemelidir. İş yerinde meydana gelen herhangi bir yaralanma ya da vefat durumu olmadığı halde, iş yerinin ya da ekipmanların zarar görmesine yol açan çalışan, iş yeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek rapor düzenler.

Çünkü işverenin iş yerinde kullanılacak iş ekipmanlarının, yapılan işe uygun olması ve bu ekipmanların çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaması için, tüm tedbirleri almak gibi bir zorunluluğu vardır. İşveren, iş kazasını, kaza gününden itibaren 3 iş günü içinde, iş yeri hekimi tarafından, işçide oluşan meslek hastalığını öğrendikten 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek zorundadır.

Aynı çalışma alanı birden fazla işveren tarafından kullanılıyorsa, işverenler iş yeri ile ilgili hijyen, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında ortak hareket etmek durumundadır. Tüm işlemler koordineli yapılmalı ve birbirlerini ve çalışan temsilcilerini riskler hakkında bilgilendirmek zorundadırlar.

Birden fazla iş yerinin olduğu sanayi, iş hanı ve iş merkezleri gibi yerlerde bu konulardaki koordine işleri yönetim tarafından yürütülür. Yönetimin görevi, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, bir tehlike anında, tüm iş yerlerini etkileyecek tedbirleri almak için işverenleri uyarmak zorundadır. Uyarılara rağmen gerekli önlemler alınmamış ise bu durum bakanlığa bildirilir. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amaçları Nelerdir?

İşverenlerin Çalışanları Bilgilendirme Yükümlülüğü

Bir işveren, iş yeri için gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak ve bu konuda çalışanları bilgilendirmek zorundadır. Yani sadece tedbirleri almak ile yükümlülük yerine getirilmiş olmaz. İşveren, iş yerinde işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması / sürdürülmesi amacıyla, çalışanları ve temsilcilerini, iş yerinde karşılaşılabilecek olağan riskleri, koruyucu ve önleyici tüm tedbirleri, ilk yardım, olağan dışı durumlar, kendileriyle ilgili hukuki hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmelidir. Ayrıca, afet ve yangınla mücadele ve tahliye konusunda da çalışanları bilgilendirmek durumundadır.

Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılan, izleyen, gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen, tekliflerde bulunan ve çalışanları temsil etmeye yetkili kişilerdir.

İşveren, ciddi bir tehlikeye maruz kalan çalışanları tehlikelere ve doğacak risklere karşı alınmış ya da alınacak tüm tedbirlere karşı uyarmak zorundadır. Bir çalışan, başka bir iş yerinden gelmişse, aynı şekilde diğer işveren bilgilendirme yapılmalıdır.

Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve işçi güvenliği ile ilgili alınması gerekli olan önleyici ve koruyucu tedbirler, analiz, ölçüm, teknik, kontrol, raporlar, kayıtlar ve teftişten elde edilen bilgilere destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

Destek elemanı olarak görev yapan kişi, asıl vazifesinin yanında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yangınla mücadele, koruma, tahliye, ilk yardım,  önleme ve benzeri gibi konularda özel olarak görevlendirilmiş, yeterli donanım ve eğitime sahip kişidir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz