Yatırımcı Arıyorum

Kurum İçi İletişim

Kurum İçi İletişim Nedir?

Kurum, açık ve ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için bir grup insanın, bir otorite ve sorumluluk hiyerarşisi içinde, iş bölümü yapılarak faaliyetlerini sürdürdükleri yerdir. Kurum içi iletişim, kurumun iş amaçlarını gerçekleştirmek için işleyişin sağlanması amacı ile çapraz ve yatay, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya iletişim kanalları kullanarak kuruma yönelik bilgi toplanması ve dağıtılmasını sağlayan bir yönetim sürecidir.

Kurum içi iletişim, toplantılar, öneriler, konuşmalar, sözlü sunumlar, raporlar ve telefon görüşmeleri gibi sözlü ve yazılı kanallar aracılığı ile yapılır. İç iletişim, sorun tespiti ve çözümüne karar vermekten politika oluşturmaya kadar pek çok alanda etkilidir.

Kurum İçi İletişim Amaçları Nelerdir?

Kurum içi iletişimin önemli 2 amacı;

 1. Belirlenen hedeflere ulaşılması
 2. İletişimin temeli olan bilginin aktarılması

Bu durumda, kurum çalışanlarının ihtiyaç duyduğu bilgiler şu şekilde ifade edilmektedir.

Üst kademe Yönetici Gereksinimleri

 • Çalışanların şikâyet ve söylentilerine haberdar olma
 • Çalışanların verimliliğine katkıda bulunma yollarını tahmin edebilme
 • Çalışanların kuruma karşı tutumlarını bilme
 • Örgütün, program kural ve politikalarının ne kadar iyi anlaşıldığını bilme

Orta kademe Yönetici Gereksinimleri

 • Üst yönetim ve bölümlerle ilişkiler
 • Denetleme otoritesinin sınırları
 • Denetleme yetkileri
 • Sendika ilişkileriyle ilgili politikalar

Çalışan Gereksinimleri

İş hakkında Bilgi İş güvenliği

 • Bölüm performansı
 • Ücret ve araştırma faaliyetleri
 • Eğitim olanakları
 • Hizmet programı
 • Gelişme ve ilerleme olanakları
 • Gelecekteki çalıştırılma durumu

Kurum Hakkında Bilgi

 • Örgütün geçmişi
 • Yönetim ve kurum politikaları
 • Satışlar, kar ve finansal durum
 • Sendikal ilişkiler
 • Büyüme planları
 • Endüstrideki yeri ve yapısı

Kurum içi iletişimin amaçları şu şekilde sıralanabilir

 • Kurumsal politika ve kararların tüm çalışanlara anlatılması ve duyurulması
 • Kurumun yıllık bütçesi, gelirleri, faaliyetlerinin ve projelerin çalışanlara ve ilgili diğer kişilere duyurulması
 • Kurumların, yeni yönetim anlayışı ve kullanılacak yeni teknolojilere yönelik çalışanlara, yöneticilere, hissedarlara ve sendikalara tanıtım ve bilgilendirmeler yapması
 • Kurumun çeşitli bölümleri ve yöneticileri, kurumsal yayın organları aracılığı ile tanıtılarak kurum çalışanlarının bilgilerini artırmak
 • Her çalışanın birer halkla ilişkiler çalışanı gibi kurum tanıtımı yapmasını sağlamak
 • Kurumun bilgi düzeyi yüksek çalışanları yoluyla, kurumun dış çevresine tanıtımını yapmak
 • Kurumun faaliyet alanına yönelik her türlü kanun ve yönetmelikler konusunda çalışanları bilgilendirmek olası hataları önlemeye çalışmak

Kurum İçi İletişim İşlevleri

Kurum içi iletişimin, bilgi sağlama, ikna etme ve etkileme, emredici ve öğretici iletişim kurma ve birleştirme-eşgüdüm sağlama başlıkları altında 4 işlevi vardır. Şimdi bu işlevlere kısaca bir bakalım.

 1. Bilgi Sağlama: Çalışanlar kurum ile ilgili gelişmeler, yenilikler ve değişimler hakkında bilgilenmek isterler. Kurum, hedeflerini kendi hedefleri gibi algılayıp benimsemeleri, kurumun gönüllü elçisi gibi çalışması, onları kurum politikalarının bir parçası haline getirmek, görüş ve önerilerini, isteklerini dikkate almakla mümkündür.
 2. İkna Etme ve Etkileme İşlevleri: İkna etme, insanın karşısındaki kişinin duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını, istenen biçimde değiştirme ve etkileme işlevidir.
 3. Emredici ve Öğretici İletişim Kurma: Kurumlarda yöneticiler, astlarıyla sadece bilgi vermek için iletişim kurmazlar. Çalışanların davranışlarını yönlendirmek, neyi, ne zaman, nasıl ve nerede yapacaklarını bildirmek için iletişim kurarlar. Bu iletişim, çalışanların görev ve sorumluluklarını bilmelerini sağlar.
 4. Birleştirme ve Eşgüdüm Sağlama: Bir kurum, birden fazla kişinin ortak bir amaçla bir araya geldiği ve karşılıklı olarak bu kişilerin birbirine bağımlı olduğu toplumsal sistemdir. Kurum içi iletişim faaliyetleri, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri ve çalışanların birbirleriyle olan ilişkilerini iyileştirmeye gayret etmektedir. İşletmelerde Kullanılan Etkili Kitle İletişim Araçları

Kurum İçi İletişim Araçları Nelerdir?

Kurum içi iletişim araçları; tek yönlü ve çift yönlü iletişim araçları olarak 2 bölümde açıklanabilir.

1- Tek Yönlü İletişim Araçları

Tek yönlü iletişim araçları, yazılı ve görsel iletişim araçlarıdır. Süreli yayınlar, broşürler, bülten ve el kitapları, kitaplar, basın dosyası, afişler, dilek ve öneri kutuları, kurum panoları, kapalı devre radyo ve televizyon, internet ve intranet ile hizmet içi eğitim seminerleri ve konferanslar, tek yönlü iletişim araçlarıdır.

2- Çift Yönlü İletişim Araçları

 • Yöneticilerin çalışanları, denetim harici istek ve önerilerini öğrenmek için yaptıkları ziyaretler, Kurum bünyesinde kurulan danışma büroları
 • Kurum çalışanlarıyla yapılan yüz yüze görüşmeler ve toplantılar
 • Kurum, çalışan ve aile iletişimi, çift yönlü iletişim araçlarıdır

YouTube video player

Kurum İçi İletişimin Engelleri Nelerdir?

Kurumlar, çok fazla kişilikteki insanların, ortak bir alanda çalıştıkları yerlerdir. Üst-alt ilişkisiyle yönetilirler. Aynı evde yaşayan kişiler içinde engeller yaşanabilirken, farklı kişilik özellikleri ile bir arada çalışan kişiler arasında iletişim engelleri olması aslında doğaldır.

Kurumun Yapısı ve Büyüklüğü

Kurum içinde iletişimde birinci engel, kurumun fiziksel yapısı ve büyüklüğüdür. Bir insanla iletişim kurmanın en etkili yolu aslında yüz yüze iletişimdir. Ancak, kurumun büyüklüğü, bu iletişimin zayıf olmasına neden olabilir. En tepedeki kişinin, en aşağıdaki çalışanla, çok elzem bir durum olmadıkça görüşmesi olanaksızdır

Küçük yapıdaki kurumlarda yüz yüze iletişim daha iyidir ancak kurum büyüdükçe durum bilgisayar, internet, intranet ya da faks gibi teknolojiler kullanıldığından, yüz yüze iletişimin faydalarından yararlanılamamaktadır.

Statü

İkinci engelimiz ise statü farklılıklarıdır. Statü, kurumsal açıdan bakıldığında, bir kişinin sistem içindeki pozisyonunu, hak ve yükümlülüklerini ifade eder. Bu statü farklılığı, çalışan ve üstlerin arasında zaman zaman iletişim engellerine neden olmaktadır.

Aşırı Hiyerarşik Yapı

Hiyerarşi, bir kurumun veya örgütün, görev ve sorumlulukları bakımından kademelere ayrılmasıdır. Küçük çaptaki kurumlarda bir müdür, bir müdür yardımcısı, bölüm müdür ve çalışanlar bulunurken, daha büyük yapıdaki kurumlarda ise bölüm müdürleri, şube müdürleri, müdür yardımcıları, amirler ve genel müdürler gibi statüler bulunmaktadır.

Doğal olarak da bu hiyerarşik sistem, kademeler arasındaki iletişimi sınırlamakta, en alt çalışanın en üstteki yönetime ulaşması oldukça zorlaşmaktadır. Bu durum, kurumda kriz, kişiler arası çatışma ve kaosa neden olmaktadır.

Rol İlişkisi

Bir işyerinde ortak çalışan insanlar arasında hem alt-üst ilişkisi hem de arkadaşlık ilişkisi olabilir. Bu roller, iş ve arkadaşlık rolleri iletişim sürecinde bozukluklar yaşanmasına neden olabilir.

Algılamadaki Farklılıklar

Algı, kişinin bir bilgiyi anlama ve yorumlama sürecidir. Her kişinin kendine göre bir algılama durumu vardır. Bir durumu yanlış algılama, iletişimde engele neden olabilir. Algılama süreci, kişilerin sahip oldukları inançları, değer yargıları, düşünce yapısı, eğitim seviyesi ve zekâ seviyesi gibi etkenlerden etkilenmektedir.

Mesaj Engelleri

Kurum içi çalışanların gönderdiği mesajın dili, içeriği, niteliği, gerçekliği, doğruluğu, basit ve anlaşılır olması, sağlıklı iletişim bakımından önem arz eder. Mesajı oluşturma sırasında kullanılan dilin karmaşık olması, kullanılan sembollerin anlaşılamaması, yorumlanamaması, mesajdaki bilgilerin eksik verilmesi, iletişim engeline neden olacaktır.

Yönetici Davranışları

Kurum hiyerarşisinde, hangi kademede olursa olsun yöneticilerin iletişime ait tutum ve davranışları kurum içi iletişimi olumlu ya da olumsuz etkileyecektir. Büyük kurumlarda en üst kademedekinin her çalışanla bire bir iletişimi olanaksızdır ancak bölüm yöneticileri, çalışanlarla daha kolay iletişim kurabilir.

Yönetici, katı olduğu sürece ve çalışanlarıyla iletişimi sağlıklı kuramadığı sürece kurumdaki iletişim sağlıksız yürür. Ancak, çalışanların sorunlarıyla ilgilenen, sağlıklı iletişim kuran, kendini ifade eden ve çalışanın ifade etmesine izin veren, çalışanına koçluk yapabilen yöneticiler, sağlıklı kurum içi iletişimin en temel kaynağıdır.kobi vadisi

Yorumunuz