Yatırımcı Arıyorum

İşletme Departmanları

İşletme Departmanları ve Görevleri

İşletmeler departmanlara ayrılmış karmaşık yapılardır. İşletmelerin sahip oldukları departmanlar işlerinin daha kolay yürümesini, karmaşıklığı azaltamaya yardımcı olmak gibi pek çokkonuda yarar sağlar. İşletmelerin amaçları kâr sağlamak ve toplumsal hizmet sunarak işletmenin varlığını sürdürebilmektir. İşletmelerin amaçlarını yerine getirebilmesi için pek çok faaliyeti yerine getirebilmesi gerekir. İşletme departmanları işletmelerin temel işlevlerini ifade eden bir kavramdır.

Temel işletme departmanları şu şekildedir;

 • Yönetim
 • Üretim
 • Pazarlama
 • Finans
 • Muhasebe
 • İnsan kaynakları
 • Araştırma ve geliştirme
 • Halkla ilişkiler

Yönetim Departmanı

Yönetim departmanı işletmenin her departmanın uygulanan en genel fonksiyonudur. İşletmelerin başarılı şekilde işlerini yapabilmeleri için iyi bir yönetim departmanına sahip olmaları gereklidir. Yönetim ise kendi başına bir süreçtir. Yönetim departmanının işletmelerde oldukça önemli bir yeri vardır. Yönetim departmanı incelendiğinde karşınıza yönetim ve yönetici kavramları çıkacaktır. Yönetim kavramı işletmenin amaçlarını etkili ve verimli olarak gerçekleştirebilmek için yönetim sürecinin uygulanmasıdır. Yönetim kavramının bir diğer anlamı ise başkaları vasıtasıyla iş görmektir.

Yönetici kavramı ise yönetim sürecinin tüm sorumluluklarını alan kişiyi ifade eder. Yöneticiler işletmelerin sahip oldukları kaynakları planlayan, organize eden, yönelten, koordine edilmesini sağlayan ve denetiminden sorumlu olan kişidir. Yöneticiler işletmelerin kâr ve zarar risklerini üstlenmezler. Yöneticiler sadece yönlendirme yapar ve süreçleri yönetirler.

İyi bir yöneticinin kavramsal becerilere, beşeri becerilere ve teknik becerilere sahip olması gerekir. İşletme departmanlarında en önemli departman yönetim departmanı olduğu için yöneticilerin özenle seçilmesi gerekir. Yöneticisi iyi olan bir işletmenin faaliyetlerinde aksama olmadan verimli şekilde ilerlemesini sağlar.

Yönetim Süreci Nedir?

Yönetim süreci planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontrol süreçlerinden oluşur.

 • Planlama

Yönetim planlama süreci ile başlar. Planlama sürecinde hangi ürünün, ne zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından hangi araçları kullanarak yapılacağını kararlaştıran süreçtir. İşletmelerin planlı şekilde hareket etmeleri gelecekte karşılarına çıkabilecek pek çok sorunu aşmalarına yardımcı olacaktır.

 • Organize Etme

Yönetim sürecinin ikinci aşaması organize etmedir. Organize etme, planlama sürecinin amacına ulaşabilmesi için organizasyonun sağlamayı ifade eder. Organize etme işletmelerin sahip oldukları kaynakları en verimli şekilde kullanarak planlanan hedefe ulaşmalarına yardımcı olur.

 • Yürütme

Yürütme ise organize etmeden sonra gelen süreçtir. Yürütme süreci işletmede yer alan çalışanların planlanan sürecin yerine getirilebilmesi için çalışanların yapması gereken işlerin yürütülmesidir. Yürütme süreci tamamen çalışanların yaptığı işleri belirlemek ve kontrol etmek olduğu için insanlara yönelik bir süreçtir.

 • Koordinasyon

Koordinasyon süreci tüm işletme departmanlarını ortak hedef olan planlama sürecinde planan süreç için koordine etmeyi ifade eder. Koordinasyon işletme faaliyetlerinin birbiriyle ilişkilendirilmesi için yapılır.

 • Kontrol Süreci

Yönetim sürecinin en sonuncusu kontroldür. Yönetim sürecinin ilk aşamasındaki planlar ile son aşamasına kadar olan planların gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etme sürecine denir.

Üretim Departmanı

Üretim departmanı en geneltanımıyla ürün veya hizmetlerin yaratılmasına yardımcı olan fonksiyon olarak tanımlanır. Ürün veya hizmetlerin üretim departmanının içinde yer alabilmesi için ekonomik değere sahip olmalıdır. Üretim departmanı incelendiğinde karşınıza üretim yönetimi kavramı çıkar.

Üretim yönetimi, üretim sürecinin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesini hedefler. Üretim yönetiminin amacı müşterilerin ihtiyacını karşılayan ürünlerin kalite, miktar, maliyet ve zaman olarak en uygun şekilde müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek ve en fazla kârı elde etmektir. Üretim yönetiminin bu amaçlarını yerine getirebilmesi için bazı faaliyetleri yerine getirebilmesi gerekir.

Üretim Yönetiminin Faaliyetleri Nelerdir?

 • Ürün ve hizmetlerin tasarımı
 • Ürünlerin kalitesinin yönetimi
 • Üretim süreç ve kapasitesinin tasarımı
 • Ürünün üretileceği lokasyonun seçimi
 • Ürünün üretileceği yerin düzenlenmesi
 • İnsan kaynakları ve iş tasarımının yapılması
 • Tedarik yönetiminin yapılması
 • Stok yönetimi
 • Bakım ve onarım

Pazarlama Departmanı

Pazarlama kavramı en basit tanımıyla mal veya hizmetin üreticiden tüketiciye doğru akışınınsağlanmasıdır. Pazarlama departmanı işletme faaliyetlerini yerine getirmektir. Pazarlama departmanı müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışır. Günümüzde pazarlama faaliyetleri müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzerine kuruludur. Bunun nedeni insanların artık pek çok seçeneğe sahip olması ve ihtiyacını karşılayabilecek ürün veya hizmeti tercih etmeleridir.

Pazarlama Faaliyetlerinin Kapsamı Nedir?

 • Müşterilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi
 • Müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek ürün veya hizmetlerin üretilmesi
 • Ürün veya hizmetlerin fiyatlarının hedef kitle için uygun olması
 • Ürün veya hizmetlerin fiyatlandırılmasından sonra ürün veya hizmetlerin dağıtımının yapılması
 • Dağıtımı sağlanan mal ve hizmetlerin satış arttırıcı teknikler ile hedef pazarda tutundurulması gerekir
 • Ürün veya hizmetinizi alan müşterilerin memnuniyetinin sağlanması

Finans Departmanı

Finans departmanı, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan nakit akışının işletmenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekildeplanlanması, izlenmesi ve kontrol edilmesiyle gerçekleştirilir. Finans departmanı her departmanda olduğu gibi işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için işletmeye yardımcı olur. Finansal olarak alınacak tüm kararlar işletmenin kurulma aşamasından itibaren başlar. İşletme faaliyetlerine devam ettiği sürece finansal olarak alınacak tüm kararlar tüm süreçlerin bir parçasıdır. İşletmenin kurulma aşamasında gerekli olacak sermayenin nasıl ve nereden temin edilmesi gerektiği, sermayenin aktif varlıklara dağılımın nasıl yapılacağı, işletmenin yapacağı yatırımların nasıl olacağı, işletmenin borçlanması gerekirse nereden ve nasıl borçlanacağı gibi pek çok konuda finans departmanı devreye girer ve bu süreci yönetir.

Muhasebe Departmanı

Muhasebe kavramı işletmelerin mali olarak yaptıkları işlemleri sistemli bir şekilde kaydının tutulması, tutulan kayıtların sınıflandırılması, kayıtların yorumlanmasına verilen isimdir. Muhasebe departmanı bu özellikleri nedeniyle finans departmanını tamamlayan ve bilgi veren rolünü üstlenmektedir. Muhasebe departmanı işletmelerin parasal olarak ifade edilebilen her şeyin kaydını tutar. Muhasebe departmanı işletmelerin kaynaklarının nasıl oluştuğunu, oluşan kaynakların nasıl kullanıldığını, işletmelerin yerine getirdiği faaliyetler esnasında sahip olunan kaynakların ne kadar artıp azaldığını inceler. Muhasebe departmanı bu özellikleriyle işletmelerin faaliyetlerini izler, özetler ve yorumlar. Söz konusu özelliklerini yerine getirebilmek için muhasebe departmanı bir süreç izler.Muhasebe süreci girdi, süreç ve çıktı aşamalarından oluşur.

Girdi süreci işletmelerin belge ile tespit edilebilen finansal olaylarını inceler. Süreç, muhasebe departmanının kayıt ve sınıflandırma yaptığı aşamadır. Çıktı süreci girdi ve süreç aşaması sonucunda oluşan tabloya denir.

İnsan Kaynakları Departmanı

İnsan kaynakları departmanı işletmeler için oldukça önemli olan bir departmandır. İnsan kaynakları departmanı en genel tanımıyla işletmede çalışan kişilere yönelik çeşitli faaliyetleri planlamak ve yürütmektir. İnsan kaynakları departmanının çeşitli sorumlulukları vardır.

 • İşletme için uygun personelin işe alınması
 • İşe alınan personelin uyum programının yapılması
 • Kariyer planı yapılması
 • Çalışanların performans değerlendirilmesinin yapılması
 • İşletme çalışanlarının ortak hedef altında toplanabilmesi
 • Çalışanların motivasyonunun sağlanması

Ar-Ge Departmanı

AR-GE kavramının anlamı yeni ürün ve yeni üretim süreçlerini ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. AR-GE departmanı işletmelerin müşteri ihtiyaçlarında olan değişimler sonucunda üretilen ürünlerini değiştirme veya geliştirme şansı olacaktır. Buda işletmenin varlığını korumanıza yardımcı olacaktır. AR-GE departmanı sadece değişen müşteri taleplerini anlamak için önemli değildir. Aynı zamanda gelecekte insanların ihtiyaç duyabileceği ürünleri üretmenizde yardımcı olacaktır.

Halkla İlişkiler Departmanı

Halkla ilişkiler, işletmelerin çevresinden sempati, destek ve anlayış elde edebilmek ve elde ettiklerinin sürüdürülmesi için yaptığı faaliyetlerdir. Halkla ilişkiler departmanı işletmenin hedef kitlesinin davranışlarını inceler ve kötü izlenim oluşturulan hedef kitlenin düşüncelerini değiştirmek için iletişim stratejilerini kullanır. Bu özellikleriyle halkla ilişkiler departmanı işletmeler için oldukça önemlidir. Halkla ilişkiler departmanının asıl amacı işletmeyi ve işletmenin ürünlerinin tanıtılmasıdır. Bu nedenle işletmelerin halka ilişkiler departmanına oldukça önem vermesi gerekir.

Bir İşletmede Olması Gereken Birimler

İşletmenin veya şirketin büyüklüğüne göre, daha farklı departmanlar da elbette eklenebilir. Bu birimler, öncelikle; şirketin çalışma alanı büyüklüğü, hizmet kapasitesi, ticari büyüklüğü gibi faktörlere dayalı olarak genişletilebilir.

Örneğin;

 • Satış birimi
 • Müşteri hizmetleri
 • Dağıtım, sevkiyat
 • IT
 • Hukuk
 • Gümrük

vb. gibi birimler de dahil edilebilir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz