Yatırımcı Arıyorum

Yeşil Bankacılık Faaliyetleri

Yeşil Bankacılık Nedir?

Kaynaklarda Çevre Dostu Proje olarak tanımlanmış Yeşil Bankacılık faaliyeti, doğal kaynakların ve çevrenin korunması geliştirilmesine destek vermek amacı ile yeşil ekonomi kapsamında olan çevreci yatırımlara banka finansal destek sağlıyor.

YEŞİL BANKALARIN HİZMETE GİRİŞİ

Yeşil Bankacılık faaliyetinin Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamasının hikâyesi oldukça dikkat çekici. 1980 yılının Kasım ayında Amerikan Kongresi bir yasa çıkarır CERCLA kısa adı ile bilinen yasaya göre Halk Sağlığını Bozan, Çevreyi Kirleten endüstri sahipleri ve Bankalar suçlu bulunur, söz konusu işletmelere kaynak sağladıkları için Bankalar tazminat ödemek durumunda kalırlar, ödenen tazminat verdikleri krediden çok daha fazladır.

Bankalar bu tarihten sonra çevre sağlığı ve Halk sağlığı konularına duyarlı hareket etmeye başlar gelişmeler başka ülkelerde de kendisini gösterir 1988 yılında Almanya’da ilk Yeşil Banka hizmete girer.

Yeşil Bankacılığın İlgi Alanları

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki örneklerine bakılacak olursa Ormanlar, Çevre sağlığı gibi konuları dikkate alan ekonomik kalkınmaya yönelik yatırımlara destek verir uygulama modellerini benimserler. Küresel boyutta ülkeler arası iş birliği yolu izlenerek uygulanmaya çalışılmasının nedeni elbette çıkarların ortak olması.

İklim değişikliklerinin oluşmaya başlaması, üretimi etkileyecek ısı farklılıklarının meydana gelmesi, havanın ve çevrenin hızla kirlenmesi, endüstriyel çalışmaların ve atıklarının olumsuz etkileri yaşam biçimlerimizin, tüketim alışkanlıklarımızın tamamen değişmesini tüm alanlarda zorunlu hale getirmiş dolayısı ile ülkeler küresel ortak menfaatler çerçevesinde bir araya gelerek çözüm üretmek durumunda kalmışlardır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya ile başlayan Yeşil Bankacılık faaliyetlerine bugün hemen tüm kıta ülkeleri dahil olmuşlardır. Sürdürülebilir Kalkınma uygulamasının çıkış noktasını çevre sağlığını koruyan faaliyetler ve bu alanlara yapılacak yatırımlar oluşturmaktadır. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Japon Kalkınma Bankası gibi finansal kuruluşlar çevreci nitelik taşıyan sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet edecek özellikteki yatırımlara kaynak sağlamaya başlarlar Sendikasyon Kredisi adı altında ülkelere transfer edilen paranın destek kredisi olarak o ülkelerdeki yeşil yatırımcılara dağıtımından söz konusu görevi üstlenen Bankalar sorumlu olmakta, riski bizzat bu finans kuruluşları taşımaktalar.

Sağlanan kaynaklar öncelikle KOBİ işletmelere bu bağlamda yeşil ekonomi kapsamındaki yenilenebilir enerji yatırımlarına bağlantılı olarak diğer çevreci yatırım projelerine aktarılmaktadır.

ÇİN’DE YEŞİL BANKACILIK UYGULAMASI NASIL?

Çin Çevre Bakanlığı, Çin Bankalar Birliği, Çin Halk Bankası 2007 yılında toplanırlar ve Yeşil Kredi Politikalarını tayin ederler. Yeşil Kredi yaklaşımı ile çevre kirliliğine sebep olan, doğal kaynaklara zarar veren, gereksiz enerji tüketimi yapan işletmelere çevreci uygulamalara geçmeleri veya çevreci yaklaşımla yeni bir proje üretmeleri durumunda destek sağlayarak caydırıcı ve düzeltici bir politika izlemiştir.

Bir bankanın verdiği kredinin Yeşil Kredi sayılabilmesi için ülkede meydana gelen Sosyal, Kültürel, Çevresel, Ekonomik bozukluklarda bir azalma yaratacak veya düzeltici etki yapacak yatırım niteliği taşıması gerekiyor projenin. Bankacılık: 2017 – 2023 – 2045

Türkiye’de Yeşil Bankacılık Uygulaması

Türkiye’de Yeşil Kredi uluslararası finans ile sağlanıyor Dünya Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Alman sanayileşme Fonu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından transfer edilen kredilere ülkemizde aracılık eden Bankalar ise Türkiye Sınaî ve Kalkınma Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Eximbank tır. Turizm Bakanlığı ve KOSGEB gibi kuruluşlar da aracılık etmektedirler.

Verilen krediler ile gerçekleşecek yatırımın sürmesi bir başka ifade ile girişimin başarılı olması öncelikli hedef zira sürdürülebilir kalkınma amacını gerçekleşmesi dolayısı ile çevresel, kültürel, sosyal olumsuzlukların giderilmesi ancak sürdürülebilir yeşil işletmelerin başarısı ile sağlanacaktır.

YEŞİL İPOTEK KREDİSİ NEDİR?

Çevre sağlığını koruyan krediler için faiz oranı %1 olarak açıklanmış ayrıca kredinin her senesi için evlere karbon emisyonu azaltımı desteği ve ücret ödemeden enerji derecelendirmesi yapılabileceği de belirtilmiş. Enerji tasarrufuna sahip konut alımında, enerji tasarrufu için yapılan onarımlarda ipotekli kredi sigorta priminin %10 kadar bir bölümünün geri ödendiği de paylaşılan bilgiler arasında.

YEŞİL TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Hibrid araçlar için Temiz Hava Kredisi olarak tanımlanmış. Ürün düşük atık oluşturan araçları kapsayacak biçimde yeniden tasarlanma olarak açıklanmış Bankalar İngilizce ‘Go Green’ olarak ifade edilen kredi uygulamasından araba kredileri %45 oranında artış sağlamış.

EKOLOJİK MENKUL KIYMETLEŞTİRME

Çevreci uygulamalar için risk paylaşımı biçiminde tanımlanmaktadır. Bankalar müşterilerine riski kedilerine devretme olanağı sunarlar enerji kullanımı, çevresel ölçütleri karşılayan konutlar bu kapsamda değerlendiriliyor.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz