Yatırımcı Arıyorum

İhracat Nedir?

İhracat Ne Demek?

İhracat kısaca tanımlandığında; bireylerin ya da kuruluşlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılmasına verilen isimdir. Yani bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin, başka ülkeler tarafından satın alınmasıdır. Yurt içinde üretilir ve yabancı bir ülkedeki birine satılırsa, bu ihracattır.

İhracat, uluslararası ticaretin bir bileşenidir. Diğer bileşen esi ithalattır. Her ikisi birlikte bir ülkenin ticaret dengesini oluştururlar. Ülke, ithalatından daha fazlasını ihraç ettiğinde ticaret fazlası verir. İhracatından daha fazlasını ithal ettiğinde ise ticaret açığı vardır.

İhracatın Anlaşılması

İhracat, modern ekonomiler için son derece önemlidir çünkü insanlara ve firmalara malları için daha fazla pazar sunmaktadır.  Hükümetler arasındaki diplomasinin ve dış politikanın temel işlevlerinden biri, tüm ticaret yapanların yararına ihracatı ve ithalatı teşvik ederek ekonomik ticareti teşvik etmektir.

2017 yılında dünyanın en büyük ihracatçı ülkeleri Çin, ABD, Almanya, Japonya ve Hollanda idi. Çin, başta elektronik ekipman ve makine olmak üzere yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdi. ABD, başta sermaye malı olmak üzere yaklaşık 1,5 trilyon dolar ihraç etti. Almanya’nın 1,4 trilyon dolarlık ihracatına, Japonya’nın yaptığı gibi yaklaşık 698 milyar dolarlık motorlu taşıtlar hâkim oldu. Hollanda’nın ihracatı ise 652 milyar dolardı.

Önemli Çıkarımlar

İhracat, en eski ekonomik transfer biçimlerinden biridir ve ülkeler arasında büyük çapta gerçekleşir.

İhracat, yeni pazarlara ulaşırsa satışları ve karı artırabilir ve hatta önemli küresel pazar payını yakalamak için bir fırsat bile sunabilir.

Ağır ihracat yapan şirketler tipik olarak yüksek derecede finansal riske maruz kalırlar.

Şirketler İçin İhracatın Avantajları

Şirketler, çeşitli nedenlerle ürün ve hizmet ihraç etmektedir. Mallar yeni pazarlar yaratırsa veya mevcut pazarı genişletirse, ihracat satışları ve karı artırabilir. Hatta önemli küresel pazar payını yakalamak için bir fırsat bile sunabilir. İhracat yapan şirketler, birden fazla pazara çeşitlenerek iş riskini yaymaktadır.

Dış pazarlara ihracat, artan talebi karşılamak için operasyonları genişleterek genellikle birim başına maliyetleri azaltabilir. Son olarak, dış pazarlara ihracat yapan şirketler, yeni teknolojilerin, pazarlama uygulamalarının ve yabancı rakiplerle iç görülerin keşfedilmesine olanak tanıyacak yeni bilgi ve deneyim kazanmaktadır.

İhracat Sözleşmesi

Ülkemizde ihracat yapmak için belge ya da izin sertifikasına ihtiyaç duyulmaz. Ancak, tıpkı ithalatta olduğu gibi, tarafların kendilerini hak ve yükümlülükler bakımından garantiye alması için bir ihracat sözleşmeleri yapmaları gerekmektedir. Bu sözleşme de yazılı olmalıdır. Malların taşınması sırasında tarafların yükümlülüğü, bu yükümlülükler yerine getirilmediğinde risklerin nasıl bölüşüleceği, nakliye sırasında malların hasara uğraması ya da kaybolması halinde riskin hangi tarafa ait olacağı bu sözleşme dâhilinde belirlenmektedir.

İhracat sözleşmesinde;

 • Tarafların isim ve adresleri
 • Malın cinsi ve özellikleri
 • Malın miktarı
 • Gözetim
 • Malın fiyatı
 • Malın teslim yeri ve zamanı
 • Lisans ve izinler
 • Ürün garantisi
 • Sigorta
 • Mücbir sebepler
 • Teslimde gecikme ve tarafların imzası yer almaktadır.

İhracat prosedürleri ihracat yapılacak ülke, ihracat şekli ve ihraç edilecek mal/hizmet cinsine göre değişmektedir.

Ülkelerin İhracat Şekilleri

İşletmeler, rekabetçi bir avantaja sahip oldukları mal ve hizmetleri ihraç ederler. Bu, söz konusu ürünü sağlama konusunda diğer şirketlerden daha iyi oldukları anlamına gelir. Ayrıca ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğünü yansıtan şeyleri ihraç ederler. Ülkelerin doğal bir üretim kabiliyetine sahip oldukları mallarda karşılaştırmalı üstünlükleri vardır.

Örneğin; Kolombiya, Kenya ve Jamaika ülkeleri kahve yetiştirmek için çok uygun bir iklime sahip olup bu da kahve ihracatında kendilerine avantaj sağlamaktadır.

Hindistan’ın nüfusu karşılaştırmalı üstünlüğüdür. İşçileri İngilizce konuşur ve İngiliz kanunlarını bilir. Bu becerileri onlara uygun fiyatlı çağrı merkezi çalışanları olarak avantaj sağlar.

Çin, düşük yaşam standardı nedeniyle imalatta benzer bir avantaja sahiptir. İşçileri gelişmiş ülkelerdeki insanlardan daha düşük ücretlerle yaşayabilirler.

İhracat Ekonomiyi Nasıl Etkiler?

Çoğu ülke ihracatını artırmayı ister. İhracat işleri artırır, daha yüksek ücretler getirir ve bölge sakinleri için yaşam standardını yükseltir. Bu şekilde insanlar daha mutlu olur ulusal liderlerini destekleme olasılığı artar. Yabancılar, ihracat için kendi para birimini veya ABD doları cinsinden ödeme yapar. Büyük rezervleri olan bir ülke bunu kendi para biriminin değerini yönetmek için kullanabilir. Piyasayı kendi para birimi ile doldurmak için yeterli dövizleri vardır. Bu, diğer ülkelerdeki ihracat maliyetlerini düşürür. İhracat Nasıl Yapılır?

Ülkeler ayrıca likiditeyi yönetmek için döviz rezervlerini kullanmaktadır. Bu, enflasyonu daha iyi kullanacakları anlamına gelir. Enflasyonu kontrol etmek için yabancı para birimini kendi para birimini satın almak için kullanırlar. Bu, para arzını azaltır ve yerel para birimini daha değerli hale getirir.

Ülkelerarası İhracatı Artırmanın Yolları

Ülkelerin ihracatını artırmaya çalışmasının 3 yolu vardır.

 1. İlk olarak sanayilerine bir avantaj sağlamak için ticaret korumacılığı. Bu, genellikle ithalat firmalarını artıran tarifelerden oluşur. Ayrıca fiyatları düşürmek için kendi sektörlerine sübvansiyon sağlarlar. Fakat bunu yapmaya başladıklarında diğer ülkeler de aynı önlemlerle misilleme yaparlar. Bu ticaret savaşları, uluslararası ticareti herkes için düşürür.
 2. İkinci olarak da ülkeler pazarlık yaparak ihracatı artırır. Ticaret korumacılığını azaltarak ihracatı artırırlar.
 3. Üçüncü yol ise; para birimlerinin değerini düşürmektir. Bu durum alıcı ülkelerdeki ihracat fiyatlarını nispeten daha düşük hale getirmektir. Merkez bankaları, bunu faiz oranlarını düşürerek yapar. Bur hükümet değerini artırmak için daha fazla para basabilir ya da döviz alabilir. İhracat Nasıl Gelişir?

İhracat, bir ulusun büyümesine yardımcı olur. Bir ticaret bileşeni olarak diplomatik ve dış politikalarda önem kazanmaktır. Ülkeler rekabetçi veya karşılaştırmalı bir avantaja sahip oldukları mal ve hizmetleri ihraç etmektedir. Hükümetler ihracatı teşvik eder çünkü bunlar;

 • Gelirleri artırır
 • İşleri artırır ve yaşam standardını yükseltir
 • Döviz rezervlerini artırır
 • Likiditeyi artırır ve hükümetlerin enflasyonu verimli bir şekilde yönetmesini sağlar

Bu nedenlerle ülkeler ihracatlarını artırmaya çalışır. Her ne kadar tüm önlemler uzun vadede onlara fayda sağlamasa da. Bu önlemler;

 • Ticari Korumacılık- Endüstriler için ithalat ve sübvansiyonlar üzerine tarifelerin uygulanması ki bunlar ticaret savaşlarını kışkırtır
 • Ticaret anlaşmaları
 • İhracat fiyatlarını düşürmek için yerel para birimini devalüe etmek

Net İhracat Nedir?

Net ihracat, bir ülkenin toplam ticaretinin bir ölçüsüdür. Formülü basittir. Bir ülkenin toplam ihracat mal ve hizmetlerinin değeri, eksi ithal ettiği tüm mal ve hizmetlerin değeri net ihracatına eşittir.

Net ihracatı olan bir ülke ticaret fazlasına sahiptir. Negatif net ihracat ise ülkenin ticaret açığı olduğu anlamına gelir. Bir ülkenin net ihracatına ticaret dengesi de denmektedir.

Net İhracatın Anlaşılması

Bazı ekonomistler, istikrarlı bir ticaret açığı yürütmenin, yerli üreticileri denizaşırı ülkelere taşınmaya teşvik ederek, ülkenin para birimi değerini düşürmek için baskı yaratarak ve faiz oranlarını düşürmeye zorlayarak bir ülkenin ekonomisine zarar verdiğini düşünür.

Önemli Çıkarımlar

Bir ülkenin net ihracatı, toplam ihracatın değeri ile toplam ithalatın değeridir.

Olumlu bir net ihracat numarası, bir ticaret fazlasını gösterirken, negatif bir rakam ticaret açığı anlamına gelir.

Zayıf döviz kuru, bir ülkenin ihracatını fiyat açısından daha rekabetçi hale getirir.

Bununla birlikte ABD, hem dünyanın en büyük açığına hem de en büyük Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sına sahiptir. Bu ticaret açığının yürütülmesinin kaçınılmaz olarak zararlı olmadığını göstermektedir.

Serbest piyasa, döviz kuru ayarlamaları ile ticaret dengesizliklerini kontrol altında tutar. Bir ülkenin para birimi zayıfsa, ihracatı daha pahalıdır ve tüketiciler daha rekabetçidir. Bir ülkenin güçlü bir para birimi varsa, ihracatı daha da pahalıdır ve tüketiciler onları daha ucuz yerel ürünler için geçirecek ve bu da negatif net ihraca yol açabilir.

İhracat, bir ülkenin, dünyanın geri kalanına mal, navlun, ulaşım, turizm, iletişim ve finansal hizmetler dâhil olmak üzere gönderdiği tüm mal ve diğer hizmetlerden oluşur.kobi vadisi

Yorumunuz