iş yapma rehberi

Kobi Nedir?

Kobi’nin Açılımı Nedir?

Kobi kelimesi ne demektir? Kobi kelimesi açılım olarak:

Küçük

Orta

Boy

İşletme

kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiştir. Kobil’er ülkenin ekonomisine katkı sağlayan, ekonomiyi canlandıran işletmelerdir.

Not: “Kobi” kelimesi bir kısaltma olduğu için, TDK’da mevcut değildir.

Kobi’ler;

 • Düşük maliyet ile istihdam sağlayabilir, az yatırımla çok çeşitli üretim sağlayabilirler
 • Teknolojik yeniliklere yatkındır. Gelir dağılımındaki eşitsizliği en az seviyeye indirir
 • Kişileri tasarrufa teşvik eder, harekete geçirirler
 • Büyük işletmelerin destek ve tamamlama unsurudur
 • Ekonomik dalgalanmadan daha az etkilenmeyi sağlar
 • Bölgeler arasında dengeli kalkınmayı sağlar
 • Talep değişikliğine kolay uyum sağlar

Kobi Türleri

Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesi, KOBİ firmalarına sunulan haklardan faydalanabilmesi için niteliklerinin yasalarda belirlenen kriterler kapsamında olması gerekmektedir.

Kobiler;

 • Yıllık gelirinin net miktarı
 • Mali bilânço üst sınırı
 • Yıllık çalışan personel sayısı üst sınırına göre tanımlanmaktadır

Mikro işletmeler: senelik on kişiden az iş gören çalıştıran firmaları kapsamaktadır Yıllık net satış hâsılatı ve yıllık mali bilânço toplamı 3 Milyon TL olan kobi işletmeleridir.

Küçük ölçekli işletmeler: ise yıllık 50 kişiden az iş gören çalıştıran ve yıllık net satış hâsılatı ve yıllık mali bilânço toplamı 25 milyon TL olan işletmelerdir.

Orta büyüklükteki işletmelere: gelince iş gören sayısı 250 kişiden az olan yıllık net satış hâsılatı ve yıllık mali bilânço toplamı 125 milyon TL olan işletmelerdir.

Ayrıca bir firmanın KOBİ olarak tanımlanabilmesi için bulunması gereken bir diğer özellik ise; işletmenin bir başka işletmedeki ortaklığının %25’den fazla olmamasıdır.

KOBİ yani küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ki bu tanıma Mikro işletmeler de dâhil küresel düzeydeki bakış açısı ile bir ülkenin ekonomik kalkınmasının ana hareket parçası bir başka söylem ile lokomotifi olarak tanımlanmaktadır. Bu anlayış dünya ülkelerinin ortak görüşü olması nedeni ile tüm ülkelerde KOBİ işletmeler teşvik edilmekte varlıklarının sürdürülebilirliği çeşitli yasal destekler ile korunmakta büyümeleri için kredi olanakları sunulmakta yeni kurulacak KOBİ işletmelere de teşvikler verilmektedir.

Teşvik ve kredi haklarının sunulması faaliyetleri uluslararası ekonomik anlaşmalar ile desteklenmekte ortak kararlar alınarak bazı faaliyetler hayata geçirilmektedir.

Uluslararası Ortak Yaklaşımda Kobi

 • Sınırlı finansal güce sahip olan, kısıtlı pazarda faaliyet gösteren, kendi gücü ile ticari varlığını sürdüren, ulusal ya da uluslararası pazara mal ya da hizmet satan
 • Ülkede meydana gelebilecek iktisadi problemlerden etkilenmeye müsait durumda bulunan
 • Rekabet koşulları ve gücü ile büyük firmaların avantajlarına sahip olmayan bu nedenle iktisadi krizlerde çözüm olanakları kısıtlı olan
 • Ülke kalkınması ve istihdama katkı açısından da KOBİ işletmeleri bir bütün olarak büyük katkı sağlamaktadır

Kobi Kalkınma Planı

 • Kobilerin rekabet koşullarının uluslararası arenada iyileştirilmesi
 • Ülke ekonomisine kattıkları değerin artırılması
 • KOBİ işletmelerin Araştırma-Geliştirme kabiliyetlerinin artırılması
 • Bilgi edinerek ilerleme anlayışının geliştirilmesi
 • Patent alma ticari kimlik oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesi
 • Uluslararası iş birliği çalışmalarının üniversiteler ve işletmeler düzeyinde gerçekleşmesi
 • KOBİ işletmelerin kaynak sorunlarının giderilmesi
 • Banka kredisi kullanmak isteyen KOBİ işletmelerin işlemlerinde kolaylık sağlanması, alternatif kaynak kullanımının bulunması ve kolaylaştırılması. Kobi Faaliyetleri

Kobiler ve Kosgeb

4. Sanayi devriminin sonuçlarına ve etkilerine göre ekonomik faaliyetlerin şekillendiği, bilim ve teknoloji ağırlıklı yatırımların öne çıktığı, teşvik aldığı, üretimde inovasyon ve Araştırma-Geliştirme çalışmalarının önem kazanarak bilgiye dayalı üretim anlayışının benimsendiği yeni bir iktisadi yaşamın küresel düzeyde gerçekleştirilmesi faaliyeti başladı ve sürüyor.

Türkiye’nin küresel konumu bu kez dünya ülkeleri ile eş zamanlı belirlenmektedir, gelişmeleri belirli mesafe ile takip eden konumdan ayrılmış durumdadır. KOSGEB işletmelerin iyileştirilmesi ve rekabet edebilirliklerinin artırılması faaliyetlerinin alt yapısı çıkarılan yasalar ile hızlı işler hale getirilmiş.

Üretimin Desteklenmesi kanunu, Araştırma-Geliştirme Kanunu, Patent Kanunu gibi işletmelerin yolundaki engelleri kaldıran yasal faaliyetler ile KOBİ işletmeler güçlendirilmiş, KOBİ destekleri ve kredi fonları ile işletmelerin finans sorunu giderilmeye çalışılmış.

KOBİ işletmelerin inovasyon çalışmalarına önem vermesi, teknoloji yoğun çalışma anlayışını benimsemesi amaçlanarak stratejik ürün geliştirme programları da uygulamaya konulmuş. Model fabrika uygulaması ile işletmelerin sanayi kuruluşlarına dönüşümü uygulamalı olarak öğrenilecek bir alan olarak faaliyete geçirilmiş.

1000 Ürün 1000 Kobi Projesi

İthal eden ülke konumundan uzaklaşmak amacı ile 1000 ürün 1000 KOBİ projesi ile ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretilmeye başlanması hedeflenerek hayata geçirilmiş. Bir başka hedef Türkiye’nin kendi otomobillerini üretmesi projesi, araç imalat sanayinin geliştirilmesini de hedefleyen proje için ilk adımlar atılmış.

KOBİ işletmeler ülkemizde istihdamın %78 civarındaki kısmını karşılıyor, ortaya konan artı değerin %55 gibi bir rakamını karşılıyor, gelirin %65 oranındaki kısmını da karşılarken ekonomik koşullara uyumlu esnek yapı sergilemeleri nedeni ile ülke ekonomimizin temel taşını oluşturuyorlar.

Kobilere Verilen Destekler

Hayata geçirilen Modern KOBİ politikaları ile KOBİ işletmelerin bürokratik işlemlerinin kolaylaştırılması, ekonomik sorumluluklarının azaltılması amaçlanmış. Finans çevrelerinin KOBİ kredi alanlarını genişletmesi, uluslararası ticari etkileşim fırsatlarını genişletmesi faaliyeti ile KOBİ işletmeler güçlendirilmek istenmiş.

Ekonomik kalkınma ve işsizlik problemlerinin giderilmesinin ana çözüm noktası olarak Ülkedeki girişimci sayısının artırılması hedeflenmiş bu amaçla 2010 yılında kurulan Girişimcilik Destek Programı uygulamaya konularak etkin biçimde uygulanmış uygulanmaya da devam etmekte.

Kobilere Hangi Şekillerde Destek Verilmektedir?

 1. Girişimcilik Destek Programı = Gerekli eğitimleri tamamlayanlara 100 Bin TL geri ödeme, 50 Bin TL hibe olarak 150 bin TL’lik destek
 2. İş birliği Güç birliği Destek Programı = En üst limit 1,5 Milyon TL
 3. Genel Destek Programı = 1–2–3 ve 4. bölgeler için ayrı destek yapılıyor
 4. Teknopazar = 100 Bin TL yurt dışı, 50 bin TL’si yurt içi pazarlama faaliyetlerine yönelik olarak veriliyor
 5. Gelişen işletmeler piyasası kobi destek programı = KOSGEB tarafından verilen desteğin üst limiti 100 bin TL

Ayrıca dönem dönem kobiler için birçok devlet kurumu, bankalar ve özel şirketler tarafından da destekler sağlanmaktadır.

Kobi İşletme Türleri

Kobiler bağımsız, ortak ve bağlı işletmeler olarak üç çeşitte sınıflandırılmıştır:

Bağımsız İşletmeler

Bağımsız işletmeler, tüzel ve gerçek kişilerin sahip olduğu, başka bir işletmenin %25 ve daha fazlasına sahip olmayan,

Herhangi bir tüzel kişi, kamu kurum/ kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına, ya da müşterek bu işletmenin %25 ve daha fazla hissesine sahip değilse,

İşletmenin vadesi uzatılan borç hesapları düzenlenemiyorsa, yine bu hesapları düzenleyen başka bir işletmenin hesapları yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bu işletme türüne bağımsız işletme denir.

Ortak İşletme

İşletmenin tek olarak yâda kendisine bağlı işletmeleriyle birlikte egemenlik yaratmayacak şekilde, başka bir işletmeye ait bulunan oy hakları, sermayesinin yüzde 25 ‘den fazla ve yüzde 50’den daha azına sahip olması,

İşletmenin oy hakları veya sermayesinin %25’den fazla ve yüzde 50’den daha azına başka bir işletmenin egemenlik yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlara ortak işletme denmektedir. Oy ve sermaye hakları paydan yüksek olarak esas alınmaktadır.

 • Birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmi beş oranı
 • Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu onlara bağlı vakıflar
 • Kâr etme amacı gütmeyen araştırma merkezleri
 • Kurumsal yatırımcılar (Bölgesel kalkınma fonları da dâhil olmak üzere)
 • Yıllık bütçesi 25 milyon TL’den az, nüfusu 5000’den az olan yer belde belediyeleri de dahil olmak üzere belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından geçilse dahi bu işletme ve bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartı aranmaktadır

Bağlı İşletmeler

Bir işletme; başka işletmenin oy ve sermaye hakkının çoğunluğuna sahip ise, denetleme kurulu üyelerini atama ya da azletme yetkisine sahip ise, başka işletmenin ortağı ya da hissedarı olup, diğer ortak ve hissedarlar ile yaptığı anlaşmalarda oy hakkının çoğunu kontrol hakkı varsa bu şartlardan birini taşıyorsa, birinci işletme hakim, ikinci işletme bağlı işletmedir.

Bu kapsamda egemen olan işletmeye bağlı işletme hükümleri uygulanır. Yatırımcılar, hissedarlık hakları saklı kalmak şartıyla, söz konusu olan şirketlerin yönetiminde dolaylı ya da doğrudan yer almıyorsa, hiç bir şekilde egemen etkinin olmadığı kabul edilir ki bu işletmeler bağımsız işletme sayılacaktır. Yatırımcılar bir veya daha fazla işletme ve bağlı işletmelerden birine sahipse bunlar bağlı işletmelerdir.

Bir işletmenin Kobi sayılmaması için; oy hakkı ya da sermayesinin %25 ve fazlasına dolaylı ya da doğrudan, tek başına ya da müşterek, 9. madde 2–3. fıkralarında belirtilen yatırımcılar haricinde, bir veya daha fazla kamu kurum ve kuruluşu ile bu nitelikteki kuruluş ve kurumların kontrolü olması durumunda bu işletmelere KOBİ denilmemektedir. KOBİ’lerin Güçlü ve Zayıf Yönleri

Kobilerin Önemi

Son yıllarda kobilerin önemi iyice arttı. Devlet destekleri ve devlete bağlı kurumlardan alınan desteklerle, işletmeler ekonomiye can vermeye devam ediyor.

Birinci işletme hakim, ikinci işletme bağlı işletmedir. Bu kapsamda egemen olan işletmeye bağlı işletme hükümleri uygulanır. Yatırımcılar, hissedarlık hakları saklı kalmak şartıyla, söz konusu olan şirketlerin yönetiminde dolaylı ya da doğrudan yer almıyorsa, hiç bir şekilde egemen etkinin olmadığı kabul edilir ki bu işletmeler bağımsız işletme sayılacaktır. Yatırımcılar bir veya daha fazla işletme ve bağlı işletmelerden birine sahipse bunlar bağlı işletmelerdir.

Bir işletmenini Kobi sayılmaması için; oy hakkı ya da sermayesinin %25 ve fazlasına dolaylı ya da doğrudan, tek başına ya da müşterek, 9. madde 2–3. fıkralarında belirtilen yatırımcılar haricinde bir veya daha fazla kamu kurum ve kuruluşu ile bu nitelikteki kuruluş ve kurumların kontrolü olması durumunda bu işletmelere KOBİ denilmemektedir.

Son yıllarda kobilerin önemi iyice arttı. Devlet destekleri ve devlete bağlı kurumlardan alınan desteklerle, işletmeler ekonomiye can vermeye devam ediyor. Piyasa ekonomisinin canlanması ve rekabetin artması ve devamı büyük ölçüde kobilere bağlıdır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi
Abone Ol
Bildirim Alın
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all commentsYeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
Yatırımcı Bul
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
Uyarı: bu sayfada bulunan; bilgiler, içerikler veya yorumlar yatırım tavsiyesi değildir.
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz