İnovasyon ve Girişimcilik

İnovasyon ve Girişimcilik Kavramı

İnovasyon ve girişimcilik kavramları birbirleri ile ilişkilidir. İnovasyon, girişimcilerin özel bir aracıdır, değişik bir iş veya farlı bir hizmet için bir fırsat olarak değişimi istismar ettikleri araçtır. Bir disiplin olarak sunulabilir, öğrenilebilir ve uygulanabilir niteliktedir.

Girişimlerin, başarılı inovasyon fırsatlarını gösteren inovasyon kaynaklarını, değişiklikleri ve belirtilerini amaçlarına yönelik araştırmaları, başarılı inovasyon ilkelerini bilmeleri ve uygulamaları gerekir.

İnovasyon, yeni buluşlar yapmakla ilgili değil, fırsatlardan ve değişikliklerden nasıl yararlanılacağının farkına varmakla ilgilidir.

İnovasyon ve Girişimciliğin Yapı Taşları

İnovasyon ve girişimcilik arasındaki karşılıklı ilişkiyi daha iyi anlamak için hem inovasyon hem de başarılı girişimcilik yapı taşlarını bilmek gerekir.

Yetkinlikler

Yetkinlikler, girişimci yetkinlik için gerekli bileşenlerdir.

Bireysel Yetkinlikler, bir kişin etkin bir şekilde başarmak için tutumları (yapmayı istemek), becerileri (nasıl yapılacağı), bilgisini (ne yapacağını), pratik deneyimlerini (kanıtlanmış öğrenme) ve doğal yeteneklerini kapsayan öğrenilebilir davranışların birleşimidir.

Kolektif Yetkinlikler, organizasyonlardaki ekip üyelerinin bireysel yetkinliklerinin sinerjik birleşimidir. Düşük işlevli takımlardan yüksek işlevli takımlara kadar var olan bir süreklik vardır. Yüksek işlevli ekipler, çok nadir olmakla birlikte, kolektif yeterlilikleri en etkili şekilde uygulayan ekiplerdir.

Temel Yetkinlikler, toplu olarak sahip olunan ve organizasyonun amacı ve rekabet ortamı ile ilgili olarak yeterliliğe ulaşmak için tüm organizasyon uygulaması gereken öğrenebilir davranışları içerir. Temel yetkinlik, benzersiz müşteri değeri yaratan bilgi, beceri ve teknolojiyi kapsar.

Organizasyonlar, rekabetin üstünde yükselen bir yetkinlik düzeyini karşılamak için değerli insan kaynaklarında hangi temel yetkinlikleri geliştirmeleri gerektiğini belirlemelidir.

Temel bir yetkinliği belirlemenin 3 bileşeni;

  • Birincisi, temel bir yetkinlik çok çeşitli pazarlara potansiyel erişim sağlamaktadır
  • İkincisi, temel bir yetkinlik, son ürünün algılanan faydasına önemli bir katkı sağlamalıdır
  • Son olarak rakiplerin taklit etmesi için temel bir yetkinlik zor olmalıdır

Girişimciler, yetkinlik boşluklarını nasıl dolduracaklarını ve kolektif ve temel yetkinlikleri nasıl oluşturacaklarını daha iyi anlamak için kendilerinin ve kuruluşların bireysel yetkinliklerini değerlendirmelidir.

İnovasyon Unsurları

12 inovasyon unsurları aşağıdaki gibidir:

1- İnovasyon Dereceleri

Artımlı yenilikler, genellikle maliyetleri düşürmek veya sunulan ürün veya hizmetleri iyileştirmek için verimliliği artırmak amacıyla hâlihazırda yapılmakta olanlara ilişkin küçük ölçekli iyileştirmelerdir. Pazarlama amaçlarıyla ürünleri farklılaştırmak için artan bir yenilik kullanılabilir.

Evrimsel yenilikler, mevcut müşteriler ve pazarlar için yeni şeyler yapmayı ve ayrıca ürün sunumlarını yeni müşterilere ve yeni pazarlara genişleten şeyler yapmayı içerir.

Devrimsel niteliğindeki yenilikler, işletmelerin yeni ürünleri, işletmeleri, müşterileri ve pazarları takip etmesidir. Bu tür yeniliklerin etkileri, aşamalı ve evrimsel yeniliklerden çok daha yüksek olabilir.

2- İnovasyon Türleri

Pek çok yenilik türü vardır. inovasyonu türler halinde organize etmek, aynı anda birden fazla inovasyon türünü nasıl kullanabileceğinizi anlamayı kolaylaştırır. Temel yenilik türleri, ürünler, müşteri deneyimleri, çözümler, sistemler, süreçler, iş ve yönetim modellerini içerir.

3- İnovasyon Yönü

İnovasyon yönü, ileri ve geri inovasyonu kapsayan bir kavramdır. İnovasyonun kaynağına ve hedefine dayanır. İleri bir inovasyonun kaynağı örneğin Türkiye’de ve hedefi de Türkiye’de olacaktır.

Ters inovasyonun kaynağı örneğin Türkiye’de olacak ve daha sonra Kanada gibi farklı bir ülkeyi hedefleyecektir. Biradaki ülkeler gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülke olabilir.

4- İnovasyon Riski

Girişimcilik ekosistemi, bireylerin, firmaların ve kuruluşların birbirini etkileyecek şekillerde birbirine bağlı olduğunu göstermektedir. Ekosistemdeki birden fazla aktör inovasyon girişiminde bulunduğunda birlikte inovasyon riski ortaya çıkar.

Bu da bir şirket tarafından geliştirilen yeni bir inovasyonun başka bir firma tarafından geliştirilen bağımlı bir ikinci inovasyondan farkli bir zamanda hazır olma olasılığına yol açar. Örneğin, bir bilgisayar donanımı şirketinin, bu yazılımı geliştiren şirketin zamanında kullanıma sunmaması durumunda, yeni bir yazılıma bağlı olan yeni bir ürünü piyasaya sürmesi felaket olabilir.

Bir diğer risk ise, değer zincirindeki birden fazla firma aynı zamanda yeni ürün ve hizmetler geliştirdiğinde ortaya çıkar. Örneğin bir firma, başka bir firma tarafından servis verilmesi gereken bir ürünü, diğer şirket bu hizmeti sunmaya hazır olmadan önce piyasaya sürerse, ürün serbest bırakılması başarısız olabilir.

5- İnovasyon İlkeleri

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, nasıl faaliyet göstereceklerini belirleyen ilkelerle yönetilir. Bu kuruluşlar, genellikle sosyal soruları hafifletmeye çalışırken, kâr amacı güden kuruluşlar, hissedarların arzularını tatmin etmeye çalışır.

Giderek artan sayıda kuruluş, yalnızca ekonomik sonuçları değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel açıdan sorumlu sonuçları da içeren, alternatif performans ölçütlerini benimsemektedir.

Bu, kuruluşların kendilerini sadece kârdan ziyade paylaşılan değer yaratma peşinde koşan olarak yeniden tanımlanmalarına yol açabilir.

Çözüm, ihtiyaçlarını ve zorluklarını ele alarak, toplum için değer yaratacak şekilde ekonomik değer yaratmayı içeren, ortak değer ilkesinde yatmaktadır. İşletmeler, şirket başarısını sosyal ilerleme ile yeniden birleştirmelidir. Bu değer ise hayırseverlik, sosyal sorumluluk ve hatta sürdürülebilirlik değil, ekonomik başarıya ulaşmanın yeni bir yoludur. Şirketlerin yaptıklarının sınırında değil, merkezindedir.

Şirketin amacı, yalnızca kâr değil, ortak değerler yaratmak olarak yeniden tanımlanmalıdır. Bu, küresel ekonomide bir sonraki inovasyon ve verimlilik artışı dalgasını yönlendirecektir. Aynı zamanda kapitalizmi ve onun toplumla ilişkisini de yeniden şekillendirecektir. Ortak değerin nasıl yaratılacağını öğrenmek, işi yeniden meşrulaştırmak için en işi şanstır.

6- İnovasyon Eşikleri

Bir inovasyon eşiği, rekabet edebilmek için her bir iş sektörünün başarması gereken bir göstergedir. Bir organizasyon geliştirmek için yetersiz inovasyon yapamazken, aşırı inovasyon israf ve etkisiz olacaktır. Yenilik eşikleri düşükten yükseğe değişir ve her iş sektörü için farklıdır. Bir kuruluş inovasyon eşiğine ulaştığında, ek inovasyon önemli olmayabilir.

Kuruluşlar, daha fazla yeniliğin çabayı değerli kılmak için, yeterli ekstra değer üretemeyeceği şekilde inovasyon eşiğine ulaştıktan sonra, diğer inovasyon yetkinliklerine güvenmelidir.

Örneğin, sigorta ve havayolları gibi bazı endüstriler, nispeten düşük bir inovasyon eşiğine sahiptir. Bu nedenle, buna ulaştıktan sonra, hedeflerini daha da ilerletmek için “yaratıcılık, kültür, strateji, liderlik ve teknoloji gibi” diğer inovasyon ve girişimcilik yetkinliklerine güvenmeleri gerekir. Daha ileri teknoloji alanları, normalde daha yüksek inovasyon eşiklerine sahiptir ve daha fazla ürün yeniliği için çabalayarak çok şey kazanabilir.

7- İnovasyon Kriterleri

Yenilikçi bir tasarımın arzu edilir, uygulanabilir olması ve sürdürülebilir bir iş modeliyle uyumlu olması gerekir.

8- İnovasyon Süreçleri

İnovasyonun diğer bir unsuru, inovasyonu gerçekleştirmek için gerekli olan planlı inovasyon süreçleridir. Bu süreçler müşterilere istediklerini, teknolojik olarak uygulanabilir ve finansal olarak uygun olanı sağlama ihtiyacını dengelemelidir. İnovasyon sürecinin bir örneği tasarım odaklı düşünmedir.

9- İnovasyon Yayılımı

İnovasyon yayılımı, inovasyonun “kuruluşlar içinde ve arasında” yayılmasını incelerken, yeni fikirlerin, süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin benimsenmesi ve uygulanması anlamındadır. Bu kavram özellikle önemlidir. Çünkü ekonominin pek çok sektörü, örgütsel gelişme için çabalamaktadır.

Yenilik difüzyon teorisi bize yenilikleri ihtiyaç duyulan uygulama alanlarına yayılmış olması için adımlar ve süreçlerin uygulanması açısından ne yapması gerektiğini anlamasına yardımcı olabilir.

10- İnovasyon Hızı

İnovasyon hızı, bir kuruluşun yenilikleri sunma hızı ve bunun rekabet etme kabiliyetini nasıl etkilediğini ifade eder. Hız, sizin inovasyon yeteneğinizden ve müşterilerinizin bu inovasyonları benimseme becerisinden etkilenir.

11- İnovasyon Değeri

Kızıl okyanus stratejileri, şu anda var olan endüstrilerdeki Pazar payı için diğer oyuncularla rekabet etmeye odaklanır. Bu tür bir düşünme, organizasyonların değişime uygun sağlama ve mavi okyanus stratejilerini takip etmenin yollarını bulma yeteneklerini kısıtlıyorsa bir kısıtlama olabilir.

Başka bir deyişle tamamen yeni pazarlar, iş modelleri, endüstriler ve diğerlerinin henüz kavramsallaştırılmadığı veya peşinden koşmadığı diğer fırsatlardır. Mavi okyanus stratejileri başkalarıyla rekabet etmekle ilgili değildir. Kuruluşunuzla aynı alanda oynamadıkları için rakipleri ilgisiz kılmakla ilgilidirler ve daha da önemlisi, açtığınız yeni pazarda müşteriler için yarattığınız değerle eşleşmezler.

Değeri olmayan inovasyon, müşterilerin satın almaya istekli olacağı faydayı sağlamaz. Yenilik, fayda, fiyat ve maliyetle oluşan değerle uyumlu hale getirilmelidir.

12- Yıkıcı İnovasyon

Son unsur, yıkıcı yeniliktir. Yıkıcı yenilikler, aşamalı, evrimsel ve devrim niteliğindeki yenilik derecelerinden farklıdır. Yıkıcı bir yenilik, ürün ve hizmetler gibi diğer yenilikleri daha iyi hale getiren devrim niteliğinde bir yenilik değildir. Yıkıcı İnovasyon Nedir?

Aksine yıkıcı inovasyon, tarihsel olarak pahalı ve karmaşık olan her tür inovasyonu uygun fiyatlı, basit ve daha geniş pazarlar için mevcut olan bir inovasyona dönüştürür.kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

İnovasyon ve Girişimcilik

okuma süresi: 5 dk
0