Yatırımcı Arıyorum

Ortak Ne Demek?

Ortak Nedir?

“Ortak” kelimesi, birlikte çalışan veya iş yapan kişiler veya organizasyonlar arasındaki ilişkiyi tanımlayan genel bir terimdir. Ortaklık, birden fazla tarafın belirli bir hedefe veya amaçla bir araya gelmesini ifade eder. İş, finans, hukuk, ve daha birçok alanda kullanılan bu terim, çeşitli bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir.

İş dünyasında, bir şirketin iki veya daha fazla kişi veya kuruluş arasında kurulan bir iş ilişkisine “iş ortaklığı” denir. İş ortakları, genellikle belirli bir işin yürütülmesi, sermaye veya kaynakların paylaşılması, risklerin bölüşülmesi gibi konularda anlaşmaya varırlar. İş ortakları arasındaki anlaşma, bir yazılı sözleşme veya sözlü bir anlaşma olabilir ve her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını belirtir.

Ortak ne demek sorusuna yanıt ararken, bu terimin sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda; hukuk, spor, eğitim, sağlık ve diğer birçok sektörde de yaygın olarak görülür. Örneğin; bir spor takımındaki sporcular arasındaki iş birliği de bir tür ortaklık olarak kabul edilebilir. Aynı şekilde, bir hukuk firmasındaki avukatlar arasındaki çalışma ilişkisi de bir tür iş ortaklığıdır.

Ortaklık, birçok farklı şekilde yapılandırılabilir ve her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına hizmet etmek için esneklik sunar. Ortaklar arasındaki ilişki, güvene dayalı ve açık iletişime dayalı bir iş birliği gerektirir ve genellikle ortakların belirli bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışmalarını içerir.

Sonuç olarak, “ortak” terimi, farklı alanlarda çeşitli anlamlar taşıyan bir kavramdır ve birçok farklı bağlama göre değişebilir. İki veya daha fazla taraf arasındaki iş birliğini ve birlikte çalışmayı ifade eder.

Bilgi: Ortak kelimesinin TDK sözlüğünde açıklaması bu şekilde ifade edilmiştir: Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri; şerik, partner.

Ortaklık Türleri ve Çeşitleri

Ortaklık, iş dünyası ve diğer birçok alanda farklı türlerde ve çeşitlerde olabilir.

Bazı ortaklık türleri ve çeşitleri:

 • İş Ortaklığı: İş dünyasında en yaygın görülen ortaklık türlerinden biridir. İş ortakları, bir işi veya projeyi birlikte yürütmek için bir araya gelirler. Sermaye, kaynaklar ve sorumluluklar paylaşılır.
 • Hukuki Ortaklık: Avukatlar veya hukuk firmaları arasındaki iş birliğini ifade eder. Birden fazla avukatın bir araya gelerek hukuki hizmetler sunması şeklinde olabilir.
 • Spor Ortaklığı: Sporcular veya spor takımları arasındaki iş birliğini ifade eder. Özellikle çiftler veya takımlar arasındaki iş birliği, sporun birçok dalında yaygındır.
 • Stratejik Ortaklık: İki veya daha fazla şirketin, belirli bir stratejik hedefi gerçekleştirmek için bir araya gelmesidir. Genellikle iş birliği, rekabet avantajı sağlama amacını taşır. Stratejik Ortaklık Nedir?
 • Kamu-Özel Ortaklık: Devlet ve özel sektör arasındaki iş birliğini ifade eder. Özellikle büyük altyapı projelerinde yaygın olarak görülür.
 • Kâr Amaçlı Ortaklık: Kar elde etme amacı güden şirketler veya bireyler arasındaki iş birliğini ifade eder. Ortaklar, karı paylaşırlar.
 • Kar Amaçsız Ortaklık: Kar elde etme amacı gütmeyen organizasyonlar veya sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini ifade eder. Genellikle toplumsal veya çevresel hedeflere hizmet eder.
 • Dağıtım Ortaklığı: Ürünlerin veya hizmetlerin daha geniş bir pazarlamasını ve dağıtımını hedefleyen iş birliklerini içerir. Bu tür ortaklıklar, ürünlerin farklı pazarlara yayılmasını sağlayabilir.
 • Uluslararası Ortaklık: Farklı ülkelerdeki şirketler arasındaki iş birliğini ifade eder. İhracat, ithalat veya küresel pazarlara erişim amacı güden şirketler arasında yaygındır.
 • Franchise Ortaklığı: Franchise veren ve alanlar arasındaki iş birliğini ifade eder. Franchise veren, marka ve iş modelini lisanslayarak yeni şubelerin açılmasını sağlar.

Bu, ortaklık türlerinin sadece birkaç örneğidir ve her biri farklı amaçları ve özellikleri yansıtır. İşbirliği yapmadan önce, ortaklığın türünü ve çerçevesini belirlemek önemlidir.

Ortaklığın Temel Unsurları Nelerdir?

Ortaklık, genellikle iki veya daha fazla taraf arasında, belirli bir işi veya projeyi gerçekleştirmek veya bir işi yürütmek amacıyla kurulan bir iş birliği ilişkisini ifade eder. Ortaklık, iş dünyasında yaygın olarak kullanılan bir iş modelidir ve aşağıdaki temel unsurları içerir:

 • Ortaklar: Ortaklığın en temel unsuru, iş birliği yapan taraflardır. Bu taraflar, belirli bir proje veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelirler. Ortaklar, işin başarısına katkıda bulunurlar ve riskleri paylaşırlar.
 • Ortaklık Sözleşmesi: Ortaklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen yazılı bir sözleşme bulunur. Bu sözleşme, ortakların haklarını, sorumluluklarını, katkılarını ve kar paylaşımını belirler. Sözleşme, anlaşmazlıkları önlemek ve iş birliğini düzenlemek için önemlidir.
 • Ortaklık Payı: Ortakların işteki katkılarına göre belirlenen hisse paylarıdır. Ortaklar, işin karından aldıkları payı bu hisselere göre alırlar. Ortaklık payları, iş birliğinin adil ve dengeli olmasını sağlar.
 • Ortaklık Amacı: Ortaklık, belirli bir hedefi veya amacı gerçekleştirmek için kurulur. Bu amaç, yeni bir iş geliştirmek, bir projeyi tamamlamak veya belirli bir sektörde rekabet etmek olabilir. Ortaklar, bu amaç doğrultusunda bir araya gelirler.
 • Kar Paylaşımı: Ortaklık, işin başarısından elde edilen karın nasıl paylaşılacağını belirler. Kar paylaşımı genellikle ortaklık paylarına dayalı olarak yapılır. Her ortak, kendi payına düşen karı alır.
 • Sorumluluk ve Risk Paylaşımı: Ortaklar, işteki sorumlulukları ve riskleri paylaşırlar. Bu, işin başarısızlığı durumunda her ortağın sorumluluğunu ve kaybını belirler.
 • Karar Alma Süreci: Ortaklar, işle ilgili kararları birlikte alırlar. Karar alma süreci, iş birliği içinde etkili iletişimi teşvik eder ve stratejik yönlendirmeyi belirler.
 • Ortaklık Yönetimi: Ortaklık, bir yönetim yapısına sahiptir. Bu yapı, işin nasıl yönetileceğini ve kimin hangi rolleri üstleneceğini belirler.
 • Ortaklık Sonlandırma: Ortaklığın sona erdirilmesi için belirli şartlar ve süreçler belirlenir. Ortaklık sonlandırma süreci, ortaklar arasında anlaşmazlıkları çözmek için kullanılır. Ortaklıktan Ayrılma veya Çıkartılma

Bu temel unsurlar, iş dünyasında ve diğer birçok sektörde başarılı bir iş birliği için gereklidir. Ortaklık, taraflar arasında güçlü iletişimi, karşılıklı güveni ve ortak hedeflere ulaşma amacını taşır.

Ortaklık Yönetimi ve İşleyişi

İş ortaklığı, iki veya daha fazla taraf arasında belirli bir amaç doğrultusunda kurulan bir iş birliği şeklidir. Ortaklar, iş ortaklığı oluştururken belirli kurallar ve süreçler belirlerler. İşte bu işleyişin temel prensipleri:

 1. Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi

İş ortaklığı başlamadan önce, ortaklar arasında açık ve net bir amaç belirlenmelidir. Bu amaç, iş birliği yapılacak alanı, hedefleri ve beklentileri içermelidir. Ortakların ortak bir vizyona sahip olması iş birliğinin başarısını artırır.

 1. Sorumlulukların Tanımlanması

Her iş ortağı, iş birliği içindeki rollerini ve sorumluluklarını net bir şekilde anlamalıdır. Bu, işin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlar. Her ortak, ne yapması gerektiğini bilmeli ve iş birliği amaçlarına katkı sağlamalıdır.

 1. Karar Alma Süreçleri

İş ortaklığının başarılı olabilmesi için etkili karar alma süreçleri kurulmalıdır. Ortaklar arasındaki iletişim açık ve düzenli olmalıdır. Ortaklar arasında fikir alışverişi ve kararlar kolayca alınabilmelidir.

 1. Kaynakların Yönetimi

Ortaklar, iş birliği sırasında kullanılacak kaynakları belirlemeli ve yönetmelidir. Bu kaynaklar finansal olabileceği gibi, insan kaynakları veya teknolojik kaynaklar da olabilir. Kaynakların etkili bir şekilde kullanılması iş birliğinin sürdürülebilirliğini sağlar.

 1. Performans Değerlendirmesi

İş ortaklığı sürecinin düzenli olarak değerlendirilmesi önemlidir. Ortaklar, iş birliği hedeflerine ne kadar yaklaşıldığını ve hangi alanlarda gelişme sağlanması gerektiğini değerlendirmelidir. Bu değerlendirme, iş ortaklığının sürdürülebilirliği için kritik bir rol oynar.

 1. Sürdürülebilirlik ve Esneklik

İş ortaklığı, değişen koşullara uyum sağlayabilme yeteneği göstermelidir. Ortaklar, iş birliği sırasında karşılaştıkları sorunları çözmek için esnek olmalıdır. Aynı zamanda, iş ortaklığı uzun vadeli sürdürülebilirliği hedeflemelidir.

İş ortaklığı yönetimi ve işleyişi, iş birliği yapan taraflar arasındaki uyum ve iletişime dayanır. Başarılı bir iş ortaklığı, bu prensiplere sadık kalarak kurulur ve sürdürülür.

Ortaklık Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Ortaklık, iş dünyasında sıkça karşılaşılan bir iş modelidir ve birçok avantajı ve dezavantajı vardır. İşte bunlardan bazıları:

Avantajlar:

 1. Risk Paylaşımı: Ortaklar, işin finansmanı ve operasyonel risklerini paylaşırlar. Bu, her bir ortağın tek başına üstlenmesi gereken riski azaltır.
 2. Ortak Yetenekler: Ortaklar, farklı beceri, deneyim ve kaynakları getirebilirler. Bu, işin daha hızlı büyümesini ve gelişmesini sağlar.
 3. Finansal Kaynaklar: Ortaklık, daha fazla finansal kaynağa erişim sağlayabilir. Ortaklar, işi büyütmek için sermaye koymak konusunda katkıda bulunabilirler.
 4. Kar Paylaşımı: Kar, ortakların katkılarına göre paylaşılır. Bu, iş birliğinin adil ve dengeli olmasını sağlar.
 5. Daha Geniş Müşteri Ağı: Ortaklar, farklı müşteri gruplarına erişim sağlayabilirler. Bu, müşteri tabanını genişletmek için faydalı olabilir.

Dezavantajlar:

 1. Kar Paylaşımı: Karların paylaşılması, bazen anlaşmazlıklara neden olabilir. Ortaklar arasındaki kar paylaşımı konusundaki farklı beklentiler, sorunlara yol açabilir.
 2. Karar Alma Zorlukları: Ortaklar arasında farklı görüşler olabilir ve karar alma süreci zaman alabilir. Uzlaşmazlık durumlarında iş birliği zorlaşabilir.
 3. Sorunlar ve Anlaşmazlıklar: Ortaklıklar, zaman zaman anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açabilir. Bu tür durumlar, iş birliğini zorlaştırabilir.
 4. Ortaklığın Sonlandırılması: Ortaklığı sonlandırmak karmaşık bir süreç olabilir ve mülkiyetin nasıl bölüneceği konusunda sorunlar ortaya çıkabilir.
 5. Bağımlılık: Ortaklar, birbirlerine bağımlı hale gelebilirler. Bu, her bir ortağın kendi işini yönetme özgürlüğünü kısıtlayabilir.

Özetlemek gerekirse, bir ortaklık avantajları ve dezavantajları olan bir iş modelidir. Başarılı bir ortaklık, iyi bir iletişim, açık bir ortaklık sözleşmesi ve ortak hedeflere odaklanma gerektirir.

YouTube video player

Nasıl Ortak Olunur?

Ortaklık, iş dünyasında yeni fırsatlar yaratmanın ve başarıya giden yolu paylaşmanın bir yoludur. İş dünyasında, herkesin tek başına başarılı olamayacağını kabul etmek önemlidir. İşte bu noktada ortaklık devreye girer.

Ortak olmanın anahtarı, farklı beceri ve yeteneklere sahip insanların bir araya gelmesidir. İki veya daha fazla kişi, her birinin güçlü olduğu alanlarda bir araya gelerek, daha büyük ve daha başarılı projeleri hayata geçirebilirler.

Ortak olmanın avantajlarından biri, riskleri paylaşma yeteneğidir. İş dünyası her zaman belirsizliklerle doludur ve tek başınıza bu belirsizliklerle başa çıkmak zor olabilir. Ortaklık, riskleri bölüşerek her iki taraf için de daha güvenli bir yol oluşturabilir.

Bunun yanı sıra, farklı bakış açıları ve deneyimler, yaratıcı çözümler bulmanıza yardımcı olabilir. Ortaklar arasındaki fikir alışverişi, projelerin daha iyi hale gelmesini sağlayabilir.

Peki, nasıl ortak olunur? İlk adım, doğru ortağı bulmaktır. İşbirliği yapmak istediğiniz kişinin yetenekleri ve hedefleri sizinkilerle uyumlu olmalıdır. İyi iletişim ve güven de ortaklığın temel taşlarıdır.

Ortaklık, iş dünyasında büyümek ve gelişmek isteyenler için mükemmel bir fırsattır. Daha fazla bilgi edinmek ve potansiyel bir ortaklık için adım atmak isterseniz, bizimle iletişime geçin. Siz de iş dünyasında daha büyük başarılara birlikte imza atabiliriz.

Ortak Nasıl Bulunur?

Doğru İş Ortağını Bulma Rehberi

İş dünyasında başarılı olmak için doğru iş ortağına sahip olmak çok önemlidir. İşte size doğru iş ortağını bulma konusunda yardımcı olacak bazı adımlar:

 • Hedeflerinizi Belirleyin: İlk olarak, iş ortağınızın ne tür bir hedefe ulaşmanıza yardımcı olması gerektiğini belirleyin. İşbirliği yapmak istediğiniz alana odaklanın.
 • Ağınızı Kullanın: İş dünyasında bulunduğunuz ağ, iş ortağı bulmanıza yardımcı olabilir. İş toplantıları, seminerler ve endüstri etkinlikleri gibi etkinliklere katılın.
 • Online Araştırma: İnternet, potansiyel iş ortaklarını bulmak için mükemmel bir kaynaktır. İlgilendiğiniz alanda çalışan kişileri ve şirketleri araştırın. Bunu yapabilmek için Türkiye’nin ilk ve tek ortak bulma sitesi Kobi Vadisi’nden faydalanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için: ortak arayanlar sayfasında araştırmalar yapabilirsiniz
 • Sosyal Medya: LinkedIn gibi profesyonel sosyal medya platformları, iş ortakları bulma konusunda oldukça etkilidir. Profilinizi güncelleyin ve aktif olun.
 • Görüşmeler: İşbirliği yapmayı düşündüğünüz kişilerle görüşmeler yapın. İş hedeflerinizi, vizyonunuzu ve beklentilerinizi paylaşın.
 • Referansları Kontrol Edin: Referanslar, potansiyel iş ortaklarının geçmiş performansını ve güvenilirliğini değerlendirmenize yardımcı olabilir.
 • Ortaklık Sözleşmesi: Her zaman iş ortaklığı anlaşması yapın. Bu anlaşma, haklarınızı ve sorumluluklarınızı netleştirmenize yardımcı olacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilgiyi alt kısımda ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalıştık.

Doğru iş ortağını bulmak zaman alabilir, ancak bu süreç, uzun vadede büyük ödüller sunabilir. Potansiyel iş ortağınızla uyumlu olduğunuzdan ve iş birliği yaparken birlikte büyüyebileceğinizden emin olun.

Ortaklık Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ortaklık Sözleşmesi, iş ortaklarının haklarını, sorumluluklarını ve iş birliği koşullarını belirleyen bir hukuki belgedir.

Ortaklık sözleşmesi oluştururken dikkate almanız gereken temel adımlar:

Ortaklık Amacını Belirleme: Sözleşmeye başlamadan önce, ortaklığın amacını net bir şekilde belirlemeniz gerekmektedir. Hangi tür iş yapılacak, hangi hedeflere ulaşılmaya çalışılacak gibi temel soruları yanıtlamak önemlidir.

Ortaklar Arasındaki Roller ve Sorumluluklar: Ortaklar arasındaki görev ve sorumlulukların açıkça tanımlanması gereklidir. Kim ne yapacak, kararlar nasıl alınacak gibi konuların netleştirilmesi önemlidir.

Mülkiyet ve Kar Paylaşımı: Ortakların işe koyduğu sermaye miktarı, işteki katkıları ve kar paylaşımı oranları gibi finansal konuların belirlenmesi gerekir.

Karar Alma Süreci: Ortaklar arasında nasıl kararlar alınacağı ve anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği belirtilmelidir. Karar alma süreçleri açıkça tanımlanmalıdır.

Sözleşmenin Süresi: Ortaklık ne kadar süreyle geçerli olacaksa bu süre açıkça belirtilmelidir. Sözleşmenin yenilenebilir veya sona erdilebilir olup olmadığı da belirtilmelidir.

Mülkiyetin Devri: Ortakların işten ayrılmaları durumunda mülkiyetin nasıl devredileceği veya satılacağı belirlenmelidir.

Gizlilik ve İş Ahlakı: Ortaklar arasında iş sırlarının korunması, rekabet kurallarına uyulması gibi gizlilik ve iş ahlakı konularının yer aldığı bir bölüm eklenmelidir.

Hukuki Danışmanlık: Ortaklık sözleşmesi hazırlanırken bir hukuk danışmanından yardım almak çok önemlidir. Bu, sözleşmenin yasal olarak geçerli ve korunabilir olmasını sağlar.

İmza ve Tarih: Sözleşmenin tarafları olan ortaklar ve şahitler tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır.

Sözleşmenin Kopyaları: Her bir ortak ve şahit, imzalanan sözleşmenin birer kopyasını saklamalıdır.

Ortaklık sözleşmesi, iş ortaklarının iş birliği yaparken karşılaşabilecekleri pek çok sorunun önceden çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca, her iki tarafın da haklarını ve çıkarlarını koruyan bir belgedir.

Ortaklık Sözleşmesi Örneği

Var olan bir işe ortak olurken veya yeni bir iş ortaklığı kurarken mutlaka konusunda uzman bir avukattan destek almanız her iki taraf içinde oldukça önemlidir. Ortaklık sözleşmesi yapmadan önce, siz kendi düşüncelerinizden ve varsa tecrübelerinizden yola çıkarak sözleşme maddelerinizi bir kenarda tutun. Bunun dışında ortağınızın da taleplerini dinleyip not edin. Tam olarak sözleşme maddeleriniz netleştikten sonra hukuki olarak da kayıt altına almak için bir uzmandan destek alarak hem resmi kuruluşlara başvurunuzu bu şekilde yapın hem de resmi bir noterde tasdik ettirebilirsiniz.

Ortaklık sözleşmesi hazırlarken olabilecek en temel maddelerin bazılarını sizinle paylaşmak istiyoruz:

1. TARAFLAR

[ŞİRKET ADI], işbu sözleşmenin bir tarafı olarak temsil edilmektedir. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)

[ORTAK ADI], işbu sözleşmenin diğer tarafı olarak temsil edilmektedir. (Bundan sonra “Ortak” olarak anılacaktır)

2. AMAÇ

Bu sözleşme, Şirket ile Ortak arasındaki iş birliğini ve sorumlulukları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

3. ORTAKLIK KOŞULLARI

3.1. Ortaklık Süresi: Bu ortaklık, tarafların karşılıklı anlaşması ile başlar ve [SÜRE] süresince devam eder.

3.2. Ortaklık Katkıları: Ortak, bu süre zarfında aşağıdaki katkıları sağlayacaktır: [ORTAKLIK KATKILARI AÇIKLAMASI]

3.3. Kar Paylaşımı: Ortaklık kâr ve zararları, taraflar arasında [ORAN] oranında paylaşılacaktır.

4. ORTAKLIK SONLANDIRMA

4.1. Taraflar, karşılıklı anlaşma ile bu sözleşmeyi her zaman sonlandırabilir.

4.2. Ortaklık, taraflardan birinin ölümü, iflası veya ahlaki yetersizlik durumunda otomatik olarak sona erer.

5. GİZLİLİK

Taraflar, bu ortaklık süresince elde edilen gizli bilgileri açıklamama konusunda anlaşmışlardır.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Bu sözleşme, tarafların yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir tarafa devredilemez.

6.2. Taraflar, bu sözleşme ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için her türlü makul çabayı göstereceklerdir.

 

İşbu sözleşme, tarafların istekleri doğrultusunda hazırlanmış ve kabul edilmiştir.

 

ŞİRKET ADI:

İmza: __________________________

Adı Soyadı: [ŞİRKET TEMSİLCİSİ ADI]

 

ORTAK:

İmza: __________________________

Adı Soyadı: [ORTAK ADI]

 

Tarih: __________________________

 

Not: Bu örnek, bir iş ortaklığı sözleşmesinin temel unsurlarını içermektedir. Ancak her iş ortaklığı farklı olabilir, bu nedenle bir uzmanın / avukatın gözden geçirmesi önerilir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz