Ayı Piyasası

Fiyatların düştüğü piyasaları ifade eder.

Aracı Kuruluş

Genellikle yabancı bir banka için çalışan yerel bankadır.

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nca yetkili kılınmış bankalar ve aracı kurumlardır.

Arbitraj

Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın eşanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak (kıymetler birbiri ile değiştirilerek) kâr edilmesi işlemidir.

Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın eşanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak (kıymetler birbiri ile değiştirilerek) kâr edilmesi işlemidir. Arbitraj işlemleri piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarının azalmasına yol açar. Günümüzde iletişim teknolojisinin artması ve bilgiye ulaşma maliyetinin düşmesi ile piyasalar arası fiyat farklılığı son derece düşük olmakta, ortaya çıkan farklılıklar anlık olarak bu tür işlemlerle ortadan kalkmaktadır.

Açık Pozisyon

Döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmıdır.

Örneğin 10 milyon ABD doları yükümlülüğe karşı 5 milyon ABD doları varlık bulunduruluyorsa aradaki 5 milyon ABD doları, açık ABD doları pozisyonunu ifade eder.

Açığa Satış

Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır

Fiyatların düşüşe geçmesiyle açığa satılan menkul kıymet alınarak kâr edilir.

Boğa Piyasası

Fiyatların yükseldiği piyasayı ifade eder.

Birincil Piyasa

İlk ihraçların yapıldığı piyasadır.

Bir yatırım aracının örneğin bir menkul kıymetin ilk defa piyasaya sürülmesi (satılması) birincil piyasa işlemidir. Benzer şekilde, devlet iç borçlanma senetlerinin, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale yöntemi ile satımı da bir birincil piyasa işlemidir. Bu senetlerin daha sonra yatırımcılar arasındaki alım-satımları ise ikincil piyasa olarak adlandırılan piyasalarda gerçekleşmektedir.

Bileşik Faiz

Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faiziyle birlikte yeniden yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir.

Diğer bir deyişle faizin de faiz kazanmasıdır.

Başlangıç Teminatı

Yatırımcının pozisyon açabilmesi için ödenen minimum özkaynak tutarıdır.

Basit Faiz

Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır.

Bankalararası Para Piyasası

TCMB bünyesinde faaliyet gösteren, bankaların birbirleriyle ve TCMB ile TL Depo Alım – Satım İşlemlerini ve sadece TCMB taraf olmak üzere Geç Likidite Penceresi ve Gün İçi Limit İşlemlerini gerçekleştirebildikleri piyasadır.

Bütçe Açığı

Bir ülkenin kamu dengesinde giderlerin gelirlerden fazla olması durumudur.

Bir ülkenin kamu dengesinde giderlerin gelirlerden fazla olması durumudur. Bütçe açığının olması ülke ekonomisi için olumsuz bir durumdur.

Cari Açık

Bir ülkenin ithalatı ile ihracatı arasındaki farkın parasal değerine verilen isimdir.

Ciro

Birim zamanda gerçekleşen işlemlerin toplam değeridir.

CFD (Contracts For Difference)

Hisse senedi, tahvil, bono gibi bir enstrüman değil, yatırımcı ile CFD piyasa yapıcısı(sağlayıcı, fiyat kote eden kurum, provider) arasında yapılan, sözleşmesinin açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkın kar veya zarar olarak ödenmesine yönelik anlaşmalardır.

Carry Trade

Daha düşük getiri sağlayan para biriminden borçlanıp bu tutarı daha yüksek getirili başka bir para birimine yatırmaktır.

Çekirdek Enflasyon

Enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmıdır.

Enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmıdır. Belirli ürünlerin endeksten dışlanması, istatistiksel analiz ve modele dayalı yöntemler çekirdek enflasyonun hesaplanmasında sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak en yaygın takip edilen çekirdek enflasyon göstergeleri dışlama yöntemiyle elde edilenlerdir. Bu amaçla, dışsal etkilere (enerji fiyatları, mevsimsel koşullar, maliye politikası vs) daha açık olan ve geçici nitelikler taşıyabilen, enerji, temel gıda maddeleri fiyatları ve dolaylı vergiler bu tür enflasyon hesaplamalarında dışlanan başlıca unsurlardır. Çekirdek enflasyon kullanımındaki amaç, fiyatlar genel seviyesindeki değişimi sürekli kılan unsurları tespit etmektir. Her ne kadar enflasyon hedefi manşet TÜFE enflasyonu üzerinden belirlense de, daha gerçekçi politika kararları alınabilmesi için çekirdek enflasyon göstergelerinin seyri de dikkate alınmaktadır. Özellikle, enflasyon hedeflemesine yönelen ülkelerde tek bir çekirdek enflasyon göstergesi yerine, tüm hesaplama yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak farklı yollarla hesaplanmış alternatif endeksler takip edilmektedir.

Çift Dip Formasyonu

Fiyatların iki kez dip yapıp yükselişe geçtiği formasyondur, fiyatların yükseleceğine ilişkin sinyal verdiği düşünülür.

Çift Tepe Formasyonu

Fiyatların iki kez tepe yapıp inişe geçtiği formasyondur, fiyatların düşeceğine ilişkin sinyal verdiği düşünülür.

Çubuk Grafiği

Fiyatların açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük seviyelerini gösterir.

Açılış fiyatı, belirli süre için ilk işlemin fiyatıdır ve sola doğru bir çizgi şeklinde görünmektedir. Kapanış fiyatı, belirli süre için son işlemin fiyatıdır ve çubuk üzerinde sağa doğru bir çizgi şeklindedir. En yüksek fiyat ise belirli süre için en yüksek fiyattır ve çubuğun en üst noktasıdır. En düşük fiyat belirli süre için en düşük fiyattır ve çubuğun en alt noktasıdır.

Dayanıklı Mal Siparişleri

ABD’de dayanıklı mal üreticilerinin bir ay içinde aldığı siparişleri gösteren veridir.

Bu veri tüketici ve yatırımcıların ileriye dönük beklentilerini yansıtarak ekonomik büyüme açısından sinyal niteliği taşır.

Dünya Bankası

1944 yılı sonrasında, Avrupa’nın yeniden imarına yönelik olarak “Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD)” adı altında kurulan uluslararası bir örgüttür.

Daha çok, gelişmekte olan ülkelere uzun vadeli proje kredileri sağlamaktadır. Son yıllarda görev tanımları içine, gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ve yoksullukla mücadele kavramları da girmiştir.

Devalüasyon

Sabit kur rejiminde, ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ifade eder.

Örneğin, bir Türk lirasının bir ABD doları karşısındaki değerinin 2,0 TL’den 2,2 TL’ye düşmesi, Türk lirasının ABD doları karşısında %10 değer kaybetmesi (ABD dolarının değer kazanması) anlamındadır.

Deflasyon

Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade etmektedir.

Direnç

Yükselen bir fiyat grafiğinde yükselişlerin geçmeyi zorlanacağı düşünülen fiyat seviyesidir.

Destek

Alçalan bir fiyat grafiğinde düşüşlerinin zorlaşacağı ya da duracağı düşünülen fiyat seviyesidir.

Emir

Yatırımcının şimdi ya da daha sonra işlem yapmak için verdiği talimattır.

Enflasyon

Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış eğilimidir.

Enflasyon, tüketici ve üretici fiyat gelişmelerini gösteren ve TÜİK tarafından yayımlanan resmi endeksler ile ölçülmektedir.

Ekonomik Takvim

Önemli ekonomik olayların zamanını ve durumunu gösteren takvimdir.

ECB (European Central Bank)

Avrupa Merkez Bankası

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)

ABD’de Merkez Bankası Fedin para politikasını yürüten ve Fedin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda kısa vadeli faiz oranlarını belirleyen komitedir.

Futures

İleri tarihli işlemler anlamındadır.

Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür. Forward piyasalardan farkı, organize piyasalarda standartlaştırılmış (bir kontratın miktarı, kontratların piyasaya çıkış tarihleri, marjin adı altında bir teminat sistemine sahip olunması gibi) kontratlar üzerinden işlem görmesidir. Spekülatif amaçlı yapıldığında, teorik olarak sonsuz kâr ve zarar ihtimali vardır.

Forward

İleri tarihli işlemler anlamındadır.

Belli bir kıymetin önceden belirlenmiş bir fiyattan yine önceden belirlenmiş bir tarihte teslim edilmesini öngörür. İşlemler, genellikle organize piyasalarda değil, alıcı ve satıcının karşı karşıya gelmesi ile tarafların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilir. Döviz, menkul kıymet, mal gibi alım-satıma konu araç üzerinden düzenlenebilen bu tür kontratlar fiyat riskini bertaraf etmenin yanı sıra spekülatif amaçlara da yönelik olabilir.

Foreks/FX Piyasası

Farklı ülkelerin paralarının birbirleriyle değiştirildiği uluslararası döviz piyasasıdır.

İngilizce “Foreign Exchange” kelimesinin kısaltılmış halidir. Dünyanın en fazla işlem hacmi ve likiditesine sahip piyasadır.

Fiyat Boşluğu

Finansal bir enstrümanın fiyat grafiğinde, arada az veya hiç işlem olmadan aşağı ya da yukarı doğru meydana gelen keskin değişimlerdir.

Fibonacci Geri Çekilmesi

Destek ve direnç noktaları için kullanılan teknik analiz metodudur.

FED

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası

Günlük İşlemler

Finansal enstrümanların aynı gün içinde alınıp satılmasıdır.

Güvercin Finansal Politika

Düşük faiz oranlarını destekleyen ılımlı finansal yaklaşım. Enflasyonun topluma etkisinin minimal olacağını savunur.

Grafik

Herhangi bir finansal enstrümanın fiyatını zamana göre takip etmek için kullanılan 2 boyutlu şekillerdir.

Yatay eksende zaman, dikey eksende ise fiyat vardır.

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla)

Bir ülke vatandaşlarının bir dönem içinde ürettiği katma değerdir.

GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla)

Bir ülkenin sınırları içinde bir dönemde üretilen katma değerdir.

Günlük (Gün içi) İşlem

Aynı gün içerisinde açılıp kapatılan işlemlere denir.

Günlük Emir (End Of Day Order)

Emrin verildiği gün sonuna kadar borsada işlem görmek üzere bekleyebilen emir türüdür.

Emir gün sonuna kadar işlem görmezse iptal edilir. Aksi belirtilmedikçe bütün emirler günlük emir olarak kabul edilir.

Güvercin Finansal Politika

Düşük faiz oranlarını destekleyen ılımlı finansal yaklaşım. Enflasyonun topluma etkisinin minimal olacağını savunur.

Hesaben Saklama (Book Entry)

Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder.

Örneğin Hazine ihalesinden alınan kıymetler, katılımcılar tarafından fiziki olarak talep edilebileceği gibi (bu kıymetler TCMB tarafından bastırılmaktadır) makbuz karşılığı elektronik ortamda katılımcıların hesabına da aktarılabilmektedir.

Hawkish (Şahin Finansal Politika)

Yüksek faiz oranlarını destekleyen finansal yaklaşım.

Enflasyonu kontrol altına almayı amaçlar. Dovish (Güvercin) finansal görüşünün karşıtıdır.

Hedging

Yatırım riskine karşı korunmak amacıyla finansal pazarlardaki araçları etkin ve doğru bir biçimde kullanarak olası ters fiyat hareketlerine karşı yatırımcının yatırımını güvenceye almasıdır.

Yatırımcı, karşılaşılabilecek riskleri belirli bir değere düşürmek amacıyla vadeli işlem sözleşmeleri yardımıyla uzun pozisyon alarak gelecekte fiyatların yükseleceği beklentisi ile vadeli işlem sözleşmesi satın alabilir veya kısa pozisyon alarak gelecekte fiyatların düşeceği beklentisi ile vadeli işlem sözleşmesi satabilir.

Heiken Ashi

Mum çubuğu grafikleriyle beraber kullanılan, Japonlar tarafından geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür.

Trendi belirlemeyi ve gelecek fiyatları belirlemeyi tahmin etmeyi amaçlar.

Ichimoku

Destek ve direnç noktası analizi, momentum ve trend yönü belirlemede kullanılan teknik analiz indikatörüdür.

İkincil Piyasa

Kıymetlerin ilk ihraçları sonrası işlem gördükleri piyasaları ifade eder.

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin ihraç sonrası alınıp-satıldığı Borsa İstanbul, Borçlanma Araçları Piyasası ikincil piyasaya bir örnektir.

İptal Edilene Kadar Geçerli Emir (Good Till Cancelled)

Bu emir türü talep toplama yöntemiyle halka arzların gerçekleştirildiği birincil piyasada kullanılmaktadır.

İşlem Birimi (Trading Unit)

Bir sermaye piyasası aracının, kendisi ya da katları ile işlem yapılabilecek asgari sayısını ya da değerini ifade eder.

İşlem birimi olarak “lot” ibaresi kullanılır.

İşlem Hacmi (Trading Volume)

Tüm hisse senetleri için gerçekleşen işlemlerdeki her emrin içerdiği hisse senedi sayısı ile işlem fiyatının çarpılarak elde edilen yekünlerin toplanmasıdır.

İndikatör (Gösterge)

Bir finansal enstrümanın zamana bağlı fiyat grafiği kullanılarak, genelde trend yönünü ve gelecek fiyatları matematiksel işlemlerle tahmin etmeye çalışan teknik analiz yöntemleridir.

Kredi Riski (Credit Risk)

Bir finansal kuruluşun yükümlülüklerini zamanında veya gelecekte tam olarak yerine getirememe riskidir.

Konsolidasyon

Bir borcun borçlusu tarafından ödenmeyip zorunlu veya gönüllü olarak vade, faiz, tür ve benzeri yönlerden yeniden yapılandırılmasını ifade eder.

Kotasyon

Bir şirkete ait menkul kıymetlerin borsa listesine alınmasıdır.

Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınması ile şirketin borsa tarafından gerekli görülen şartları yerine getirmiş olduğu anlaşılır.

Kredi Temerrüt Takası (Credit Default Swap)

Genel anlamıyla, borçlu pozisyondaki kurumun borcunu ödeyememe ihtimaline karşı, alacaklının hakkını garanti eden kıymetli evrak; bir çeşit borç sigortasıdır.

Ülke CDS’si ise CDS satıcısının ilgili ülkenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, yıllık bir prim karşılığında alıcıyı telafi etmek üzere anlaştığı bir türev araçtır. Ülkenin ödeme güçlüğüne girmesine ve kredi riskine karşı bir çeşit sigortadır.

Kur Riski

Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ve/veya yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmektedir.

Kur riskinden korunmak için yatırımcıların hem finans hem de mal piyasalarında pozisyon almaları, birden fazla ülkenin finans piyasasına yatırım yapmaları ve türev ürün veya piyasaları kullanmaları gibi yöntemler mevcuttur.

Limitli Emir

Emri veren alıcının, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyattı; satıcının ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belli ettiği emir tipidir.

Lot

Hisse senetleri piyasasında işlem birimidir.

İMKB Hisse Senetleri Piyasası’nda, 1 lot 1000 adet hisse senedini veya 1,000,000 TL nominal değerli hisse senedini ifade eder.

Londra Bankalararası Teklif Edilen Oran (LIBOR)

Londra Bankalararası Para Piyasasında, itibarı yüksek bankaların birbirlerine temel para birimleri (ABD doları, euro, İngiliz sterlini, Japon yeni ve İsviçre frangı) üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır.

LIBID (London Interbank Bid Rate)

Londra Bankalararası Para Piyasasında, itibarı yüksek bankaların birbirlerinden temel para birimleri (ABD doları, euro, İngiliz sterlini, Japon yeni ve İsviçre frangı) üzerinden mevduat kabul etme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır.

Likidite

Piyasada işlem gören herhangi bir varlık veya kıymetin piyasa fiyatını etkilemeden alınıp satılabilmesinin ölçütüdür.

Likiditesi yüksek varlık veya kıymetlerin işlem hacimlerinin de yüksek olması beklenmektedir.

Merkez Bankası Müdahalesi

Merkez bankalarının kısa ve uzun dönemli para politikaları amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak piyasalarda alım-satım yapmalarıdır.

Müdahale ile müdahale edilen, döviz ve faiz gibi değişkenlerin piyasa fiyatlarının politika öngörülerindeki düzeylere düşürülmesi/yükseltilmesi hedeflenir. Müdahale yöntemleri farklılık gösterebilir. Merkez bankaları taraf olup kendilerini göstererek doğrudan ve açık olarak müdahale edebilecekleri gibi dolaylı olarak da müdahale edebilirler. Benzer şekilde, merkez bankası müdahaleleri zaman ve miktar açısından önceden bildirilebileceği gibi, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın da gerçekleştirilebilir. Müdahaleyi gerektiren durumlar, uygulanmakta olan para politikası hedefleri çerçevesinde şekillenir.

Merkez Bankası

Merkez Bankası temel olarak para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur.

Merkez Bankasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka ayrıca, finansal sistemde istikrarın sağlanması ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almakla da görevlendirilmiştir. Merkez Bankası, özellikle küresel dengesizliklerden kaynaklanan makro finansal riskleri kontrol altında tutmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, finansal istikrar Merkez Bankası için destekleyici amaç niteliğindedir.

Makroekonomi

Bir bütün olarak ekonominin işleyişiyle ilgilenir.

Diğer bir ifadeyle, makro ekonomi toplam büyüklükleri inceler. Bunlardan bazıları istihdam düzeyi, işsizlik oranı, gelir ve üretim düzeyi, büyüme oranı, para miktarı, faiz oranı, fiyat düzeyi ve enflasyon oranıdır.

Mali Piyasalar

Tasarruf fazlası olan ekonomik birimlerle tasarruf açığı (fon ihtiyacı) olan ekonomik birimler arasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıya mali piyasa (finans kesimi) denir.

Bu piyasalar kısa vadeli fon akımlarını kapsayan Para Piyasası (Money Market); orta ve uzun vadeli fon akımlarından oluşan Sermaye Piyasası (Capital Market); Döviz Piyasası (Foreign Exchange Market) ve Altın Piyasası (Gold Market) şeklinde gruplandırılabilir.

Momentum

Bir menkul kıymetin fiyat veya hacmindeki değişim hızına verilen isimdir.

Mum Çubuğu Grafiği

Mum çubuğu grafikleri teknik analizde sıkça kullanılan bir fiyat grafiği çeşididir.

Bir menkul kıymetin zamana göre fiyat değişimini ifade etmek için kullanılır. İnce çizgilerin arasında kalan dikdörtgen belirli zaman aralığındaki açılış veya kapanış fiyat ifade eder. Dikdörtgenin üstündeki ince çizgi belirli zaman aralığındaki en yüksek fiyatı, dikdörtgenin altındaki ince çizgi belirli zaman aralığındaki en düşük fiyatı ifade eder.Mum çubuğu grafikleri teknik analizde sıkça kullanılan bir fiyat grafiği çeşididir. Bir menkul kıymetin zamana göre fiyat değişimini ifade etmek için kullanılır. İnce çizgilerin arasında kalan dikdörtgen belirli zaman aralığındaki açılış veya kapanış fiyat ifade eder. Dikdörtgenin üstündeki ince çizgi belirli zaman aralığındaki en yüksek fiyatı, dikdörtgenin altındaki ince çizgi belirli zaman aralığındaki en düşük fiyatı ifade eder.

Mevcut (İkinci El) Ev Satışları

Amerikan Ulusal Emlak Birliği tarafından her ay açıklanır ve işlemleri tamamlanmış mevcut konut satışlarını ifade eder.

Net Pozisyon

Alış ve satış pozisyonlarının farkına verilen isimdir.

Omuz Baş Omuz Formasyonu

Formasyon başlıca üç tepeden meydana gelmektedir.

İlk ve son tepeler “Omuz”ları oluştururken, ortada ki tepe “Baş”ı meydana getirmektedir. Omuzlar hemen hemen aynı seviyelerde bulunurken, başı oluşturan tepe omuzlara göre daha yüksektedir. Formasyonun, omuzlarını oluşturan bölümlerinin dip noktası seviyeleri “Boyun Çizgisi”ni (neckline) oluşturmaktadır. Boyun çizgisinin aşağı yönde kırılması, yükseliş trendinin sona erdiği ve fiyatların yön değiştireceği anlamına gelmektedir.

Osilatör

Piyasadaki fiyatların aşırı alış/satış bölgelerini belirleyen indikatör grubu.

Fiyatlar aşırı alış bölgesine girdiğinde satış, aşırı satış bölgesine girdiğinde alım sinyali verirler.

OsMA

MACD hareketli ortalaması ile sinyal çizgisinin arasındaki farkı betimleyen bir teknik gösterge.

Oynaklık

Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesidir.

Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür. Yüksek oynaklık artan bir belirsizliğin göstergesidir.

Ödemeler Dengesi

Bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemleri netleştiren hesaptır.

Öncü Göstergeler

Gelecekteki ekonomik aktiviteyi tahmin etme kabiliyeti olduğu varsayılan istatistiksel gös

Ödemeler Dengesi (Balance of Payments)

Bir ekonomide yerleşik kişilerin (genel hükümet, merkez bankası, bankalar, diğer sektörler) diğer ekonomilerde yerleşik kişiler (yurt dışında yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemlerin sistematik kayıtlarını elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur.

Pozisyon

Yatırımcının gelir elde etmek amacıyla piyasada açtığı işleme verilen isimdir.

Fiyatların yükseleceğini düşünülüyorsa “alım pozisyonu”, düşeceğini düşünülüyorsa “satış pozisyonu” açılarak kâr elde etmeye çalışılır.

Pivot

Belirli bir matematiksel yöntemle fiyatın içinde bulunduğu dönemin ortalamasını belirten teknik analiz indikatörüdür.

Parabolik SAR

Parabolik SAR Welles Wilder tarafından geliştirilmiş bir teknik analiz göstergesidir.

Finansal enstrümanın fiyatındaki potansiyel değişimleri gösterdiği düşünülür. Stop(Dur) ve Reversal(Geri Dönme) kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Parite

Bir ülkenin parası esas alınarak diğer ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısında hesaplanan değeridir.

Örneğin, EUR/USD avronun dolara oranını gösterir.

Risk – Getiri

Herhangi bir varlık veya kıymete yapılan yatırımdan elde edilmesi beklenen getiri ile ilgili varlık veya kıymete yapılan yatırımla üstlenilen risk arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir.

Prensip olarak üstlenilen risk ile beklenen getiri arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla özellikle finansal piyasalarda üstlenilen risk arttıkça getirinin de artması, üstlenilen riskin azaldıkça getirinin de azalması beklenmektedir. Risk genelde yatırımın geçmiş getirilerinin standart sapması (historical volatility) ile ifade edilir. Yatırımdan beklenen getiri ise (expected return), geçmiş getirilerinin ortalamasıdır. Belli bir risk karşılığında elde edilebilecek maksimum getirilerin oluşturduğu risk-getiri eğrisine “efficient frontier” adı verilip, özellikle karşılaştırma, ölçüt (benchmark) amaçlı kullanımı söz konusudur.

RSI (Relative Strength Index)

RSI, Welles Wilder tarafından geliştirilmiş bir teknik analiz indikatörüdür.

Son dönemdeki kazanç ve kayıpları karşılaştırarak aşırı alış ve aşırı satış bölgelerini belirlemeyi amaçlar.

Risk Yönetimi

Yapılan işlemlerin zarara gitmesi ve yönetilen sermayenin kaybedilmesi ihtimali güçlendiğinde yatırımcının riski belli kurallar çerçevesinde yönetebilme kabiliyetine denir.

Risk

Yatırımın geri dönüşünün beklenenden düşük olması durumudur.

Ana yatırımın bir kısmı veya tamamı kaybedilebilir.

Riskten Kaçınma, Risk Alma, Risk Nötr

Bir yatırımcının risk karşısındaki tercihlerini ifade etmekte kullanılan kavramlardır.

Riskten kaçınan bir yatırımcı gelecekteki belirsiz yüksek getiri yerine düşük ancak öngörülen getiriye razı olurken, risk seven bir yatırımcı beklenen getirinin eşit olmasına rağmen yüksek risk alma eğilimindedir. Buna karşılık, risk nötr yatırımcı ise risk ve getiri arasında tercihte bulunmayan yatırımcıdır.

Swing Trading

Pozisyonların bir günden fazla açık tutulduğu kısa vadeli bir alım-satım metodudur.

Standart Sapma

Bir veri setinde yer alan verilerin, veri setinin ortalamasından ayrılmalarını gösteren değerdir.

Sürdürme Teminatı

Borsa tarafından belirlenen ve başlangıç teminatının, vadeli işlemler piyasasındaki olumsuz fiyat değişmeleri sonucu oluşan zarar dolayısıyla, ineceği asgari teminat seviyesini gösteren tutardır.

Stokastik Osilatörü

Belirli bir zaman diliminde, kapanış fiyatlarıyla o zaman diliminin en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki farkı karşılaştıran bir osilatördür.

Trend değişimi, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini belirlemekte kullanılır.

Sterilizasyon

Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemleridir.

Örneğin merkez bankası döviz satın aldığı zaman para arzındaki artışı menkul değerler satışıyla piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapılmış müdahaleyi sterilize etmiş olur.