Yatırımcı Arıyorum

Üretim Faktörleri Nelerdir?

Üretim Faktörleri Hangileridir

Üretim Kavramı Nedir?

Üretim kavramı kısaca; eldeki kaynakların, ihtiyaç duyulmakta olan hizmetlere ve tüketim mallarına dönüşüm sürecini ifade eder. Üretim faktörleri kavramı ise ekonomik değeri olan bir ürünün ortaya çıkabilmesi için gerekli olan bileşenleri ifade eder.

Üretim faaliyetlerindeki temel amaç, elde bulunan ya da elde edilebilecek kaynakların etkili biçimlerde kullanılmasıyla insanların ihtiyaç duydukları ya da duyabilecekleri türde hizmet ya da ürünler ortaya koymaktır. Üretim aynı zamanda atmosferden, denizlerden ve yeryüzünden elde edilen hammaddelerin tüketici ihtiyaçları göz önünde bulundurularak en uygun mekân ve zamanda, tatmin ve fayda sağlayacak ölçüde işlenmesini de kapsar.

Ekonomik ürünün fabrikadan tüketiciye ulaşıncaya kadarki süreci aslında üretim süreci içerisinde değerlendirilebilir. Amaç; belirli ihtiyaçların karşılanması ve tatmin yaratmaktır. Sadece hizmet ve ekonomik ürünlerin üretilmesi değil aynı zamanda satılma, taşınma ve depolama gibi süreçler de üretim süreçleri içerisinde değerlendirilebilir.

Yani, üreticilerin hizmet ya da ürün ortaya koyabilmek adına kullanmak durumunda oldukları her unsuru üretim faktörleri kategorisi içerisinde inceleyebiliriz. Bu faktörler klasik endüstri kavramsallaştırması içerisinde 3 adet iken, günümüzde 4 adet olarak kabul edilir.

Bunlar:

  1. Emek yani işgücü
  2. Doğal kaynaklar yani toprak ve hammadde
  3. Sermaye
  4. Girişim

olarak ifade edilebilir.

Üretim Faktörleri ve Getirileri

Üretimde kullanılan bütün unsurlar üretim faktörleri içerisinde değerlendirilebilir. Girişim, sermaye, emek ve doğa genel kategoriler olarak sıralanabilir. Girişimin getirisi kâr, sermayenin getirisi faiz, doğanın getirisi rant ve emeğin getirisi ise ücret olarak ifade edilebilir.

1. Emek

Üretim süreçlerinde faaliyet gösteren insanların gücünden doğan artı değere emek denir. Fayda sağlayacak hizmet ya da mal üretimi amacıyla planlı ve organize bir biçimde yapılan tüm fiziksel ve zihinsel faaliyetler bu kapsamda değerlendirilebilir. Örnek vermek gerekirse çiftçinin toprağı kazması ile bir çocuğun oyun oynarken toprağı kazması farklı şeylerdir.

Üretimin temel unsurlarını hem fiziki güç hem de zihinsel güç oluşturur. Tekstil fabrikasındaki işçi ile okulda matematik dersi anlatan bir öğretmenin faaliyetleri de emek statüsünde yer alır, biri fiziksel biri zihinsel olmak üzere. Emek faktörü diğer faktörlerden insan kaynaklı olması bakımıyla ayrılır ve değeri ise o emek için harcanan süre ile ölçülür.

Bir ülkeye emekle ilgili artı değeri, o ülkenin çalışan yaş grubundaki bireyleri sağlar. Bu yaş grubundaki bireyler belirli çalışma saatleri içerisinde çalışmalarını sürdürür ve işe uygunlukları bakımından da 2 kategoriye ayrılır. Deneyim ve aldıkları eğitim itibari ile işe uygun olanla vasıflı olarak anılırken, eğitime ihtiyaç duyulmadan yapılan işler için de vasıfsız emek olarak anılır.

Not: ürün üreticiliği yapmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan ürün üretim rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz

2. Doğa

Hâlihazırda üzerinden üretim yapılan güneş enerjisi, denizler, göller, akarsular, yeraltı zenginlikleri, orman ve toprak gibi doğal kaynaklar doğal üretim faktörleri kategorileri arasında yer alır. Üretim faktörü olarak doğadan yararlanabilmek için kuruluş yerinin bir hayli önemi vardır. Elbette şirketin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine göre de bu durumun önemi değişmektedir. Örneğin tarımsal üretim gerçekleştiren bir kuruluş için iklim koşulları, toprağın verimliliği ve yapısı ve arazi büyüklüğü gibi faktörler oldukça büyük bir önem taşırken turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirket için ise kum, deniz ve güneş gibi doğal faktörler öne çıkar.

3. Sermaye

Üretim süreçleri içerisinde emek faktörüyle beraber yaşamını sürdüren ve verimliliğini artıran faktör ise sermaye olarak anılır. İnsanlar tarafından emek gücü ile yaratılan sermaye, aslında doğal kaynaklar haricinde yer alan bütün maddi araçları da kapsar. Örnek vermek gerekirse bina, köprü, baraj, yol, makine, alet ya da üretim faaliyetlerinde kullanılan ve süreçleri kolaylaştıran her türlü alet de sermaye olarak anılabilir.

Diğer yandan sermaye; sabit sermaye, değişken sermaye, isteğe bağlı tasarruf ve mecburi tasarruf olmak üzere alt başlıklara da ayrılabilir.

4. Girişimci

Bu üretim faktöründe, insanların tercihlerine ve eğilimlerine göre bir üretim faaliyetini organize etmek ve aynı zamanda doğa, sermaye ve emek gibi üretim faktörlerini en iyi şekilde bir araya getirmek ve mevcut plan ve organizasyonları en etkin şekilde yürütebilmek önemlidir. Bu unsurların hepsi bir araya geldiğinde girişimci faktörü ortaya çıkmış olacaktır.

Girişimci, hizmet ya da ekonomik değeri olan bir mal üretmek amacıyla kâr elde amacını, zarar etme riskine rağmen kabul eden ve belirli bir sermayeyi yatırım aracına dönüştüren kişidir. Üretim faktörleri bağlamında girişimcinin özelliklerini şu şekilde belirtebiliriz:

  • Girişimci, bütün üretim faktörlerini bir araya getirebilen kişidir
  • Girişimci, organizasyon ve üretim süreçlerini yöneten kişidir
  • Girişimci, girişimi ile birlikte risk alan kişidir
  • Girişimci kâr etmeyi amaçlayan kişidir

Bir girişimde bulunan kişi kurmuş olduğu işletmesini hem kendi yetenek ve bilgi birikimiyle yönetebilir hem de bu yönetme işini profesyonel kişilere de aktarabilir. Eğer söz konusu yatırım büyük çaplı bir organizasyonu içeriyor ise alanında uzman profesyonel yöneticilere ihtiyaç duyulabilir. Girişimcilik, 21. y.y.’da ülkelerin kalkınmasında ve büyümesinde oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ne Üretebilirim?

Üretim Faktörleri Gelirleri Nedir?

Üretim faktörlerinin hepsi, belirli oranlarda getiriler elde etmek için kullanılırlar. Doğal kaynakların getirisi rant, zihinsel ve fiziksel emek gücünün karşılığı ücret olarak ifade edilir. Sermaye ise bütün üretim süreçlerinde kullanılan bütün insan yapımı araç, ekipman ya da makine araçlarını ifade eder. Sermayenin ana getirisi ise faiz olarak ifade edilir.

Bu gibi faktörlerin hepsini girişimci öder ve karşılar. Yani bir girişimci fabrika kurmak ve ekipmanlar almak için faiz öder, toprağı kullanmak adına rant öder ve işçilerini çalıştırmak için ise ücret öder. Girişimci aldığı risk ve ortaya koyduğu beceri ölçüsünde, organizasyonun işlerliği ile birlikte kazanç elde etmeye başlar.

Girişimcinin geliri yani kazancı ise; kârdır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz